Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-12-05

Dodatek č.1

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2294/12
V Praze dne 3. prosince 2012

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 5. prosince 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4A. Evropská agenda:

1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


B. K projednání s rozpravou:

2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisůč.j. 1032/12Předkládá: ministr zdravotnictví


3.
Návrh zákona o označování a sledovatelnosti výbušninč.j. 957/12Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Českého báňského úřaduPřizván: I. Pěgřímek, předseda Českého báňského úřadu


4.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vládyč.j. 1140/12Předkládá: ministr zemědělství


5.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domůč.j. 954/12Předkládá: ministr pro místní rozvoj


6.
Návrh poslance Víta Bárty na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 848)č.j. 1218/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


7.
Stanovisko MŠMT ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/17 „Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na prioritní osu Počáteční vzdělávání“č.j. 1152/12 - bod 8 schůze vlády 14.11.2012Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovyK bodům 7 - 9 přizván: M. Kala, viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu


8.
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 11/33 "Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané státní fondy" - stanoviska MMR, MŽP a MKč.j. 1180/12Předkládá: ministr pro místní rozvoj


9.
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/26 "Účetní závěrka a finanční výkazy České správy sociálního zabezpečení za rok 2011"č.j. 1077/12Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí


10.
Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2011č.j. 1210/12Předkládá: ministr životního prostředí


11.
Teze k zavedení nové informační povinnosti právnických osob, které vstupují do smluvních vztahů s veřejným sektoremč.j. 1223/12Předkládá: ministr pro místní rozvoj


12.
Návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom) č. 354/83 o otevření historických archivů Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii veřejnostič.j. 1227/12Předkládá: ministr vnitra


13.
Zajištění koordinace, financování a realizace vrcholných návštěv a pracovních zahraničních návštěv ústavních činitelů a vedoucích ústředních správních úřadůč.j. 633/12 - bod 7 schůze vlády 15.8.2012Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


14.
Změna statutu Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů a návrh na jmenování místopředsedů Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužůč.j. 1204/12Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí


C. K projednání bez rozpravy:

15.
Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů předsednictva a vědecké rady Grantové agentury České republiky za rok 2012 a zpráva o činnosti Grantové agentury České republiky za rok 2012č.j. 1200/12Předkládá: předseda vlády


16.
Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů předsednictva a výzkumné rady Technologické agentury České republiky za rok 2012 a zpráva o činnosti Technologické agentury České republiky za rok 2012č.j. 1201/12Předkládá: předseda vlády


17.
Pozvání účastnických států Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě k pozorování voleb prezidenta České republikyč.j. 1222/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


18.
Pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v roce 2013 a střednědobý výhled jeho financování na léta 2014 a 2015č.j. 1215/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


19.
Návrh přístupu České republiky k Dohodě o zřízení Evropské Molekulární Biologické Laboratoře (EMBL)č.j. 1203/12Předkládají: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


20.
Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Srbskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informacíč.j. 1198/12Předkládají: předseda vlády, 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


21.
Návrh na obeslání 31. zasedání Výkonného orgánu Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států (11. – 13. prosince 2012, Ženeva, Švýcarsko)č.j. 1217/12Předkládají: ministr životního prostředí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


22.
Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministerského předsedy Svobodného státu Sasko Stanislawa Tillicha v České republice dne 7. prosince 2012.č.j. 1213/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


23.
Návrh na uskutečnění státní návštěvy prezidenta Slovenské republiky Ivana Gašparoviče v České republice ve dnech 9. - 11. prosince 2012č.j. 1214/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


24.
Zpráva o účasti místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga na ministerském zasedání mezi EU a Ligou arabských států v Káhiře dne 13. listopadu 2012č.j. 1212/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


D. Různé
* * *

Pro informaci:1.
Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2012 a predikce na další obdobíč.j. 1202/12Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí2.
Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc říjen 2012č.j. 1219/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády3.
Informace o průběhu a výsledcích 3. zasedání Mezinárodní konference o nakládání s chemickými látkami (Nairobi, Keňa, 17. - 21. září 2012)č.j. 1206/12Předkládá: ministr životního prostředí

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc  
Anglická verze: EnglishVersion.pdf