Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-07-12

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12. července 1995 č. 418

ke Zprávě o plnění úkolů vyplývajících z Programu sociální prevence a prevence kriminality - aktuální stav a východiska do roku 1996

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e Zprávu o plnění úkolů vyplývajících z Programu sociální prevence a prevence kriminality - aktuální stav a východiska do roku 1996 uvedenou v části IV a V předloženého materiálu;

II. u k l á d á místopředsedovi vlády a ministru financí vyčlenit účelové finanční prostředky na realizaci Programu sociální prevence a prevence kriminality - aktuální stav a východiska do roku 1996 v návrhu rozpočtu na rok 1996;

III. p o v ě ř u j e předsedu vlády předložit Zprávu uvedenou v bodě I tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Provedou:

předseda vlády, místopředseda vlády a ministr financí

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.