Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-08-29

   
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2267/07
Počet listů: 6
V Praze dne 29. srpna 2007
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
konané dne 29. srpna 2007

(30. schůze)

Schůzi řídil předseda vlády.


1.

Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


Vláda vzala na vědomí ústní informace 1. místopředsedy vlády a ministra pro místní rozvoj, místopředsedy vlády pro evropské záležitosti a ministra zemědělství a informace obsažené v písemném podkladu předloženém 1. místopředsedou vlády a ministrem pro místní rozvoj o aktuální evropské problematice.2.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony


č.j. 1021/07
Vláda projednala materiál a dodatek předložené místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí a přijala

usnesení č. 976.


Ze 17 přítomných členů vlády hlasovalo pro 17.3.

Návrh zákona o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů


č.j. 799/07
Vláda projednala materiál předložený ministrem spravedlnosti a přijala

usnesení č. 977.


Ze 17 přítomných členů vlády hlasovalo pro 17.

4.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů


č.j. 1049/07
Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala

usnesení č. 978.


Ze 17 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15 a proti nikdo.

5.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů


č.j. 999/07
Vláda projednala materiál předložený ministrem kultury a přijala

usnesení č. 979.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.


6.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů


č.j. 819/07
Vláda projednávání materiálu předloženého ministrem zemědělství a místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí přerušila s tím, že bude návrh zákona přepracován podle zadání vlády a takto přepracovaný návrh bude vládě předložen do 31. října 2007.


Ze 17 přítomných členů vlády hlasovalo pro 17.

7.

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy


č.j. 1034/07
Vláda projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala

usnesení č. 980.


Ze 17 přítomných členů vlády hlasovalo pro 17.

8.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí


č.j. 1269/07
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí a přijala

usnesení č. 981.


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.


9.

Návrh poslanců Zdeňky Horníkové a Oldřicha Vojíře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 266)


č.j. 1198/07
Vláda projednala materiál předložený ministrem a předsedou Legislativní rady vlády a přijala

usnesení č. 982.


Příloha usnesení byla upravena podle připomínky vlády.

Z 18 přítomných členů vlády hlasovalo pro 17 a proti nikdo.10.

Stanovisko Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 06/26 "Finanční prostředky určené na realizaci Společné zemědělské politiky"


č.j. 1259/07
Vláda projednala za účasti prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu materiál předložený ministrem zemědělství a přijala

usnesení č. 983.


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.11.

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/32 "Nemovitý majetek v působnosti Ministerstva vnitra"


č.j. 1272/07
Vláda projednala za účasti prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu materiál předložený ministrem vnitra a přijala

usnesení č. 984.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.

12.

Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Kontrolnímu závěru z kontrolní akce č. 06/29 "Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy"


č.j. 1180/07
Vláda projednala za účasti prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu materiál předložený ministryní školství, mládeže a tělovýchovy a přijala

usnesení č. 985.


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.
13.

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/28 "Majetek státu a vybrané prostředky státního rozpočtu určené na zajištění výkonu celní správy"


č.j. 1183/07
Vláda projednala za účasti prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu materiál předložený ministrem financí a přijala

usnesení č. 986.


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.
14.

Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 06/37 "Hospodaření státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR s majetkem státu"


č.j. 1234/07
Vláda projednala za účasti prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu materiál předložený ministrem dopravy a přijala

usnesení č. 987.


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.
15.

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/30 "Finanční prostředky určené na programy přeshraniční spolupráce"


č.j. 1167/07
Vláda projednala za účasti prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem pro místní rozvoj a přijala

usnesení č. 988.


Ze 17 přítomných členů vlády hlasovalo pro 17.16.

Pořízení a integrace kryptokomunikačních prostředků pro letouny Gripen a zajištění záručních a pozáručních oprav zbraňového systému Sidewinder


č.j. 1275/07
Vláda projednávání materiálu předloženého ministryní obrany přerušila s tím, že toto projednávání dokončí na jednání své schůze dne 5. září 2007.


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.17.

Návrh na přijetí změny Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů přijaté ve Vídni dne 8. července 2005 diplomatickou konferencí svolanou k projednání navrhovaných změn


č.j. 1279/07
Vláda projednala materiál předložený předsedou vlády, předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a ministrem zahraničních věcí a přijala

usnesení č. 989.


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.

18.

