Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-06-14

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 14. června 1995 č. 356

o nařízeních vlády, kterými se mění a doplňují předpisy upravující platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě a zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. důrazně o d m í t á jakékoliv požadavky na platové úpravy předkládané formou ultimáta, neboť za jednu ze svých priorit považuje nejen udržení sociálního smíru, ale i zabránění všem inflačním impulsům, které by jej ve svých důsledcích ohrožovaly;

II. si j e v ě d o m a problémů, které vznikají v některých resortech, zejména v resortu školství, mládeže a tělovýchovy, a je připravena je řešit;

III. s c h v a l u j e návrh nařízení vlády, kterým se

1. mění a doplňují předpisy upravující platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě,

2. mění a doplňuje nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád),

3. mění nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, s úpravami podle stanoviska předsedy Legislativní rady vlády a upřesnění vlády;

IV. u k l á d á

1. místopředsedovi vlády a ministru financí zabezpečit zvýšení prostředků na platy související s nabytím účinnosti nařízení vlády uvedených v bodě III tohoto usnesení,

2. ministru práce a sociálních věcí vypracovat konečné znění nařízeních vlády uvedených v bodě III tohoto usnesení a předložit je předsedovi vlády k podpisu,

3. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů analyzovat možnosti snížení počtu zaměstnanců v jimi řízených resortech až o 5 % a předložit vládě do 30. června 1995 návrhy na toto snížení s tím, že toto snížení se promítne do návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 1996,

4. ministrům školství, mládeže a tělovýchovy, zdravotnictví a dopravy předložit vládě do 31. července 1995 analýzu platového vývoje ve svých resortech podle jednotlivých profesí s návrhy na další řešení.

Provedou:

členové vlády, vedoucí ostatních ústředních orgánů

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.