Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-09-20

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 20. září 1995 č. 537 + P

o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 104)

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. z r u š u j e

1. bod č. 15/d části A přílohy usnesení vlády z 2. listopadu 1994 č. 620, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 62), (privatizační projekt Státní statek Jiříkov, d/ Rodinný domek, Filipov 263) a nahrazuje jej novým zněním uvedeným v bodě č. 28 části A přílohy tohoto usnesení,

2. bod č. 51/p části A přílohy usnesení vlády z 10. srpna 1994 č. 437, o rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 50), (privati zační projekt OSEVA, šlechtitelský ústav pícninářský Troubsko, p/ Bytový dům, Libochovice 72) a nahrazuje jej novým zněním uvedeným v bodě č. 29 části A přílohy tohoto usnesení;

II. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy mezi Fondem národního majetku České republiky a společností s ručením omezeným Asanace, Žichlínek, v níž se Fond národního majetku České republiky zaváže k úhradě nákladů vynaložených na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací podle zásad uvedených v usnesení vlády ze 17. března 1993 č. 123, k řešení ekologických závazků při privatizaci;

III. v y d á v á

rozhodnutí o privatizaci uvedená v částech A a B přílohy tohoto usnesení;

IV. u k l á d á

ministru pro správu národního majetku a jeho privatizaci zajistit realizaci rozhodnutí uvedených v bodě I až III tohoto usnesení.

Provedou:

ministři (zakladatelé), ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci a předseda prezídia Fondu národního majetku České republiky

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.


P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 20. září 1995 č. 537

A.

S e z n a m

rozhodnutí o privatizaci formou přímého prodeje majetku podniků předem určeným nabyvatelům za účetní hodnotu zjištěnou ke dni prodeje. V případech, kdy se takto stanovená kupní cena snižuje o hodnotu restitučního nároku a restituční nárok je vyšší než účetní hodnota zjištěná ke dni prodeje, převádí se majetek bezplatně a k dalšímu finančnímu vyrovnání nedochází

---------------------------------------------------------------

1. Lékárenská služba města Plzně - PP 27372

Lékárna 05-06, Skrétova 28, Plzeň (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 1 007 tis. Kč

Nabyvatel: ARNIKA pharm spol. s r.o., 17. listopadu 5, Plzeň, IČO: 00869937

Podmínky privatizace: 0.

2. Lékárenská služba města Plzně - PP 27373

Lékárna 05-10, Slovanská 27, Plzeň (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 1 149 tis. Kč

Nabyvatel: PRO - X společnost s ručením omezeným, obchodní společnost, Lochotínská 45, Plzeň, IČO: 40523306

Podmínky privatizace: 0.

3. Lékárenská služba města Plzně - PP 27376

Lékárna 05-12, alej Svobody 55, Plzeň (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 2 466 tis. Kč

Nabyvatel: Mgr. Hana Hlavsová, Kaznějovská 1, Plzeň, r.č.: 525719/2280

Podmínky privatizace: 0.

4. Sdružené zdravotnické zařízení Krnov - PP 28201

a) Dětské oddělení polikliniky, Žižkova 7, Krnov (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 71 tis. Kč

Nabyvatelé:

MUDr. František Mičánek, Mikulášská 45, Krnov, r.č.: 491030/070

MUDr. Jiřina Palasová, U koupaliště 3, Město Albrechtice, r.č.: 555613/1196

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt se schvaluje s podmínkou, že před jeho předáním FNM ČR bude v rámci aktualizace doplněn ekologický audit ve smyslu § 6a zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč (na jednoho nabyvatele).

b) Oční ambulance I. Polikliniky Krnov (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 12 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Jan Pernický, nám. Hrdinů 5, Krnov, r.č.: 350504/440

Podmínky privatizace:

Privatizační projekt se schvaluje s podmínkou, že před jeho předáním FNM ČR bude v rámci aktualizace doplněn ekologický audit ve smyslu § 6a zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

c) Zubní laboratoř Polikliniky Krnov, nám. Hrdinů 5 (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 404 tis. Kč

Nabyvatelé:

Valerie Bernátová, Česká 3, Krnov, r.č.: 715514/4887

František Sluka, Sídliště pod Cvilínem P/64, Krnov, r.č.: 440704/123

Dagmar Suchomelová, Úvalno 287, r.č.: 595304/1050

Josef Lačňák, Mánesova 16, Krnov, r.č.: 440104/402

Zdena Zouharová, Náplavní 2, Krnov, r.č.: 465518/503

Jaromír Pitelka, U lazebníka 21, Krnov, r.č.: 540616/3477

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt se schvaluje s podmínkou, že před jeho předáním FNM ČR bude v rámci aktualizace doplněn ekologický audit ve smyslu § 6a zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč (na jednoho nabyvatele).

