Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-11-07

Dodatky nejsou připojeny

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2286/07
V Praze dne 5. listopadu 2007

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 7. listopadu 2007 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4



A. Evropská agenda:

1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


B. K projednání s rozpravou:

2.
Programové cíle vlády - souhrnná zpráva o plnění vládního programu



Předložil: předseda vlády


3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony



č.j. 1179/07 - stanovisko předsedy Legislativní rady vlády rozesláno 8.10.2007



Předkládá: ministr zdravotnictví


4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů



č.j. 1423/07 - stanovisko předsedy Legislativní rady vlády rozesláno 31.10.2007



Předkládá: ministr zemědělství


5.
Návrh poslanců Davida Kafky, Kateřiny Jacques a Ludvíka Hovorky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony, které souvisí s vymáháním dlužného výživného (sněmovní tisk č. 325)



č.j. 1487/07



Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády


6.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit



č.j. 1479/07 - stanovisko předsedy Legislativní rady vlády rozesláno 31.10.2007



Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí


7.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh



č.j. 1418/07 - stanovisko předsedy Legislativní rady vlády rozesláno 31.10.2007



Předkládá: ministr zemědělství


8.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů



č.j. 1419/07 - stanovisko předsedy Legislativní rady vlády rozesláno 31.10.2007



Předkládá: ministr zemědělství


9.
Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2007 - 2013



č.j. 1594/07 - materiál připojen



Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj


10.
Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2008



č.j. 1588/07



Předkládá: ministr zemědělství


11.
Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za III. čtvrtletí 2007



č.j. 1547/07



Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády


12.
Zpráva o využití doporučení Veřejného ochránce práv na změny právní úpravy uvedených v Souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2006



č.j. 1546/07



Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády


13.
Plán činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2008, tříletý plán a dlouhodobý plán



č.j. 1560/07



Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


C. K projednání bez rozpravy:

14.
Dotační programy zemědělství pro rok 2008, poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů



č.j. 1579/07



Předkládá: ministr zemědělství


15.
Návrh rozhodnutí o privatizaci majetku státního podniku Letiště Praha podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších změn a doplňků



č.j. 1584/07



Předkládá: ministr financí


16.
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 226)



č.j. 1555/07



Předkládá: ministr financí


17.
Převod obchodního podílu České konsolidační agentury ve společnosti ASSET PARK s.r.o.



č.j. 1553/07



Předkládá: ministr financí


18.
Návrh nového Statutu Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod



č.j. 1569/07



Předkládá: ministr dopravy


19.
Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a vládou Kambodžského království o podpoře a vzájemné ochraně investic



č.j. 1567/07



Předkládají: ministři financí a zahraničních věcí


20.
Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Etiopskou federativní demokratickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic



č.j. 1568/07



Předkládají: ministři financí a zahraničních věcí


21.
Návrh na obeslání 34. zasedání Konference Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO)



č.j. 1572/07



Předkládají: ministři zemědělství a zahraničních věcí


22.
Návrh na obeslání XVII. Valného shromáždění Světové organizace cestovního ruchu UNWTO (Cartagena de Indias, Kolumbie, 23.11. - 29.11.2007)



č.j. 1570/07



Předkládají: 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj a ministr zahraničních věcí


23.
Návrh na vyslání delegace České republiky, vedené ministrem zahraničních věcí, na zasedání Ministerské rady Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), které se uskuteční ve dnech 29. – 30. listopadu 2007 v Madridu



č.j. 1589/07



Předkládá: ministr zahraničních věcí


24.
Návrh na obeslání 12. Generální konference Organizace OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO), Vídeň, 3. – 7. prosince 2007



č.j. 1558/07



Předkládá: ministr zahraničních věcí


25.
Návrh na uskutečnění pracovní cesty ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga do Bosny a Hercegoviny ve dnech 8.-9. listopadu 2007



č.j. 1550/07



Předkládá: ministr zahraničních věcí


26.
Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga ve Švýcarské konfederaci ve dnech 14. a 15. listopadu 2007



