Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-03-08

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 8. března 1995 č. 143

k závěrečné zprávě o průběhu a výsledcích voleb do zastupitelstev v obcích

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í závěrečnou zprávu o průběhu a výsledcích voleb do zastupitelstev v obcích obsaženou v části III předloženého materiálu (dále jen "Zpráva");

II. u k l á d á

1. ministru vnitra vyhodnotit náměty obsažené v příloze č. 2 Zprávy a předložit vládě návrh zásad zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů,

2. místopředsedovi vlády a ministru financí profinancovat výdaje okresních úřadů a obcí na volby do zastupitelstev v obcích v roce 1994 uplatněné po 20. prosinci 1994 a výdaje na přípravu a konání dodatečných a znovuprováděných voleb v roce 1995.

Provedou:

místopředseda vlády a ministr financí, ministr vnitra

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.