Potvrzení sukcese České republiky a Bosny a Herzegoviny do dvoustranných smluv platných mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie


č.j. 1270/07
Vláda projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala

usnesení č. 990.


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.
19.

Návrh na obeslání Devatenáctého zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu


č.j. 1274/07
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a ministrem zahraničních věcí a přijala

usnesení č. 991.


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.
20.

Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Vietnamské socialistické republiky Nguyen Tan Dunga v České republice ve dnech 12. - 13. září 2007


č.j. 1285/07
Vláda projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala

usnesení č. 992.


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.
21.

Žádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republiky


č.j. 1286/07
Vláda projednala materiál předložený ministryní školství, mládeže a tělovýchovy a přijala

usnesení č. 993.


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.
22.

Žádost o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek NP Šumava pro Velitelství sil podpory a výcviku Stará Boleslav k vjezdu na účelové komunikace v rámci 13. ročníku mezinárodního pochodu


č.j. 1265/07
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 994.


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.
23.

Žádost o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek NP Šumava pro Obec Modrava k vjezdu dvou autobusů na účelovou komunikaci Modrava - Březník a k pořádání hromadné veřejné akce


č.j. 1266/07
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 995.


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.24.

Žádost o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek NP Šumava, NP Podyjí, NPR Karlštejn a NPR Křivé jezero pro Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky za účelem pořádání exkurzí v souvislosti s konferencí EUROPARC Federation


č.j. 1267/07
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 996.


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.25.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. b) a § 26 odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Karlštejn a Chráněné krajinné oblasti Český kras, a to za účelem za účelem stavby 3. etapy cyklostezky "Po stopách českých králů"


č.j. 1268/07
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 997.


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.26.

Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO České středohoří podle § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro pana Čestmíra Nováka, Ladislava Véru, Jiřího Bernarda a Lukáše Fojta, a to pro vjezd a stání motorových vozidel na pozemku p.č. 1242/7 v k.ú. Velké Žernoseky za účelem jeho obhospodařování a rybolovu


č.j. 1281/07
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 998.


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.


27.

Žádost o udělení výjimky podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. ze základních ochranných podmínek NP Šumava pro společnost Ganea s.r.o., k vjezdu motorových vozidel na účelovou komunikaci Stožec – Nové Údolí


č.j. 1282/07
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 999.


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.
28.

Žádost Českého rybářského svazu, Severočeského územního svazu, o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze zákazu uvedeném v § 26 odst. 1 písm. d) tohoto zákona, pro vysazování amura bílého do rybářského revíru Brandt na území Chráněné krajinné oblasti Lužické hory


č.j. 1283/07
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 1000.


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.29.

Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Český kras podle § 43 a § 26 odst. 1 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, pro MPA Motosport klub v AČR za účelem pořádání XIII. ročníku automobilového závodu „PRAŽSKÝ RALLYSPRINT“ dne 8. 12. 2007, silnice III/1154 v úseku Řeporyje – Radotín


č.j. 1284/07
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 1001.


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.
30.

Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně


č.j. 1289/07
Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a guvernérem České národní banky a přijala

usnesení č. 1002.


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.
31.

Návrh na udělení mandátu pro jednání s Libyí o pohledávkách České republiky


č.j. V287/2007
Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala

usnesení č. 1003/V.


Z 18 přítomných členů vlády hlasovalo pro 18.
32.

Návrh na sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Korejskou republikou


č.j. 1306/07
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí a ministrem zahraničních věcí a přijala

usnesení č. 1004.


Z 16 přítomných členů vlády hlasovalo pro 16.33.

Žádost o povolení výjimky z usnesení vlády č. 1090/2006


č.j. 1309/07
Vláda projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala

usnesení č. 1005.


Ze 17 přítomných členů vlády hlasovalo pro 17.
34.

Informace předsedy vlády o organizaci výjezdního zasedání vlády, které se uskuteční dne 5. září 2007


Vláda vzala na vědomí ústní informace předsedy vlády o organizaci výjezdního zasedání vlády, které se uskuteční dne 5. září 2007 v zámku ve Spáleném Poříčí.

* * *Pro informaci:1.

Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc červenec 2007 (předložil ministr a předseda Legislativní rady vlády)


č.j. 1277/07


2.

Výroční zpráva o činnosti Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod za rok 2006 (předložil ministr dopravy)


č.j. 1271/07

Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.


Zapsal:JUDr. Richard Ulman