Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-04-26

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Čj.: 2033/95
V Praze dne 26. dubna 1995
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
konané dne 26. dubna 1995 v Praze

(17. schůze)Schůzi řídil předseda vlády.

1. Návrh zásad zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých zákonů

K č.j. 1031/94

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala upravené znění návrhu předloženého místopředsedou vlády a ministrem zemědělství a přijala


u s n e s e n í č. 241

s tím, že předložený návrh bude upraven podle zadání vlády, zejména bude vzata v úvahu připomínka místopředsedy vlády pověřeného řízením Úřadu pro legislativu a veřejnou správu (bod II/4 stanoviska Legislativní rady vlády), bude doplněna zásada č. 11 podle připomínky ministra zdravotnictví a dále bude upřesněno odůvodnění zásady č. 10 podle připomínky ministra dopravy.

2. Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákonů č. 199/1993 Sb., 325/1993 Sb., 136/1994 Sb. a 260/1994 Sb. (tisk č. 1620)

č.j. 268/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený místopředsedou vlády pověřeným řízením Úřadu pro legislativu a veřejnou správu a přijala


u s n e s e n í č. 242.

3. Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla pro dovoz bramborového škrobu a vína

č.j. 333/95

----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený místopředsedou vlády a ministrem financí a přijala


u s n e s e n í č. 243.

4. Financování projektu ropovodu z Ingolstadtu do Kralup nad Vltavou a návrh na sjednání Smlouvy o záruce mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou v souvislosti s tímto projektem

č.j. 319/95

-----------------------------------------------------------------

Materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu, místopředsedou vlády a ministrem financí a ministrem zahraničních věcí byl stažen z programu jednání.

5. Rozborová zpráva o stavu útlumu těžby uranu v ČR

č.j. 306/95

---------------------------------------------------

V l á d a v diskusi projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a

a) přijala


u s n e s e n í č. 244,

b) u l o ž i l a ministru průmyslu a obchodu hledat možnosti podstatného snížení nákladů a výdajů na těžbu uranové rudy včetně souvisejícího útlumu.

6. Problematika dodatečného vypořádání majetkových vztahů k pozemkům státu zastavěným obytnými domy ve vlastnictví bytových družstev

č.j. 344/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala materiál předložený ministrem vlády a vedoucím Úřadu vlády I. Němcem a místopředsedou vlády a ministrem financí a

a) přijala


u s n e s e n í č. 245,

b) u l o ž i l a ministru hospodářství organizačně zabezpečit poradu k přípravě materiálu o vypořádání majetkových vztahů k pozemkům, které byly v minulosti zastavěny státem a nejsou ve vlastnictví státu. Porady se zúčastní ministr vlády a vedoucí Úřadu vlády I. Němec, náměstek ministra J. Weigl, poradce předsedy vlády M. Kocourek a náměstci ministrů zdravotnictví, hospodářství, zemědělství a financí, kteří do 15. května 1995 připraví podkladové materiály pro uvedenou poradu podle zadání ministra hospodářství.

7. Informace o stavu plnění některých závazků vyplývajících ze smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě

č.j. 315/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a v z a l a n a v ě d o m í informaci předloženou ministrem obrany a u l o ž i l a ministru obrany předložit do 26. května 1995 na poradu vybraných členů vlády informaci o hospodaření a evidenci majetku Armády České republiky.

8. Informace o výkupu pozemků v souvislosti s výstavbou nového odbavovacího areálu mezinárodního letiště Praha - Ruzyně a o nákladech a problémech s tím spojených

č.j. 325/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a v z a l a n a v ě d o m í informaci předloženou ministrem dopravy a u l o ž i l a ministru dopravy předložit na poradu vybraných členů vlády materiál o možnostech využívání nového odbavovacího areálu mezinárodního letiště Praha - Ruzyně.

9. Informace o připravenosti ČR na provádění Evropské dohody a další prohlubování integrace s Evropskou unií

č.j. 337/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a v z a l a n a v ě d o m í informaci předloženou ministrem zahraničních věcí s tím, že budou upřesněny formulace týkající se ekologické problematiky.

10. Návrh na uskutečnění návštěvy papeže Jana Pavla II. v České republice ve dnech 20. - 22. května 1995

č.j. 335/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený ministrem zahraničních věcí a přijala


u s n e s e n í č. 246

s tím, že ministr zahraničních věcí bude vládu informovat o finančních nákladech návštěvy papeže Jana Pavla II. v České republice.

11. Návrh na pozvání skupiny japonských dětí k pobytu v České republice v rámci humanitární pomoci obětem ničivého zemětřesení v oblasti města Kóbe

č.j. 336/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený ministrem zahraničních věcí a přijala


u s n e s e n í č. 247.

12. Návrh na obeslání IX. Kongresu OSN o prevenci zločinnosti a zacházení s pachateli

č.j. 332/95

----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený ministry vnitra a zahraničních věcí a přijala


u s n e s e n í č. 248.

