Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-04-10

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Čj.: 2229/02
V Praze dne 10. dubna 2002
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
konané dne 10. dubna 2002
v Krajském úřadu Libereckého kraje


(14. schůze)Schůzi řídil 1. místopředseda vlády PhDr. V. Špidla.


1. Zpráva o hospodářské a sociální situaci Libereckého kraje
č. j. 416/02
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 367.


2. Státní podpora kandidatuře na pořádání mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2007 v České republice - II. znění
č. j. 392/02
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 368.


3. Postoupení pohledávky České konsolidační agentury za společností TERMIZO, a.s. přímému zájemci městu Liberec
č. j. 288/02
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 369.


4. Zpráva o plnění Programového prohlášení a o činnosti vlády
č. j. 420/02
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 370.


5. Zpráva o činnosti Legislativní rady vlády za období od srpna 1998 do března 2002
č. j. 410/02
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 371.


6. Souhrn zbývajících úkolů ČR pro vstup do EU
č. j. 422/02
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 372.


7. Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na ty stavební výrobky, které mají být uváděny na trh s označením CE
č. j. 249/02
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 373.


8. Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví preferenční celní sazby pro dovoz ryb a výrobků z ryb pocházejících z Evropské unie
č. j. 341/02
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 374.


9. Výsledek veřejného výběrového řízení na určení nabyvatele akciového podílu Fondu národního majetku České republiky ve společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s.
č. j. 462/02
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 375.


10. Pozvání účastnických států Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), Parlamentního shromáždění OBSE a jmenovitě Kanceláře pro demokratické instituce a lidská práva OBSE a dalších příslušných mezinárodních organizací a institucí, které si to budou přát, aby pozorovaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v červnu 2002
č. j. 417/02
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 376.


11. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o dodávkách výrobků vojenského určení v rámci částečné úhrady zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice
č. j. 430/02
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 377.


12. Návrh na podpis a ratifikaci Tamperské úmluvy o poskytování telekomunikačních zdrojů pro zmírňování následků katastrof a záchranné práce
č. j. 423/02
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 378.


13. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o propojení české dálnice D47 a polské dálnice A1 na česko-polských státních hranicích
č. j. 434/02
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 379.


14. Návrh na udělení Medaile Za zásluhy I. stupně admirálu Guido Venturonimu
č. j. 384/02
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 380.


15. Návrh na jmenování přednosty Okresního úřadu Znojmo
č. j. 381/02
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 381.


16. Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znějí pozdějších předpisů (materiál č. 191)
č. j. 393/02
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 382.


17. Návrh na ustanovení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku na investiční úvěr se státní zárukou na financování nákupu pěti třívozových elektrických jednotek řady 471
č. j. 390/02
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 383.


18. Ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek
č. j. 385/02
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 384.


19. Národní akční plán boje proti terorismu
č. j. 444/02
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 385.


20. Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou v důsledku vad leteckých motorů vyrobených společností WALTER, a. s.
č. j. 459/02
----------------------------------------------------------------------------------------


21. Změna usnesení vlády z 22. listopadu 1999 č. 1236, k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky o mezinárodní silniční dopravě cestujících a zboží
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 386.


22. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
č. j. 461/02
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 387.


23. Návrh nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období od 16. dubna 2002 do 30. června 2002
č. j. 460/02
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 388.


* * *


Pro informaci:

1. Zpráva o postupu prací na reformě veřejné správy k 31. březnu 2002 (předložil ministr vnitra)
č. j. 415/02

2. Informační zpráva o aktuálním stavu informatizace krajských úřadů (předložil ministr vnitra)
č. j. 414/02

3. Informace o kontrole poskytnutých dotací v rámci „Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury“ (předložil ministr pro místní rozvoj)
č. j. 386/02

4. Zpráva o výsledcích podpory rozvoje prodeje a užívání ekologicky šetrných výrobků za rok 2001 (předložil ministr životního prostředí)
č. j. 401/02

5. Zpráva o výsledcích a dílčích závěrech průběžné kontroly poskytnutých dotací na tvorbu nových pracovních příležitostí v regionu severozápadní Čechy a v utlumované části OKD (předložil místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu)
č. j. 382/02

6. Informace o plnění usnesení vlády ČR ze dne 23. srpna 2000 č. 812 k návrhu koncepce rozvoje metrologického systému České republiky (předložil místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu)
č. j. 400/02

7. Zásady myslivecké politiky (předložil ministr zemědělství)
č. j. 418/02

8. Informace o stavu přípravy stavby ke zlepšení plavebních podmínek na „dolním Labi“ (předložil ministr dopravy a spojů)
č. j. 383/02

9. Informace o stavu plnění usnesení vlády č. 518/2000 ve věci zabezpečení práv státu v dozorčí radě ŠKODA AUTO a.s. (předložil místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu)
č. j. 429/02

10. Zpráva o činnosti Rady vlády České republiky - Investiční rady za rok 2001 (předložil místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu)
č. j. 407/02

11. Realizace opatření k nápravě nedostatků a jejich efektivita ve vztahu ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 01/01 - Majetek státu a prostředky státního rozpočtu kapitoly Komise pro cenné papíry (předložil předseda Komise pro cenné papíry)
č. j. 428/02

12. Informace o naplnění závěrů vyplývajících z bodu 16 Závěrečných doporučení Výboru pro lidská práva (předložil ministr vnitra)
č. j. 395/02

13. Informace o průběhu a výsledcích diplomatické konference k přijetí Úmluvy o mezinárodních nárocích týkajících se mobilních zařízení a Protokolu o mezinárodních nárocích specifických pro letecká zařízení (předložili ministr dopravy a spojů a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)
č. j. 424/02

14. Informace o průběhu a výsledcích 7. zvláštního zasedání Řídící rady Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) a 3. Globálního fóra ministrů životního prostředí (Cartagena, Kolumbie, 13. - 15.2.2002) (předložil ministr životního prostředí)
č. j. 389/02

15. Informace o průběhu pracovní návštěvy ministra životního prostředí České republiky Miloše Kužvarta v Maďarské republice a Slovenské republice (předložil ministr životního prostředí)
č. j. 388/02
Zapsal: JUDr. Richard Ulman