Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-06-14

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 14. června 1995 č. 352

o odvolání přednosty Okresního úřadu Jičín

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. o d v o l á v á ke dni 20. června 1995 pana ing. Luďka P u š e z funkce přednosty Okresního úřadu Jičín;

II. u k l á d á ministru vnitra předložit po provedeném výběrovém řízení vládě návrh na jmenování nového přednosty Okresního úřadu Jičín.

Provede:

ministr vnitra

Na vědomí:

přednosta Okresního úřadu Jičín

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.