5. Sdružené zdravotnické zařízení Krnov - PP 28205

DZS Žižkova 7, Krnov (nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 2 331 tis. Kč

Nabyvatelé:

MUDr. František Mičánek, Mikulášská 45, Krnov, r.č.: 491030/070

MUDr. Jiřina Palasová, U koupaliště 3, Město Albrechtice, r.č.: 555613/1196

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt se schvaluje s podmínkou, že před jeho předáním FNM ČR bude v rámci aktualizace doplněn ekologický audit ve smyslu § 6a zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

b) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie A ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137.

c) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč (na jednoho nabyvatele).

6. Nemocnice s poliklinikou Podbořany - PP 29084

ZS Lubenec, stomatologická ordinace (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 71 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Petr Kozlík, Pražská 17, Lubenec, r.č.: 591107/0253

Podmínky privatizace:

Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

7. Nemocnice s poliklinikou Podbořany - PP 29092

Poliklinika Podbořany (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 2 152 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Vladimír Záhorský, bratří Čapků 642, Podbořany, r.č.: 530410/306

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie A ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137.

b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

8. Nemocnice s poliklinikou Žatec - PP 29430

Rehabilitační ordinace Postoloprty (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 77 tis. Kč

Nabyvatel: Hana Fínová, Svatopluka Čecha 1621, Žatec, r.č.: 525905/209

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt se schvaluje s podmínkou, že před jeho předáním FNM ČR bude v rámci aktualizace doplněn ekologický audit ve smyslu § 6a zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

9. Sdružené zdravotnické ambulantní zařízení Zlín - PP 29959

Budova bývalého štít. RTG čp. 4464 (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 1 077 tis. Kč

Nabyvatel: VITA Zlín, s.r.o., Antonínova 4464, Zlín, IČO: 63469839

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie B ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137 a v souladu s rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR ze dne 24. 1. 1994, čj. PRI/160.

b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

10. Sdružené zdravotnické ambulantní zařízení Zlín - PP 29963

Stomatologická ordinace, budova OHES, Zlín (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 82 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Rudolf Vavrouška, Zálešná I/3396, Zlín, r.č.: 470712/454

Podmínky privatizace:

Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

11. Sdružené zdravotnické ambulantní zařízení Zlín - PP 29966

Dětské zubní středisko, Zlín (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 59 tis. Kč

Nabyvatelé:

MUDr. Marie Plšková, Hradská 294, Lukov u Zlína, r.č.: 436231/405

MUDr. Iva Novotná, Bartošova čtvrť 4034, Zlín, r.č.: 535520/002

MUDr. Helena Horáková, Sadová 3895, Zlín, r.č.: 386116/438

Podmínky privatizace: 0.

12. Sdružené zdravotnické ambulantní zařízení Zlín - PP 29969

ZS Malenovice čp. 973 (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 8 869 tis. Kč

Nabyvatel: POLIMAL, spol. s r.o., Díly VI/3919, Zlín, IČO: 47909340

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie B ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137 a v souladu s rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR ze dne 24. 1. 1994, čj. PRI/160.

b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

13. Sdružené zdravotnické ambulantní zařízení Zlín - PP 29972

Ordinace zubní lékařky, Zlín (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 94 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Alexandra Houšťová, Tyršova 305, Malenovice, r.č.: 526112/086

Podmínky privatizace:

Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

14. Sdružené zdravotnické ambulantní zařízení Zlín - PP 29974

Ordinace dětského lékaře, Zlín (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 9 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Ladislav Staroba, Dr. Kolaříka 1402, Zlín, r.č.: 291219/766

Podmínky privatizace: 0.

15. Sdružené zdravotnické ambulantní zařízení Zlín - PP 29975

Ordinace praktického lékaře, Zlín (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 33 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Svatopluk Čech, Želechovice 326, Zlín, r.č.: 351014/712

Podmínky privatizace: 0.

