Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-06-26

   


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2249/12
Počet listů: 5
V Praze dne 26. června 2012
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

konané dne 26. června 2012

(26. schůze)

Schůzi řídil předseda vlády.


1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematiceVláda vzala na vědomí informace uvedené v aktualizovaném Harmonogramu plnění Akčního plánu pro zlepšení systému řízení a kontroly v rámci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v České republice, předloženém ministrem pro místní rozvoj a jeho doplňující informacej..2.
Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2013 a střednědobého výhledu na léta 2014 a 2015č.j. 607/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 457                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.3.
Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2013 s výhledem na léta 2014 a 2015č.j. 547/12Vláda projednala materiál předložený předsedou vlády a přijala


                       usnesení č. 458                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 458  


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.4.
Naplnění položky výdajů Prostředky na financování zapojení občanů České republiky do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí v kapitole Všeobecná pokladní správa v návrhu státního rozpočtu na rok 2013 a léta následujícíč.j. 626/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 459                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyč.j. 495/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 460                         


s tím, že důvodová zpráva k návrhu zákona bude upravena podle připomínky náměstka místopředsedkyně vlády a místopředsedy Legislativní rady vlády P. Mlsny.Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.6.
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění se státním příspěvkem v souvislosti se zrušením výjimky ze zásady rovného zacházení pro pojišťovnictví v právu Evropské unieč.j. 571/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 461                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.7.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisůč.j. 365/12Vláda projednala materiál předložený ministry zdravotnictví a průmyslu a obchodu a přijala


                       usnesení č. 462                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.8.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven, ve znění nařízení vlády č. 235/2005 Sb.č.j. 514/12Vláda projednala materiál předložený ministryní kultury a přijala


                       usnesení č. 463                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.9.
Návrh věcného záměru zákona o vojenském letectvíč.j. 407/12Vláda projednávání materiálu předloženého ministrem obrany přerušila s tím, že jej projedná na jednání své schůze dne 4. července 2012.Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.10.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 699)č.j. 620/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 464                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 464  


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.11.
Návrh poslanců Leoše Hegera, Borise Šťastného, Aleše Roztočila, Marka Šnajdra, Jiřího Štětiny a Jiřího Rusnoka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) (sněmovní tisk č. 700)č.j. 619/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 465                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 465  


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13 a proti nikdo.12.
Návrh poslanců Bořivoje Šarapatky, Milana Šťovíčka a Tomáše Úlehly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 701)č.j. 621/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 466                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 466  


Příloha usnesení byla upravena podle připomínky vlády.Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.13.
Vyrozumění Veřejného ochránce práv k nenaplňování práva na spravedlivý proces soudyč.j. 608/12Vláda projednala za účasti Veřejného ochránce práv materiál předložený Veřejným ochráncem práv a přijala


                       usnesení č. 467                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.14.
Rizikové operační programy - Návrhy opatření směřující k naplňování cílů Národního strategického referenčního rámceč.j. 617/12Vláda projednávání materiálu předloženého ministrem pro místní rozvoj přerušila s tím, že jej dokončí na jednání své schůze dne 4. července 2012.Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.15.
Návrh plánu nelegislativních úkolů vlády České republiky na 2. pololetí 2012 a výhled na 1. pololetí 2013č.j. 629/12Vláda projednala materiál předložený vedoucím Úřadu vlády a přijala


                       usnesení č. 468                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 468  

                                             příloha 2 k usnesení č. 468  


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.16.
Projektový záměr PPP D3 v Jihočeském krajič.j. 585/12Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a přijala


                       usnesení č. 469                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.17.
Aktualizace Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)č.j. 612/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala


                       usnesení č. 470                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.18.
Informace o přípravě III. etapy realizace protipovodňových opatřeníč.j. 622/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala


                       usnesení č. 471                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.19.
Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc květen 2012č.j. 630/12Vláda projednala materiál předložený vedoucím Úřadu vlády a přijala


                       usnesení č. 472                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.20.
Návrh na změnu Statutu a obměnu členů Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnostč.j. 615/12Materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu byl stažen z programu jednání schůze s tím, že bude projednán na jednání schůze vlády dne 4. července 2012.21.
Změna Příspěvkového řádu Agrární komory České republikyč.j. 611/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala


                       usnesení č. 473                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.22.
Vyjádření vlády k žádosti obce Chlumec o stanovení městemč.j. 628/12Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 474                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.23.
Návrh na sjednání Dohody o spolupráci v oblasti obrany mezi vládou České republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republikyč.j. 623/12Vláda projednala materiál předložený ministrem obrany a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 475                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.24.
Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 28. – 29. června 2012 v Bruseluč.j. 624/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 476                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.25.
Informace o přípravě významné veřejné zakázky v oblasti informatiky zadávané v jednacím řízení bez uveřejněníč.j. 635/12Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 477                         


Pro usnesení hlasovali předseda vlády, místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády, ministři životního prostředí, spravedlnosti, dopravy, financí, vnitra, průmyslu a obchodu, práce a sociálních věcí, zemědělství, školství, mládeže a tělovýchovy a ministryně kultury.Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.26.
Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Spolkové republice Německo ve dnech 1. – 2. července 2012č.j. 631/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 478                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.27.
Návrh na zabezpečení letecké dopravy humanitární a zdravotnické pomoci vojenským dopravním letadlem Armády České republikyč.j. 640/12Vláda projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala


                       usnesení č. 479                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.28.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisůč.j. 645/12Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


                       usnesení č. 480                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.29.
Návrh věcného záměru zákona o stávce a výluceč.j. 290/12Materiál předložený ministry práce a sociálních věcí a spravedlnosti byl stažen z jednání schůze vlády s tím, že bude rozeslán do připomínkového řízení a do 31. října 2012 znovu vládě předložen.30.
Návrh na obeslání konference OSN o Smlouvě o obchodu se zbraněmi delegací České republiky a stanovení zásad jejího postupuč.j. 648/12Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 481                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.31.
Souhrnná informace o stavu realizace Plavebních stupňů na labské vodní cestě (PS Děčín a Přelouč)č.j. 618/12Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a přijala


                       usnesení č. 482                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.32.
Karta sociálních systémů - aktuální stavč.j. 660/12Vláda vzala na vědomí informaci předloženou ministrem práce a sociálních věcí a jeho doplňující ústní informace.* * *


Pro informaci:


1.
Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky vedené předsedou vlády na neformálním zasedání Evropské rady dne 23. května 2012 v Bruseluč.j. 627/12zaznam.doc  


Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.
Zapsal(a): JUDr. Hana Hanusová