č.j. 1586/07



Předkládá: ministr zahraničních věcí


27.
Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí České republiky K. Schwarzenberga v Asii (Indie, Srí Lanka, Singapur) a na Blízkém východě (Izrael, Palestinská autonomní území) ve dnech 17. - 27. listopadu 2007



č.j. 1590/07



Předkládá: ministr zahraničních věcí


28.
Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy spolkového ministra zahraničních věcí Spolkové republiky Německo Franka-Waltera Steinmeiera v České republice ve dnech 9.-10. listopadu 2007



č.j. 1587/07



Předkládá: ministr zahraničních věcí


29.
Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Republiky Slovinsko Dimitrije Rupela v České republice dne 16. listopadu 2007



č.j. 1578/07



Předkládá: ministr zahraničních věcí


30.
Návrh na navýšení příspěvku České republiky do programu PECS v letech 2007 až 2009 v souvislosti se zahájením rozhovorů o přistoupení k Úmluvě o Evropské kosmické agentuře



č.j. 1593/07 - materiál připojen



Předkládá: 1. náměstkyně ministryně školství, mládeže a tělovýchovy


31.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) a § 35 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy a Přírodní památky Zadní rybník, pro aplikaci látek optimalizujících vodní prostředí rybníka Velká Kamenice z důvodů rybářského hospodaření



č.j. 1562/07



Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí


32.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy pro stavbu rybníčku v k.ú. Cikháj



č.j. 1563/07



Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí


33.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Šumava dle § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. pro pana Jiřího Vrzala, a to pro vjezd motorových vozidel na přístupovou komunikaci k nemovitosti ev.č. 22 (pozemek p.č. 102 v k.ú. Srní I)



č.j. 1564/07



Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí


34.
Žádost o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek NP a CHKO Šumava pro Obec Borová Lada k vjezdu rolby na účelové komunikace



č.j. 1565/07



Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí


35.
CHKO Beskydy, Přírodní rezervace (PR) V Podolánkách - povolení sběru hmyzu a odebírání vzorků mechorostů v rámci výzkumu na základě grantu GAČR č. 2006/07/0811, žadatelé RNDr. Aleš Dolný, Ph.D. a RNDr. Petr Kočárek, Ph.D., Katedra biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity



č.j. 1566/07



Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí


36.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 a § 36 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranné podmínky Přírodní památky Štarkov a ze základních ochranných podmínek I. a II. zóny odstupňované ochrany Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy pro archeologický výzkum zříceniny hradu Skály



č.j. 1574/07



Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí


37.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a to za účelem provedení rozšíření silnic č. II/303 o stoupací pruhy v úseku 21,5 až 25,5 km dle základní varianty projektu na území II. zóny Chráněné krajinné oblasti Broumovsko



č.j. 1575/07



Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí


38.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a to za účelem navýšení parametrů znečištění odpadních vod vytékajících z čistírny odpadních vod u chaty Barborka na Pradědu do toku Bílé Opavy na území NPR Praděd a I. zóny CHKO Jeseníky



č.j. 1576/07



Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí


39.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy pro použití chemických prostředků při zimní údržbě komunikací



č.j. 1577/07



Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí


40.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. d) a h), zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Čertoryje a Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty za účelem vjezdu motorových vozidel potřebných k těžbě a odvozu dříví



č.j. 1592/07 - materiál připojen



Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí


D. Různé




* * *

Pro informaci:



1.
Informace o vývoji peněžních příjmů domácností a životních nákladů za 1. pololetí 2007



č.j. 1582/07



Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí



2.
Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2006



č.j. 1552/07



Předkládá: předseda vlády



3.
Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za III. čtvrtletí 2007



č.j. 1585/07



Předkládá: ministr dopravy



4.
Informace o průběhu 22. Mezinárodního kongresu chlazení a Generální konference Mezinárodního ústavu chladírenského a zabezpečení jeho výsledků v České republice



č.j. 1581/07



Předkládá: ministr průmyslu a obchodu





Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k , v. r.




Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc  
Anglická verze: EnglishVersion.pdf