Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-07-19

Dodatek č.1
Upozornění

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2254/12
V Praze dne 31. srpna 2012

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve čtvrtek 19. července 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4A. Evropská agenda:

1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


B. K projednání s rozpravou:

2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisůč.j. 474/12Předkládá: ministr spravedlnosti


3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisůč.j. 293/12Předkládá: ministr spravedlnosti


4.
Návrh zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynůč.j. 448/12Předkládá: ministr životního prostředí


5.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republikyč.j. 578/12Předkládá: ministr pro místní rozvoj


6.
Analýza možností právní úpravy obchodního rejstříku v novém rejstříkovém zákoně s návrhem řešeníč.j. 532/12 - bod 5 schůze vlády 13.6.2012Předkládá: ministr spravedlnosti


7.
Návrh poslanců Jaroslava Plachého, Marka Bendy a Jitky Chalánkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 713)č.j. 742/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


8.
Senátní návrh zákona o Českém národním povstání a o změně zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 718)č.j. 743/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


9.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2009 Sb., a zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 719)č.j. 744/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


10.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 167/2012 Sb. (sněmovní tisk č. 720)č.j. 745/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


11.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 721)č.j. 746/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


12.
Návrh poslanců Michala Babáka, Kateřiny Klasnové, Radka Johna a Jany Drastichové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 738)č.j. 750/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


13.
Návrh poslanců Jana Farského, Petra Gazdíka, Karolíny Peake, Jaroslava Plachého, Radka Johna, Jeronýma Tejce, Vladimíra Koníčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 740)č.j. 751/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


14.
Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Václava Kubaty, Lenky Andrýsové, Ivana Fuksy, Jana Bureše a Jiřího Rusnoka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 741)č.j. 752/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


15.
Návrh poslanců Michala Babáka, Radka Johna, Kateřiny Klasnové a Jany Drastichové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodník zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (sněmovní tisk č. 742)č.j. 753/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


16.
Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Václava Kubaty, Lenky Andrýsové, Ivana Fuksy, Jana Bureše a Jiřího Rusnoka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 743)č.j. 754/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


17.
Harmonogram předložení návrhů změn zákonů v souvislosti s přijetím kontrolního řáduč.j. 694/12Předkládá: ministr vnitra


18.
Zajištění koordinace, financování a realizace vrcholných návštěv a pracovních zahraničních návštěv ústavních činitelů a vedoucích ústředních správních úřadůč.j. 633/12 - bod 20 schůze vlády 4.7.2012Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


19.
Zpráva o plnění opatření Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010-2014 v roce 2011č.j. 734/12Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská právaK bodům 19 a 20 přizvána: M. Šimůnková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva


20.
Národní zpráva České republiky pro druhý cyklus Univerzálního periodického přezkumu 2008 – 2012č.j. 747/12Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva


21.
Návrh metodiky hodnocení korupčních rizik - CIA (Corruption Impact Assessment)č.j. 728/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


22.
Vyhodnocení Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2011 včetně zprávy o systému monitorování spotřeby a úspor energie v budovách vládních institucíč.j. 707/12Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


23.
Návrh usnesení vlády ČR ke změně usnesení vlády č. 641/2008 a č. 41/2010č.j. 729/12Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


24.
Návrh dalšího postupu těžby uranu na ložisku Rožná v lokalitě Dolní Rožínkač.j. 693/12Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


25.
Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2012 – 2014č.j. 712/12Předkládá: ministr zdravotnictví


26.
Aktualizace dokumentace programu č. 134 120 - Program péče o národní kulturní pokladč.j. 686/12Předkládá: ministryně kultury


27.
Zpráva o plnění úkolů obsažených v Obecných opatřeních k výkonu rozsudků Evropského soudu pro lidská práva – prevence odebírání dětí z péče rodičů ze sociálně ekonomických důvodůč.j. 735/12Předkládá: ministr práce a sociálních věcí


28.
Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2011 a roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2011č.j. 718/12Předkládá: ministr zemědělství


C. K projednání bez rozpravy:

29.
Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovacíč.j. 731/12Předkládá: předseda vlády


30.
Návrh na ratifikaci Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci (Mérida, 11. prosince 2003)č.j. 741/12Předkládají: ministr spravedlnosti a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


31.
Zrušení stupně utajení u usnesení vlády ze dne 19. června 2012 č. 456/Vč.j. 749/12Předkládá: ministr obrany


D. Různé
* * *

Pro informaci:1.
Analýza možností zvýšení daňového zatížení sázkových her zejména s přihlédnutím ke zdaňování výher u výhercůč.j. 732/12Předkládá: ministr financí2.
Informace o pokroku v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (k 31. 5. 2012)č.j. 738/12Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy3.
Zpráva o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2011č.j. 727/12Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Českého báňského úřadu4.
Výroční zpráva o činnosti Rady vlády České republiky pro lidská práva v roce 2011č.j. 748/12Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva5.
Informace o smlouvě o poskytování expertních právních služeb v souladu s usnesením vlády ze dne 16. května 2012 č.359, o změně usnesení vlády ze dne 7. března 2012 č.146, k omezení čerpání nároků organizačních složek státu nespotřebovaných výdajů v roce 2012č.j. 736/12Předkládá: ministr pro místní rozvoj6.
Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky MPSV v rámci projektu „Zvýšení efektivity lékařské posudkové služby v resortu MPSV“, podle výjimky z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), stanovené v § 18 odst. 1 písm. e) zákonač.j. 737/12Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


Česká verze: program.doc  
Anglická verze: EnglishVersion.pdf