Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-05-30

   


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2241/12
Počet listů: 6
V Praze dne 30. května 2012
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

konané dne 30. května 2012

(22. schůze)

Schůzi řídil předseda vlády.


1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematiceVláda vzala na vědomí ústní informace předsedy vlády, 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí, místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády, ministrů pro místní rozvoj, financí a zemědělství a ministryně kultury o aktuální evropské problematice, informace uvedené v aktualizovaném Harmonogramu plnění Akčního plánu pro zlepšení systému řízení a kontroly v rámci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v České republice, předloženém ministrem pro místní rozvoj a informace uvedené v podkladu předloženém místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády.2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyč.j. 200/12Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a přijala


                       usnesení č. 377                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.3.
Návrh zákona o zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonůč.j. 294/12Vláda zevrubně projednala materiál předložený ministrem spravedlnosti a přijala


                       usnesení č. 378                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13 a proti nikdo.4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisůč.j. 325/12Vláda projednala materiál předložený ministry průmyslu a obchodu a spravedlnosti a přijala


                       usnesení č. 379                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisůč.j. 323/12Vláda projednala materiál předložený ministrem spravedlnosti a přijala


                       usnesení č. 380                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12 a proti nikdo.6.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisůč.j. 381/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 381                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.7.
Návrh věcného záměru zákona o kybernetické bezpečnostič.j. 328/12Vláda projednala za účasti ředitele Národního bezpečnostního úřadu materiál předložený předsedou vlády a ředitelem Národního bezpečnostního úřadu a přijala


                       usnesení č. 382                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.8.
Návrh věcného záměru zákona o stávce a výluceč.j. 290/12Vláda projednávání materiálu předloženého ministry práce a sociálních věcí a spravedlnosti přerušila s tím, že toto projednávání dokončí na jednání své schůze dne 13. června 2012.Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.9a.
Analýza institutu účinné lítosti v korupčních kauzáchč.j. 87/12


                       usnesení č. 383                         

9b.
Doplňující podklady k materiálu Ministerstva vnitra Analýza institutu účinné lítosti v korupčních kauzáchč.j. 94/12Vláda projednala materiály předložené ministrem vnitra (9a.) a místopředsedkyní vlády, předsedkyní Legislativní rady vlády a předsedkyní Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí (9b.) a přijalaZ 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.10.
Návrh na řešení nedostatečnosti finančních prostředků ve Vězeňské službě České republikyč.j. 355/12Vláda projednala materiál předložený ministrem spravedlnosti a přijala


                       usnesení č. 384                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.11.
Návrh koncepce nákupu datových a hlasových služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy v období po 27. březnu 2013č.j. 475/12Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 385                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.Pro přijetí navrženého usnesení hlasovali předseda vlády, 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí, místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády, ministři pro místní rozvoj, spravedlnosti, dopravy, obrany, financí, vnitra, práce a sociálních věcí, zemědělství, školství, mládeže a tělovýchovy a ministryně kultury.12.
Účast České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláněč.j. 458/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 386                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12 a proti nikdo.13.
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 245)č.j. 503/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 387                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 387  


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.Pro přijetí navrženého usnesení hlasovali předseda vlády, 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí, místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády, ministři pro místní rozvoj, spravedlnosti, dopravy, obrany, financí, vnitra, práce a sociálních věcí, zemědělství, školství, mládeže a tělovýchovy a ministryně kultury.14.
Žádost o souhlas vlády s prodejem a směnou nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č. 23)č.j. 472/12Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a přijala


                       usnesení č. 388                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 388  


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.Pro přijetí navrženého usnesení hlasovali předseda vlády, 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí, místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády, ministři pro místní rozvoj, spravedlnosti, dopravy, obrany, financí, vnitra, práce a sociálních věcí, zemědělství, školství, mládeže a tělovýchovy a ministryně kultury.15.
Návrh programu Informace - základ výzkumu, na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovacíč.j. 481/12Vláda projednala materiál předložený ministrem školství‚ mládeže a tělovýchovy a přijala


                       usnesení č. 389                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.16.
Nominace člena a náhradníka České republiky do Výboru regionů (Committee of the Regions) pro funkční období let 2010 až 2014 - nominace Asociace krajů České republikyč.j. 482/12Vláda projednala materiál předložený ministrem pro místní rozvoj a přijala


                       usnesení č. 390                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.17.
Návrh na jmenování rektora Univerzity Hradec Královéč.j. 486/12Vláda projednala materiál předložený ministrem školství‚ mládeže a tělovýchovy a přijala