13. Žádost o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 305/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem financí a přijala


u s n e s e n í č. 249.

14. Žádost o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 324/95

-----------------------------------------------------------------

Materiál předložený ministrem kultury byl stažen z programu jednání.

15. Žádosti o udělení výjimky podle § 45 odstavců 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby

č.j. 330/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zemědělství a přijala


u s n e s e n í č. 250

s tím, že budou zjednodušeny zásady pro organizování veřejných soutěží a veřejných dražeb uvedené v doložkách k přílohám 1 až 4 důvodové zprávy předloženého materiálu.

16. Žádost o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 331/95

----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


u s n e s e n í č. 251.

17. Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 88)

č.j. 327/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala materiál předložený ministrem pro správu národního majetku a jeho privatizaci a přijala


u s n e s e n í č. 252.

18. Návrh na obeslání 48. zasedání Světového zdravotnického shromáždění

č.j. 338/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený ministry zdravotnictví a zahraničních věcí a přijala


u s n e s e n í č. 253.

19. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy spolkového kancléře Rakouské republiky F. Vranitzkyho v České republice ve dnech 11. - 12. května 1995

č.j. 351/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený ministrem zahraničních věcí a přijala


u s n e s e n í č. 254.

20. Ústní návrh místopředsedy vlády a ministra financí na změnu usnesení z 23. června 1993 č. 333, o sjednání dohod mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou, Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj a Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj

-----------------------------------------------------------------

V l á d a z podnětu místopředsedy vlády a ministra financí přijala


u s n e s e n í č. 255.

21. Ústní informace ministra spravedlnosti o přijetí zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

-----------------------------------------------------------------

V l á d a v z a l a n a v ě d o m í ústní informaci ministra spravedlnosti o změně legislativního procesu předkládání návrhů zákonů vyplývající z přijatého zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a u l o ž i l a místopředsedovi vlády pověřenému řízením Úřadu pro legislativu a veřejnou správu předložit vládě do 10. května 1995 materiál o možných variantách postupu projednávání návrhů zákonů vládou.

22. Ústní informace předsedy vlády o nutnosti změny zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek

-----------------------------------------------------------------

V l á d a v z a l a n a v ě d o m í ústní informaci předsedy vlády o nutnosti změny zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a u l o ž i l a ministru pro hospodářskou soutěž předložit do 10. května 1995 na poradu vybraných členů vlády materiál s návrhem nutných změn zákona o zadávání veřejných zakázek a s výkladem současné právní úpravy zadávání veřejných zakázek.

23. Ústní informace předsedy vlády o průběhu přípravy setkání předsedy vlády a předsedy vlády Slovenské republiky V. Mečiara

----------------------------------------------------------------

V l á d a v z a l a n a v ě d o m í ústní informaci předsedy vlády o průběhu přípravy setkání předsedy vlády a předsedy vlády Slovenské republiky V. Mečiara.

24. Ústní informace předsedy vlády o statistických datech vývozu a dovozu ČR za první čtvrtletí 1995

-----------------------------------------------------------------

V l á d a v z a l a n a v ě d o m í ústní informaci předsedy vlády a ostatních členů vlády o statistických datech vývozu a dovozu České republiky za první čtvrtletí 1995 a u l o ž i l a předsedovi Českého statistického úřadu a ministru průmyslu a obchodu předložit na poradu vybraných členů vlády, která se bude konat dne 9. května 1995 podrobnější analýzu vývozu a dovozu České republiky a d o p o r u č i l a guvernérovi České národní banky spolupracovat na tomto úkolu.

25. Informace o počtu zbytkových státních podniků, o postupu ukončení jejich činnosti a možnosti jejich slučování

č.j. 322/95

-----------------------------------------------------------------

Informace předložená ministrem vlády a vedoucím Úřadu vlády I. Němcem bude zařazena na jednání schůze vlády dne 3. května 1995.

* * *

Pro informaci:

1. Informace o průběhu Mezinárodního roku rodiny (předložil ministr práce a sociálních věcí)

č.j. 321/95

2. Informace o průběhu a výsledcích oficiální návštěvy předsedy vlády České republiky V. Klause ve Švýcarské konfederaci dne 24. března 1995 (předložil ministr zahraničních věcí)

č.j. 334/95

3. Informace o jednání ministra vnitra České republiky s Bavorským státním ministrem vnitra Dr. Güntherem Becksteinem konaném dne 24. března 1995 ve Waldsassenu (předložil ministr vnitra)

č.j. 326/95

4. Informace o pracovní návštěvě ministra spravedlnosti JUDr. Jiřího Nováka v Polsku ve dnech 3. a 4. dubna 1995 (předložil ministr spravedlnosti)

č.j. 317/95

5. Informace o návštěvě předsedy vlády ČR Václava Klause v Nizozemském království dne 6. dubna 1995 (předložil předseda vlády)

č.j. 323/95

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.