Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1994 > 1994-08-17

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 17. srpna 1994 č. 452

o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb.,
o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění
pozdějších předpisů


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

u d ě l u j e podle § 45 odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb. výjimku k převodu vlastnictví majetku státu uvedeného v přílohách důvodové zprávy předloženého materiálu za podmínek tam uvedených a to

A. formou přímého prodeje předem určenému kupci pro

1. státní podnik Pramen Ostrava, Ostrava (část A, příloha č. 1, 1A, 1B, 1C),

2. státní podnik Potraviny Středočeský kraj, Praha (část A, příloha č. 2),

3. státní podnik Potraviny Brno, Brno (část A, příloha č. 3, 3A),

B. formou veřejné soutěže pro státní podnik Drogerie Jihlava, Jihlava (část B, příloha č. 2),

C. formou veřejné dražby pro státní podnik Pramen Ostrava, Ostrava (část B, příloha č. 1),

D. formou bezúplatného převodu pro státní podnik Drobné zboží Liberec, Liberec (část C, příloha č. 1)

s tím, že finanční prostředky získané z převodu vlastnictví majetku státu podle tohoto usnesení budou převádějícími subjekty přednostně použity na úhradu daní, případně na snížení nedoplatků vůči státním fondům a následně na snížení vlastního úvěrového zatížení.

Provede:

ministr průmyslu a obchodu

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.