Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-07-12

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12. července 1995 č. 408 + P

k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky (tisk č. 1865)

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. p ř i j í m á

k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky (tisk č. 1865), stanovisko uvedené v příloze tohoto usnesení;

II. p o v ě ř u j e

předsedu vlády, aby o stanovisku vlády uvedeném v bodě I tohoto usnesení informoval předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Provede:

předseda vlády

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.


P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 12. července 1995 č. 408

S t a n o v i s k o vlády k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky

(tisk č. 1865)

Vláda na svém zasedání dne 12. července 1995 projednala návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky a vyjádřila s tímto návrhem zákona s o u h l a s.

Vláda však zásadně odmítá tu část argumentace, obsaženou v důvodové zprávě, z níž vyplývá, že v současné době není státní aparát od osob, na které se lustrační zákon vztahuje, plně očištěn. Vláda garantuje, že v její působnosti je lustrační zákon důsledně naplňován a vyslovuje jednoznačné přesvědčení, že po uplynulém pětiletém období došlo k plné stabilizaci a demokratizaci státního aparátu ve smyslu záměru posuzovaného zákona.

Při zaujetí kladného stanoviska k předloženému návrhu zákona vláda vychází z toho, že při dalším dotváření státního aparátu je po určitou dobu ještě třeba ochránit státní aparát před tím, aby se do odpovědných funkcí vraceli lidé, kteří se v minulosti podíleli na totalitním režimu.

Z hlediska legislativního vláda doporučuje v předloženém návrhu uvést přesný název zákona ČNR č. 279/1992 Sb. s tím, že novelou se provádí pouze jeho změna, doplnit uvozovací větu a dále vlastní text novely nahradit tímto zněním :

"Čl. I

V § 11 zákona České národní rady č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, se slova "pozbývá účinnosti dnem 31. prosince 1996" nahrazují slovy "pozbývá platnosti dnem 31. prosince 1998".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.".