Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-04-19

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 19. dubna 2002 č. 201

k návrhu zákona o ochraně kulturních památek a památkové péči
a o změně některých dalších zákonů
(památkový zákon)


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e návrh zákona o ochraně kulturních památek a památkové péči a o změně některých dalších zákonů (památkový zákon) ve znění obsaženém v příloze stanoviska Legislativní rady vlády varianty I a s úpravami podle připomínek vlády;

II. u k l á d á ministru kultury

1. vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona o ochraně kulturních památek a památkové péči a o změně některých zákonů (památkový zákon) podle bodu I tohoto usnesení,

2. spolupracovat s ministrem pro místní rozvoj při zpracování návrhu stavebního zákona ve smyslu věcného řešení obsaženého ve variantě II přílohy stanoviska Legislativní rady vlády;

III. p o v ě ř u j e

1. předsedu vlády předložit vládní návrh zákona podle bodu I a II tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k dalšímu projednání,

2.ministra kultury, aby odůvodnil vládní návrh zákona v Parlamentu České republiky.

Provedou:

předseda vlády,

ministr kultury

Předseda vlády

Ing. Miloš Z e m a n , v. r.File Attachment Icon
usn1.pdf