Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-11-13

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 13. listopadu 2002 č. 1130

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb.,
o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e návrh zákona, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku předsedy Legislativní rady vlády a připomínek vlády;

II. u k l á d á ministryni zdravotnictví vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona podle bodu I tohoto usnesení;

III. p o v ě ř u j e

1. předsedu vlády předložit vládní návrh zákona podle bodu I a II toho- to usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k další- mu projednání s tím, že tento vládní návrh zákona se týká vstupu České republiky do Evropské unie,

2. ministryni zdravotnictví, aby odůvodnila vládní návrh zákona v Parlamentu České republiky.


Provedou:

předseda vlády,
ministryně zdravotnictví


Předseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.