16. Sdružené zdravotnické ambulantní zařízení Zlín - PP 29977

ZS Slušovice (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 2 079 tis. Kč

Nabyvatel: SANOK, spol. s r.o., Vítězství 101, Slušovice, IČO: 63469880

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie B ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137 a v souladu s rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR ze dne 24. 1. 1994, čj. PRI/160.

b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

17. Sdružené zdravotnické ambulantní zařízení Zlín - PP 29982

ZS Velký Ořechov a ZS Březůvky, stomatologické ordinace (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 58 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Sylva Matulíková, Pod vrškem 2310, Zlín, r.č.: 646029/1794

Podmínky privatizace:

Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

18. Sdružené zdravotnické ambulantní zařízení Zlín - PP 29985

ZS Kašava a ZS Lukov (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 51 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Antonín Minařík, Štípa 55, Zlín, r.č.: 511027/067

Podmínky privatizace:

Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

19. Sdružené zdravotnické ambulantní zařízení Zlín - PP 29986

ZS Vizovice (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 166 tis. Kč

Nabyvatelé:

MUDr. Vlasta Cigánková,Gorkého 3397, Zlín, r.č.: 536124/302

MUDr. Helena Šimková, J. Haly 824, Vizovice, r.č.: 505307/415

Podmínky privatizace:

Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč (na jednoho nabyvatele).

20. Sdružení ambulantních zdravotnických zařízení Praha 8 - PP 30473

ZS Čumpelíkova 2 (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 20 757 tis. Kč

Nabyvatel: Poliklinika Čumpelíkova, spol. s r.o., Čumpelíkova 2, Praha 8, IČO: 60471042

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie B ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137 a v souladu s rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR ze dne 2. 11. 1993, čj. PRI/7698.

b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

21. Sdružení ambulantních zdravotnických zařízení Praha 8 - PP 30535

OZS Sokolovská 125 (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 15 tis. Kč

Nabyvatel: PALMOVKA, spol.s.r.o., Kišiněvská 794/8, Praha 10 - Vršovice, IČO: 49687841

Podmínky privatizace: 0.

22. Nemocnice s poliklinikou Říčany - PP 31254

a) OZS Mnichovice, Pražská 325 (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 3 099 tis. Kč

Nabyvatel: Sdružené zdravotnické zařízení, Mnichovice, spol.s.r.o., Pražská 325, Mnichovice, IČO: 49823868

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie B ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137 a v souladu s rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR ze dne 5. 5. 1995, čj. PRI/735.

b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

b) OZS Kamenice - Olešovice č. 434, ordinace dětského lékaře (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 19 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Mertan Dlabalová, Olešovice čp. 410, pošta Štiřín, r.č.: 445601/0707

Podmínky privatizace: 0.

c) Lékařská stanice Pyšely č. 137 (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 625 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Jitka Biskupová, Revoluční 166, Stránčice, r.č.: 555317/0194

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie A ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137.

b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

23. Nemocnice s poliklinikou Říčany - PP 31255

Poliklinika Říčany u Prahy, Sokolská 415 (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 1 334 tis. Kč

Nabyvatel: POLIKLINIKA AZ spol.s.r.o., Štefánikova 415, Říčany u Prahy, IČO: 48951544

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie B ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137 a v souladu s rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR ze dne 1. 8. 1994, čj. PRI/1215.

b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

24. Nemocnice s poliklinikou Říčany - PP 31260

Stomatologické oddělení, Petra Fastra 260, (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 423 tis. Kč

Nabyvatel: DENS, spol. s r.o., Petra Fastra 260, Říčany, IČO: 47536853

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie A ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137.

b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

25. Nemocnice s poliklinikou Říčany - PP 31264

OZS Senohraby, Hlavní 120 (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 232 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Jana Šteflová, Hlavní 112, Senohraby, r.č.: 555129/2461

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie B ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137 a v souladu s rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR ze dne 1. 8. 1994, čj. PRI/1215.

b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

26. Nemocnice s poliklinikou, Mělník - PP 31952

ZS Řepín (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 1 132 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Tomáš Krejčí, Nad pivovarem 2846, Mělník, r.č.: 530925/257

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie A ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137.

b) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

27. Nemocnice s poliklinikou, Mělník - PP 31953

Závodní ZS Elektrárna Mělník, ordinace praktického lékaře a stomatologa (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 27 tis. Kč

Nabyvatel: ČEZ a.s.-Elektrárna Mělník, Horní Počáply, IČO: 45274649

Podmínky privatizace: 0.

