Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-07-12

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12. července 1995 č. 405

o nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 254/1992 Sb., o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury, ve znění pozdějších předpisů

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e návrh nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 254/1992 Sb., o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury, ve znění pozdějších předpisů, s úpravami podle stanoviska předsedy Legislativní rady vlády a připomínek vlády;

II. u k l á d á ministru spravedlnosti a místopředsedovi vlády a ministru financí vypracovat konečné znění nařízení vlády podle bodu I tohoto usnesení a předložit je předsedovi vlády k podpisu.

Provedou:

předseda vlády, místopředseda vlády a ministr financí, ministr spravedlnosti

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.