Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-10-24

   


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2281/12
Počet listů: 4
V Praze dne 24. října 2012
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

konané dne 24. října 2012

(41. schůze)

Schůzi řídil předseda vlády.


1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematiceVláda a) vzala na vědomí ústní informace předsedy vlády a ministra financí o aktuální evropské problematice, b) přijala


                       usnesení č. 777                         


Pro přijetí usnesení uvedeného v části b) tohoto bodu záznamu hlasovalo z 15 přítomných členů vlády 14 a proti 1.2.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č.77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisůč.j. 1057/12Vláda materiál předložený ministrem pro místní rozvoj neprojednávala.3.
Návrh nařízení vlády o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2013č.j. 927/12Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


                       usnesení č. 778                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.4.
Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Zuzky Bebarové - Rujbrové, Stanislava Grospiče, Miloslavy Vostré a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 814)č.j. 1070/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 779                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 779  


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14 a proti nikdo.5.
Návrh Zastupitelstva Karlovarského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 811)č.j. 1071/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 780                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 780  


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.6.
Návrh vlády Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti a rozpuštění některých politických stran a politických hnutíč.j. 999/12Vláda materiál předložený ministrem vnitra neprojednávala.7.
Analýza problematiky odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání s návrhem věcného řešeníč.j. 1073/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 781                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.8.
Aktuální vyhodnocení harmonogramu zásadních kroků k ukončení činnosti Pozemkového fondu České republiky formou transformaceč.j. 1059/12Vláda materiál předložený ministrem zemědělství neprojednávala.9.
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 247)č.j. 1074/12Vláda materiál předložený ministrem financí neprojednávala.10.
Bezúplatný převod nepotřebného majetku státu, k němuž má právo hospodařit podnik DIAMO, státní podnik, se sídlem ve Stráži pod Ralskem, do vlastnictví územně samosprávných celků podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisůč.j. 1079/12Vláda materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu neprojednávala.11.
Zpráva o plnění úkolů uložených vládou za měsíc září 2012č.j. 1072/12Vláda projednala materiál předložený vedoucím Úřadu vlády a přijala


                       usnesení č. 782                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.12.
Návrh na uskutečnění společného jednání vlády České republiky a vlády Slovenské republiky v České republice a ve Slovenské republice dne 29. října 2012č.j. 1076/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 783                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.13.
Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o vědeckotechnické spoluprácič.j. 1063/12Vláda projednala materiál předložený ministrem školství‚ mládeže a tělovýchovy a 1. místopředsedou vlády zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 784                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.14.
Návrh na vyslovení souhlasu se sjednáním a podpisem Pekingské smlouvy o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi a návrh na její ratifikacič.j. 1078/12Vláda projednala materiál předložený ministryní kultury a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 785                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.15.
Návrh na obeslání 24. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (Švýcarská konfederace, 12. až 16. listopadu 2012)č.j. 1064/12Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a 1. místopředsedou vlády zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 786                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 786  


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.16.
Návrh na uskutečnění pracovní cesty 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na setkání ministrů zahraničí států Visegrádské skupiny, států západního Balkánu, Bulharské republiky, Rumunska, Řecké republiky a zástupců Evropské komise dne 25. října 2012 ve Varšavěč.j. 1065/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 787                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.17.
Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy státní ministryně zahraničních věcí Indické republiky Preneet Kaur v České republice ve dnech 31. října až 3. listopadu 2012č.j. 1066/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 788                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.18.
Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů v rozpočtu kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví na rok 2012č.j. 1080/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zdravotnictví a přijala


                       usnesení č. 789                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.19.
Návrh účasti státního rozpočtu České republiky na financování státní podpory kinematografie a filmového průmysluč.j. 1081/12Vláda projednávání materiálu předloženého ministryní kultury přerušila.Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13 a proti nikdo.* * *


Pro informaci:


1.
Změny plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na rok 2012 (předložil vedoucí Úřadu vlády)č.j. 1056/12


2.
Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb na veřejnou zakázku Aktualizace Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic na vodních cestách (předložil ministr dopravy)č.j. 1058/12


3.
Informace o zadávání nadlimitní veřejné zakázky Zajištění obnovy hardwaru/softwaru pro zajištění bezpečnosti NCA, v jednacím řízení bez uveřejnění (předložil ministr vnitra)č.j. 1068/12


4.
Příprava veřejné zakázky Právní služby při realizaci projektu Integrovaný informační systém Státní pokladny (předložil ministr financí)č.j. 1075/12zaznam.doc  


Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.
Zapsal(a): JUDr. Richard Ulman