Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-08-29

   


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2263/12
Počet listů: 6
V Praze dne 29. srpna 2012
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

konané dne 29. srpna 2012

(33. schůze)

Schůzi řídil předseda vlády.


1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematiceŽádný z členů vlády nepodal vládě informaci o aktuální evropské problematice.2.
Návrh věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicíchč.j. 685/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zdravotnictví a přijala


                       usnesení č. 621                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.3.
Návrh nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služebč.j. 762/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zdravotnictví a přijala


                       usnesení č. 622                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.4.
Návrh nařízení vlády o stanovení Statutu lázeňského místa Karlovy Varyč.j. 739/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zdravotnictví a přijala


                       usnesení č. 623                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.5.
Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 760)č.j. 864/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 624                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 624  


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.6.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 758)č.j. 871/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 625                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 625  


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.7.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 759)č.j. 872/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 626                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 626  


Příloha usnesení byla upravena podle připomínky vlády.Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.8.
Státní politika životního prostředí České republiky 2012 - 2020č.j. 860/12Materiál předložený ministrem životního prostředí byl stažen z programu jednání.9.
Vyhodnocení Programu podpory filmového průmyslu za rok 2011č.j. 817/12Vláda projednala materiál předložený ministryní kultury a přijala


                       usnesení č. 627                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.10.
Evaluace postupu orgánů veřejné správy při řešení eskalace napětí ve Šluknovském výběžku v období od června do listopadu roku 2011č.j. 804/12Vláda projednala za účasti zmocněnkyně vlády pro lidská práva materiál předložený předsedou vlády a zmocněnkyní vlády pro lidská práva a přijala


                       usnesení č. 628                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.11.
Vyjádření České republiky k některým závěrečným doporučením Výboru OSN pro odstranění rasové diskriminaceč.j. 846/12Vláda projednala za účasti zmocněnkyně vlády pro lidská práva materiál předložený předsedou vlády a zmocněnkyní vlády pro lidská práva a přijala


                       usnesení č. 629                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.12.
Návrh nového Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a návrh na odvolání a jmenování členů Rady vlády pro nestátní neziskové organizaceč.j. 861/12Vláda projednala za účasti zmocněnkyně vlády pro lidská práva materiál předložený ministrem práce a sociálních věcí a zmocněnkyní vlády pro lidská práva a přijala


                       usnesení č. 630                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 630  


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.13.
Písemná informace o krocích učiněných při realizaci doporučení Výboru OSN pro odstranění diskriminace žen týkajících se domácího a sexuálního násilí (doporučení č. 23) a sterilizací provedených v rozporu s právem (doporučení č. 35)č.j. 813/12Vláda projednala materiál předložený ministrem práce a sociálních věcí a přijala


                       usnesení č. 631                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.14.
Návrh provádění článku 7 odstavců 4, 7 a 8 Hostitelské dohody týkající se umístění, podpory, výsad a imunit mezi vládou České republiky a Agenturou pro evropský globální navigační satelitní systém (GNSS), týkajícího se vyhodnocování bezpečnostních hrozeb a analýzy bezpečnostních rizikč.j. 873/12Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a přijala


                       usnesení č. 632                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.15.
Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2012 – 2014č.j. 712/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zdravotnictví a přijala


                       usnesení č. 633                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.16.
Záměr zefektivnění výkonu státní statistické službyč.j. 819/12Vláda projednala materiál předložený předsedkyní Českého statistického úřadu a přijala


                       usnesení č. 634                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.17.
Informace o elektronickém způsobu hlasováníč.j. 825/12Materiál předložený ministrem vnitra byl stažen z programu jednání.18.
Optimalizace provozu nemovitostí vlastněných Českou republikou v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu - další postup v realizaci usnesení vlády ze dne 11. května 2011 č. 343, o optimalizaci provozu nemovitostí vlastněných Českou republikou v působnosti Ministerstva průmyslu a obchoduč.j. 820/12Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


                       usnesení č. 635                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.19.
Prodej vybraných cenných papírů, se kterými je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkovýchč.j. 857/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 636                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 636  

