Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-11-13

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 13. listopadu 2002 č. 1100

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb.,
o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů


Vazba na záznam z jednání vlády:


V l á d a

I. s c h v a l u j e návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku předsedy Legislativní rady vlády;

II. u k l á d á ministryni zdravotnictví vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle bodu I tohoto usnesení;

III. p o v ě ř u j e

1. předsedu vlády předložit vládní návrh zákona podle bodu I a II tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k dalšímu projednání s upozorněním, že tento vládní návrh zákona se týká vstupu České republiky do Evropské unie,

2. ministryni zdravotnictví, aby odůvodnila vládní návrh zákona v Parlamentu České republiky.


Provedou:

předseda vlády,
ministryně zdravotnictví


Předseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.