Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-08-09

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 9. srpna 1995 č. 436

k návrhu na sjednání Dodatkového protokolu č. 2 ke Středoevropské dohodě o volném obchodu

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í

1. se sjednáním Dodatkového protokolu č. 2 ke Středoevropské dohodě o volném obchodu týkajícího se změn Protokolů 1 až 3 Středoevropské dohody o volném obchodu, ve znění Dodatkového protokolu z 29. dubna 1994, podle návrhu obsaženého v části III předloženého materiálu (dále jen "Dodatkový protokol"),

2. s předběžným prováděním Dodatkového protokolu v souladu s jeho článkem 3, odst. 3, a to od 1. ledna 1996;

II. z m o c ň u j e

ministra průmyslu a obchodu k podpisu Dodatkového protokolu;

III. u k l á d á

1. ministru zahraničních věcí, aby na návrh ministra průmyslu a obchodu oznámil depozitorovi schválení Dodatkového protokolu vládou,

2. místopředsedovi vlády a ministru financí a ministru průmyslu a obchodu, aby s platností od 1. ledna 1996 zabezpečili provádění Dodatkového protokolu.

Provedou:

místopředseda vlády a ministr financí, ministři zahraničních věcí, průmyslu a obchodu

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.