Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-03-21

   


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2221/12
Počet listů: 5
V Praze dne 21. března 2012
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

konané dne 21. března 2012

(12. schůze)

Schůzi řídil předseda vlády.


1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematiceŽádný z členů vlády nepodal vládě informaci o aktuální evropské problematice.2.
Návrh opatření k dodržení schváleného deficitu státního rozpočtu na rok 2012, omezení čerpání nároků organizačních složek státu z nespotřebovaných výdajů v roce 2012 a návrh na změnu závazného ukazatele v kapitole 361 Akademie věd ČR pro rok 2012č.j. 217/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 178                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 178  


Příloha usnesení byla upravena podle připomínek vlády.Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14 a proti 1.3.
Návrh zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s bytyč.j. 1367/11Vláda projednala materiál předložený ministrem pro místní rozvoj a přijala


                       usnesení č. 179                         


s tím, že do návrhu zákona bude doplněno původní ustanovení § 9 odst. 3 podle připomínky ministra práce a sociálních věcí.Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyč.j. 1246/11Vláda projednala materiál předložený ministrem práce a sociálních věcí a přijala


                       usnesení č. 180                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.5.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisůč.j. 199/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala


                       usnesení č. 181                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.6.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění pozdějších předpisůč.j. 201/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala


                       usnesení č. 182                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.7.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisůč.j. 102/12Vláda projednávání materiálu předloženého ministrem průmyslu a obchodu přerušila do 21. dubna 2012.Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.8.
Mechanismus implementace Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020č.j. 222/12Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


                       usnesení č. 183                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 183  


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.9.
Doporučení ke zjednodušení administrativní zátěže pro žadatele a příjemce při čerpání finančních prostředků z fondů EU v programovém období 2014-2020č.j. 224/12Vláda projednala materiál předložený ministrem pro místní rozvoj a přijala


                       usnesení č. 184                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.10.
Předložení základních parametrů zadávacích podmínek a návrhu na složení hodnotící komise k veřejné zakázce s předpokládanou hodnotou nad 500 mil. Kč bez DPH, s názvem „Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření“, zadávané v rámci programu revitalizace Moravskoslezského kraječ.j. 151/12Vláda projednávání materiálu předloženého ministry financí a průmyslu a obchodu přerušila do 21. dubna 2012.Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.11.
Návrh usnesení vlády o souhlasu s použitím nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů na řešení rozpočtově nekrytých výdajů programu 153 010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny ÚOHS v roce 2012č.j. 229/12Vláda projednala za účasti předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže materiál předložený předsedou vlády a předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a přijala


                       usnesení č. 185                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.12.
Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/24 - „Peněžní prostředky určené na pořízení a obnovu železničních kolejových vozidel“č.j. 665/11Vláda projednala za účasti viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu materiál předložený ministrem dopravy a přijala


                       usnesení č. 186                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.13.
Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/15 - "Peněžní prostředky určené na pořízení dálnice D3"č.j. 747/11Vláda projednala za účasti viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu materiál předložený ministrem dopravy a přijala


                       usnesení č. 187                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.14.
Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/14 "Peněžní prostředky určené na realizaci opatření v oblasti nakládání s odpady"č.j. 642/11Vláda projednala za účasti viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala


                       usnesení č. 188                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.15.
Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/31 "Prodej přebytku jednotek přiděleného množství emisí (Assigned Amount Units) a použití takto získaných peněžních prostředků"č.j. 808/11Vláda projednala za účasti viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala


                       usnesení č. 189                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.16.
Stanovisko Ministerstva spravedlnosti ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/17 „Pohledávky spravované Vězeňskou službou České republiky“č.j. 812/11Vláda projednala za účasti viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu materiál předložený ministrem spravedlnosti a přijala


                       usnesení č. 190                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.17.
Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/25 "Hospodaření s peněžními prostředky státního rozpočtu určenými na Program podpory úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití"č.j. 863/11Vláda projednala za účasti viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu materiál předložený ministrem pro místní rozvoj a přijala


                       usnesení č. 191                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.18.
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/32 „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Český statistický úřad za rok 2009“č.j. 742/11Vláda projednala za účasti viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu materiál předložený předsedkyní Českého statistického úřadu a přijala


                       usnesení č. 192                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.19.
Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc únor 2012č.j. 232/12Vláda projednala materiál předložený vedoucím Úřadu vlády a přijala


                       usnesení č. 193                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.20.
Návrh na přijetí změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportuč.j. 227/12Vláda projednala materiál předložený ministrem školství‚ mládeže a tělovýchovy a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 194                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.21.
Základní parametry zadávacích podmínek pro veřejné zakázky - výstavba a modernizace pozemních komunikacíč.j. 237/12Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a přijala


                       usnesení č. 195                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.Pro usnesení hlasovali předseda vlády, místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády, ministři pro místní rozvoj, životního prostředí, spravedlnosti, zdravotnictví, dopravy, obrany, financí, vnitra, průmyslu a obchodu, práce a sociálních věcí, zemědělství, školství, mládeže a tělovýchovy a ministryně kultury.22.
Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2011č.j. 239/12Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a přijala


                       usnesení č. 196                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.23.
Návrh na jmenování dvou členů předsednictva a předsedy Technologické agentury České republikyč.j. 240/12Vláda projednala materiál předložený předsedou vlády a přijala


                       usnesení č. 197                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.24.
Návrh na využití jména Václava Havla ve spojení s letištěm Praha – Ruzyněč.j. 251/12Vláda projednala materiál předložený předsedou vlády a ministry dopravy a financí a přijala


                       usnesení č. 198                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.* * *


Pro informaci:


1.
Čerpání rozpočtu účtu České televize pro užití výnosu z reklam v roce 2011 (předložili ministr vnitra a ministryně kultury)č.j. 230/12


2.
Výroční zpráva NKÚ za rok 2011 (předložil vedoucí Úřadu vlády)č.j. 231/12


3.
Informace o připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení implementace legislativních změn do informačního systému daňové správy podle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010 (předložil ministr financí)č.j. 233/12


4.
Informace o připravované veřejné zakázce na zabezpečení implementace legislativních změn do informačního systému daňové správy podle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010 (předložil ministr financí)č.j. 235/12zaznam.doc  


Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.
Zapsal(a): JUDr. Hana Hanusová