28. Státní statek Jiříkov - PP 40183

Rodinný domek, Filipov 263

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 91 tis. Kč

Nabyvatel: Stanislava Kurzová, Filipov 263, Jiříkov 2, r.č.: 465130/030

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

b) Schvaluje se standardní splátkový režim dle usnesení vlády ČR ze dne 6. 10. 1993 č. 568, ve znění pozdějších změn a doplňků (usnesení vlády ČR č. 393/1994 a č. 178/1995).

c) Prodej se uskutečňuje minimálně za účetní hodnotu, v případě, že účetní hodnota je nulová nebo nižší, než je v místě obvyklé, provede se pro účely prodeje ohodnocení majetku minimálně ve výši 20 % pořizovací ceny.

Kupní cena se dále povýší o:

- hodnotu zastavěných a ostatních souvisejících pozemků, které se ocení podle vyhl. č. 393/1991 Sb.,

- hodnotu ostatních aktiv, která nejsou vedena v účetnictví, a to zejména o náklady na modernizaci a rekonstrukci.

29. OSEVA, šlechtitelský ústav pícnin Troubsko - PP 40187

Bytový dům, Havlíčkova 72, Libochovice

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 275 tis. Kč

Nabyvatelé:

Ing. Hana Kasparová, Havlíčkova 72, Libochovice, r.č.: 325927/736

Marie Kohanová, Havlíčkova 72, Libochovice, r.č.: 245320/772

Ing. Bohuslav Rytíř, Havlíčkova 72, Libochovice, r.č.: 301023/090

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

b) Schvaluje se standardní splátkový režim dle usnesení vlády ČR ze dne 6. 10. 1993 č. 568, ve znění pozdějších změn a doplňků (usnesení vlády ČR č. 393/1994 a č. 178/1995).

c) Prodej se uskutečňuje minimálně za účetní hodnotu, v případě, že účetní hodnota je nulová nebo nižší, než je v místě obvyklé, provede se pro účely prodeje ohodnocení majetku minimálně ve výši 20% pořizovací ceny.

Kupní cena se dále povýší o:

- hodnotu zastavěných a ostatních souvisejících pozemků, které se ocení podle vyhlášky č. 393/1991 Sb.,

- hodnotu ostatních aktiv, která nejsou vedena v účetnictví, a to zejména o náklady na modernizaci a rekonstrukci.

30. Státní statek Čáslav - PP 50285

Střediska rostlinné a živočišné výroby Čáslav-Filipov, Poličany a Vinaře (bez pozemků)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 16 060 tis. Kč

Nabyvatel: Josef Vančura, Šanovská 1514, Praha 9, r.č.: 401124/061

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

b) Schvaluje se splátkový režim pro zemědělskou prvovýrobu dle usnesení vlády ČR ze dne 6. 10. 1993 č. 568, ve znění pozdějších změn a doplňků (usnesení vlády ČR č. 393/1994 a č. 178/1995).

31. DIAMO ÚJP, Praha - Zbraslav - PP 61709

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 73 877 tis. Kč

Nabyvatel: ŠKODA - ÚJP, Praha, a.s.,Elišky Přemyslovny 379, Praha 5 - Zbraslav, IČO: 60193247

Podmínky privatizace:

a) Kupní cena bude snížena o hodnotu majetku nepoužitelného pro podnikatelské účely ve výši 8 617 tis. Kč.

b) Schvaluje se standardní splátkový režim dle usnesení vlády ČR ze dne 6. 10. 1993 č. 568, ve znění pozdějších změn a doplňků (usnesení vlády ČR č. 393/1994 a č. 178/1995).

32. Železniční poliklinika Ostrava - PP 62076

Pracoviště Jánská 21, Opava - ordinace praktického lékaře (movitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 21 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Jiří Čermín, J. Fučíka 207, Štítina, r.č.: 560418/7523

Podmínky privatizace:

Privatizační projekt se schvaluje s podmínkou, že před jeho předáním FNM ČR bude v rámci aktualizace doplněn ekologický audit ve smyslu § 6a zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

B.

S e z n a m

rozhodnutí o privatizaci formou přímého prodeje majetku podniků a majetkové účasti státu předem určeným nabyvatelům za dohodnutou cenu

-----------------------------------------------------------------

1. ZZN v Českém Krumlově - PP 22744

Nákupní sklad ve Zlaté Koruně

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 10 tis. Kč

Nabyvatel: Ladislav Perník, Vyšehrad 165, Český Krumlov, r.č.: 610926/1719

Kupní cena: 375 000 Kč

Podmínky privatizace:

Privatizační projekt bude realizován Pozemkovým fondem ČR.

