Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2003 > 2003-06-11

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 11. června 2003 č. 573

ke Zprávě o využívání prostředků předvstupní pomoci Evropských společenství v České republice v období 2002 - 2003

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í Zprávu o využívání prostředků předvstupní pomoci Evropských společenství v České republice v období 2002 - 2003 obsaženou v části III materiálu č. j. 685/03 s úpravami podle připomínek vlády;

II. u k l á d á ministru financí ve spolupráci s ministry pro místní rozvoj, životního prostředí a dopravy zpracovat a vládě předložit rozbor připravenosti samosprávných celků při spolufinancování schválených projektů v rámci předvstupní pomoci Evropských společenství České republice.


Provedou:

ministři financí,
pro místní rozvoj,
životního prostředí,
dopravy