                                             příloha 2 k usnesení č. 636  


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.Pro usnesení vlády hlasovali 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí, místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády a Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí, ministři pro místní rozvoj, životního prostředí, spravedlnosti, zdravotnictví, obrany, financí, průmyslu a obchodu, práce a sociálních věcí, zemědělství a školství, mládeže a tělovýchovy.20.
Bezúplatný převod nemovitého majetku státu – pozemku p.č. 5 v katastrálním území Velká Víska, obec Hořovice, s nímž má právo hospodařit podnik Vojenské lesy a statky ČR, s.p., do vlastnictví územně samosprávného celku – města Hořoviceč.j. 812/12Vláda projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala


                       usnesení č. 637                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.Pro usnesení vlády hlasovali 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí, místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády a Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí, ministři pro místní rozvoj, životního prostředí, spravedlnosti, zdravotnictví, obrany, financí, průmyslu a obchodu, práce a sociálních věcí, zemědělství a školství, mládeže a tělovýchovy.21.
Poskytnutí peněžního daru České republiky vládě Islámské republiky Afghánistán na podporu afghánských rozvojových programů v letech 2014 – 2017 a na fungování Afghánských národních bezpečnostních sil v letech 2015 – 2017č.j. 853/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 638                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.22.
Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2011č.j. 867/12Vláda projednala materiál předložený ministry zemědělství a životního prostředí a přijala


                       usnesení č. 639                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.23.
Jmenování předsedy Vrchního soudu v Olomoucič.j. 859/12Vláda projednala materiál předložený ministrem spravedlnosti a přijala


                       usnesení č. 640                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.24.
Návrh na změnu příslušnosti hospodařit s vybraným majetkem České republiky z Úřadu vlády České republiky na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkovýchč.j. 869/12Vláda projednala materiál předložený vedoucím Úřadu vlády a přijala


                       usnesení č. 641                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 641  


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.25.
Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Irácké republiky o hospodářské spolupráci a podpoře obchoduč.j. 854/12Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 642                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.26.
Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání osob hledaných pro trestní řízení, Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o vzájemné právní pomoci v trestních věcech a Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání odsouzených osobč.j. 870/12Vláda projednala materiál předložený ministrem spravedlnosti a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 643                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 643  


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.27.
Žádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republikyč.j. 879/12Vláda projednala materiál předložený ministrem školství‚ mládeže a tělovýchovy a přijala


                       usnesení č. 644                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.28.
Analýza fungování stávající aplikace Monitorovacího systému strukturálních fondů a Fondu soudržnosti - Východiska veř. zakázky "Pořízení aplikace MS 2014+ a zajištění jejího provozu rozvoje"č.j. 842/12Vláda vzala na vědomí informaci předloženou ministrem pro místní rozvoj zařazenou jako bod 2 v části "Pro informaci" programu schůze vlády dne 29. srpna 2012 a jeho doplňující ústní informace.29.
Zajištění přípravy informačního systému SZIF pro provádění nové SZP od roku 2014č.j. 876/12Vláda se z podnětu ministra financí seznámila s informací předloženou ministrem zemědělství zařazenou jako bod 1 v části "Pro informaci" programu schůze vlády dne 29. srpna 2012.30.
Ústní informace předsedy vlády o přípravě konání společného jednání vlády České republiky a vlády Slovenské republikyVláda vzala na vědomí ústní informaci předsedy vlády o přípravě konání společného jednání vlády České republiky a vlády Slovenské republiky dne 29. října 2012.* * *


Pro informaci:


1.
Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012 a celkově od počátku privatizace (předložil ministr financí)č.j. 856/12


2.
Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za II. čtvrtletí 2012 (předložil ministr dopravy)č.j. 874/12


3.
Informace pro členy vlády o veřejné zakázce v rámci projektu „Vzdělávání zaměstnanců v oblasti etiky a protikorupčních opatření“ podle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010 (předložil ministr vnitra)č.j. 866/12


4.
Informace o smlouvě o podpoře projektového řízení a oponentuře projektu digitalizace územního řízení, stavebního řízení a dalších vybraných řízení a postupů podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v souladu s usnesením vlády ze dne 16. května 2012 č. 359 o změně usnesení vlády ze dne 7. března 2012 č. 146, k omezení čerpání nároků organizačních složek státu nespotřebovaných výdajů v roce 2012 (předložil ministr pro místní rozvoj)č.j. 875/12


5.
Informace o průběhu a výsledcích 65. zasedání Světového zdravotnického shromáždění, které se konalo ve dnech 21. – 26. května 2012 v Ženevě (předložili ministr zdravotnictví a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)č.j. 868/12zaznam.doc  


Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.
Zapsal(a): JUDr. Hana Hanusová