2. Městská nemocnice Mariánské Lázně

PP 27026, 27030, 27031

Zubní středisko včetně laboratoře, Lidická 125/10, Mariánské Lázně (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 830 tis. Kč

Nabyvatelé:

1. MUDr. Petr Streblov, Sadová 25, Lázně Kynžvart, r.č.: 511215/360

PP: 27031

Kupní cena: 3 500 021 Kč

2. MUDr. Jan Šesták, Čapkova 114/20, Mariánské Lázně - Hamrníky, r.č.: 470324/156

PP: 27030

Kupní cena: 1 777 000 Kč

MUDr. Iva Solarová, Hlavní 131, Mariánské Lázně, r.č.: 596013/0902

PP: 27030

3. MUDr. Eva Stráská, Za tratí 692/12, Mariánské Lázně, r.č.: 515914/257

PP: 27026

Kupní cena: 1 500 000 Kč

Podmínky privatizace:

FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie A ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137.

3. Sdružené zdravotnické zařízení Krnov - PP 28201

Lékařská stanice Třemešná čp. 317 (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 54 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Roman Třečák, Nádražní 25, Město Albrechtice, r.č.: 540723/3986

Kupní cena: 773 986 Kč

Podmínky privatizace:

a) Privatizační projekt se schvaluje s podmínkou, že před jeho předáním FNM ČR bude v rámci aktualizace doplněn ekologický audit ve smyslu § 6a zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

b) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie A ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137.

c) Souhlas s poskytnutím zvýhodněného úvěru za předpokladu, že aktualizovaná hodnota majetku překročí 50 tis. Kč.

4. Nemocnice s poliklinikou Podbořany - PP 29085

Rodinný domek, Vroutecká 263, Podbořany (nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 90 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Alena Fleischmannová, Vroutecká 263, Podbořany, r.č.: 535130/066

Kupní cena: 404 000 Kč

Podmínky privatizace:

Prodej se uskuteční za dohodnutou cenu, nejméně však za účetní hodnotu ke dni prodeje.

5. Nemocnice s poliklinikou Podbořany - PP 29086

Rodinný domek, Vroutecká 231, Podbořany (nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 549 tis. Kč

Nabyvatel: MUDr. Jiří Peksa, Vroutecká 231, Podbořany, r.č.: 541005/0195

Kupní cena: 517 000 Kč

Hana Peksová, Vroutecká 231, Podbořany, r.č.: 555204/0637

Kupní cena: 0 Kč

Podmínky privatizace:

Prodej se uskuteční za dohodnutou cenu, nejméně však za účetní hodnotu ke dni prodeje.

6. Sdružení ambulantních zdravotnických zařízení Praha 8

PP 30516, 30517, 30521

II. poliklinika, Peckova 15 (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 831 tis. Kč

Nabyvatelé:

1. MUDr. Jaroslava Čiháková, U družstva Repo 1061/17, Praha 4, r.č.: 296223/076

PP: 30521

Kupní cena: 8 001 000 Kč

MUDr. Soňa Řeháková, Cihlářská 730, Praha 9, r.č.: 325217/008

PP: 30521

2. MAX MERLIN spol. s r.o., Na Hrázi 243/19, Praha 8 - Libeň, IČO: 41188390

PP: 30516

Kupní cena: 7 500 000 Kč

3. Ušní sanatorium spol. s r.o.,Na Pankráci 101, Praha 4, IČO: 45796475

PP: 30517

Kupní cena: 7 000 000 Kč

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie B ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137 a v souladu s rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR ze dne 2. 11. 1993, čj. PRI/7698.

b) Prodej se uskuteční za dohodnutou cenu, nejméně však za účetní hodnotu ke dni prodeje.

7. Sdružení ambulantních zdravotnických zařízení Praha 8

PP 30532, 30535

Ředitelství SAZZ, Sokolovská 155 (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 4 578 tis. Kč

Nabyvatelé:

1. MEDA spol.s r.o., Erbenova 17, Praha 5, IČO: 45806080

PP: 30532

Kupní cena: 8 750 000 Kč

2. PALMOVKA, spol. s r.o., Kišiněvská 794/8, Praha 10 - Vršovice, IČO: 49687841

PP: 30535

Kupní cena: 7 001 111 Kč

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie A ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137.

b) Prodej se uskuteční za dohodnutou cenu, nejméně však za účetní hodnotu ke dni prodeje.