                       usnesení č. 391                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.18.
Návrh na poskytnutí peněžního daru v rámci rozvojové pomoci Palestinským autonomním územímč.j. 504/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 392                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.19.
Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause ve Slovenské republice ve dnech 5. a 6. května 2012č.j. 506/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 393                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.20.
Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Slovenské republiky Roberta Fica v České republice dne 20. dubna 2012č.j. 507/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 394                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.21.
Zpráva o pracovní návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Slovenské republiky Miroslava Lajčáka v České republice dne 30. dubna 2012č.j. 505/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 395                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.22.
Návrh systemizace příslušníků Policie České republiky a systemizace příslušníků zařazených v Policejní akademii České republiky a v policejních školách pro rok 2013č.j. 516/12Vláda projednala za účasti Policejního prezidenta Policie České republiky materiál předložený ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 396                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.23.
Změny ve složení Řídícího výboru akciové společnosti České dráhyč.j. 523/12Materiál předložený ministrem dopravy byl stažen z programu jednání.24.
Zpráva o inflaci/II 2012č.j. 484/12Vláda vzala na vědomí informace uvedené v materiálu předloženém guvernérem České národní banky a doplňující ústní informace guvernéra České národní banky.25.
Analýza nárůstu cen pohonných hmotč.j. 491/12Materiál předložený ministry financí a průmyslu a obchodu a zařazený v Programu schůze vlády dne 30. května 2012 jako bod č. 2 v části Pro informaci, byl z podnětu ministra financí stažen z programu jednání s tím, že se jím bude vláda zabývat na jednání své schůze dne 13. června 2012.26.
Zadávání nadlimitní veřejné zakázky NS-SIS II - provedení Comprehensive testů v České republice a integrace s národní systémy, v jednacím řízení bez uveřejněníč.j. 477/12Vláda vzala na vědomí ústní informaci místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády k materiálu předloženém ministrem vnitra s tím, že bude uvedený materiál upraven podle připomínky místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády.27.
Sdělení předsedy vlády ke konání jednání schůzí vlády v červenci a v srpnu 2012Vláda vzala na vědomí sdělení předsedy vlády, že se v období od 30. července do 10. srpna 2012 nebude konat jednání schůze vlády.* * *


Pro informaci:


1.
Výroční zpráva o činnosti Legislativní rady vlády za rok 2011 (předložila místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády)č.j. 493/12


2.
Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2011 (předložil ministr průmyslu a obchodu a předsedkyně Energetického regulačního úřadu)č.j. 473/12


3.
Výroční zpráva poradního orgánu vlády - Vládní dislokační komise za rok 2011 (předložil vedoucí Úřadu vlády)č.j. 494/12


4.
Výroční zpráva České komise pro Organizaci spojených národů pro výzkum, vědu a kulturu (UNESCO) za rok 2011 (předložil 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)č.j. 508/12


5.
Informace o pokroku v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ke dni 31. března 2012) (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)č.j. 489/12


6.
Informace o stavu přípravy a výstavby dálnice D47 (předložil ministr dopravy)č.j. 502/12


7.
Informace o smlouvě č. 122800241 na provedení komplexní servisní podpory vozidel KBVP PANDUR II 8x8 CZ, jeho modifikací a jeho částí nebo příslušenství (předložil ministr obrany)č.j. 497/12


8.
Informace o smlouvě č. 120100007 Servis prostředků informačních systémů C2 protiletadlového raketového vojska (předložil ministr obrany)č.j. 496/12


9.
Informace o připravovaných nadlimitních veřejných zakázkách na zajištění podpory provozu základních registrů podle usnesení vlády ze dne 22. února 2010 č. 158 (předložil ministr vnitra)č.j. 485/12


10.
Informace o zadávání nadlimitní veřejné zakázky Rozšíření poskytování stávajících služeb podpory ekonomického informačního systému Ministerstva vnitra - příprava na integraci Hasičského záchranného sboru České republiky do ekonomického informačního systému Ministerstva vnitra, v jednacím řízení bez uveřejnění (předložil ministr vnitra)č.j. 492/12


11.
Informace o zadávání nadlimitní veřejné zakázky Zajištění provozu Centrálního registru vozidel (CRV), v jednacím řízení bez uveřejnění (předložil ministr dopravy)č.j. 487/12


12.
Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb na nadlimitní veřejnou zakázku Implementace projektového řízení včetně nástrojů pro jeho podporu v resortu Ministerstva dopravy (předložil ministr dopravy)č.j. 501/12


13.
Informace o veřejné zakázce Kognitivně behaviorální terapie (KBT), program - Učební program mladiství (předložil ministr spravedlnosti)č.j. 479/12


14.
Informace o nadlimitní veřejné zakázce Zajištění podpory správy a provozu základního registru osob pro Český statistický úřad (předložila předsedkyně Českého statistického úřadu)č.j. 480/12


15.
Návrh na uzavření rámcové smlouvy na právní poradenství v oblasti strukturálních fondů, v oblasti intervence 3.2 IOP Služby v oblasti veřejného zdraví (předložil ministr zdravotnictví)č.j. 490/12


16.
Informace o účasti ministra obrany na společném zasedání ministrů obrany a ministrů zahraničních věcí států Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) v Bruselu dne 18. dubna 2012 (předložil ministr obrany)č.j. 483/12


17.
Informace o účasti ministra obrany na zasedání ministrů obrany států Visegrádské skupiny v Litoměřicích, ve dnech 3. a 4. května 2012 (předložil ministr obrany)č.j. 498/12


18.
Informace o stavu plnění Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33 % včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem (předložil ministr financí)č.j. 509/12zaznam.doc  


Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.
Zapsal(a): JUDr. Richard Ulman