8. Sdružení ambulantních zdravotnických zařízení Praha 8

PP 30551, 30553, 30554

ZS Třeboradická 1109 (movitý a nemovitý majetek)

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 1 916 tis. Kč

Nabyvatelé:

1. MEDA spol. s r.o., Erbenova 17, Praha 5, IČO: 45806080

PP: 30554

Kupní cena: 7 950 000 Kč

2. RESTAP, s.r.o., Rajmonova 1196, Praha 8, IČO: 62912755

PP: 30553

Kupní cena: 4 000 132 Kč

3. MUDr. Jaroslav Hála, Kundratka 1865/5, Praha 8, r.č.: 400514/096

PP: 30551

Kupní cena: 2 416 100 Kč

Podmínky privatizace:

a) FNM ČR zabezpečí podmínky privatizace zdravotnického zařízení kategorie B ve smyslu usnesení vlády ČR ze dne 24. 3. 1993 č. 137 a v souladu s rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR ze dne 2. 11. 1993, čj. PRI/7698.

b) Prodej se uskuteční za dohodnutou cenu, nejméně však za účetní hodnotu ke dni prodeje.

9. Nemocnice s poliklinikou Říčany - PP 31261

Dům čp. 222 s parcelou č. 239 (býv. ředitelství RaJ), Říčany u Prahy

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 494 tis. Kč

Nabyvatel: MEDICENTRUM PAVILON, spol. s r.o., Bezručova 222, Říčany, IČO: 49825569

Kupní cena: 1 680 000 Kč

Podmínky privatizace: 0.

10. Správa nemovitostí města Brna - PP 61434

Rekreační chata Budkovice 92/ch, Ivančice, okres Brno - venkov, včetně pozemku

Hodnota prodávaného majetku uvedená v projektu: 37 tis. Kč

Nabyvatel: Ing. Stanislav Čupr, Brněnská 443, Rosice, r.č.: 521120/053

Kupní cena: 341 056 Kč

Podmínky privatizace: 0.

D ů v o d o v á z p r á v a

K jednotlivým privatizačním projektům uvádíme:

K bodu A/ 1 Lékárenská služba města Plzně - PP 27372

Lékárna 05-06, Skrétova 28, Plzeň (movitý majetek)

Počet pracovníků 3

Předmět činnosti: Poskytování lékárenských služeb.

Charakteristika majetku: Movitý.

Počet konkurenčních projektů: 1.

V návrhu rozhodnutí o privatizaci byl uveden nabyvatel

"ARNIKA spol. s r.o.". Správný název dle výpisu z obchodního rejstříku je "ARNIKA pharm spol. s r.o.".

K bodu A/ 2 Lékárenská služba města Plzně - PP 27373

Lékárna 05-10, Slovanská 27, Plzeň (movitý majetek)

Počet pracovníků 5

Předmět činnosti: Poskytování lékárenských služeb a distribuce léčiv.

Charakteristika majetku: Movitý.

Počet konkurenčních projektů: 1.

V návrhu rozhodnutí o privatizaci byl uveden nabyvatel

"FIRMA PRO - X, spol. s r.o.". Správný název dle výpisu z obchodního rejstříku je "PRO - X společnost s ručením omezeným, obchodní společnost".

K bodu A/ 3 Lékárenská služba města Plzně - PP 27376

Lékárna 05-12, alej Svobody 55, Plzeň (movitý majetek)

Počet pracovníků 13

Předmět činnosti: Poskytování lékárenských služeb.

Charakteristika majetku: Movitý.

Počet konkurenčních projektů: 1.

K bodu A/ 4 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov - PP 28201

a) Dětské oddělení polikliniky, Žižkova 7, Krnov (movitý majetek)

Charakteristika majetku: Movitý - kompletní inventář ordinací a ostatních místností.

b) Oční ambulance I. Polikliniky Krnov (movitý majetek)

Charakteristika majetku: Movitý - kompletní inventář ordinačních místností oční ambulance I.

Počet konkurenčních projektů: 1.

c) Zubní laboratoř Polikliniky Krnov, nám. Hrdinů 5 (movitý majetek)

Charakteristika majetku: Movitý - kompletní inventář laboratorních místností.

Nabyvatelé jsou současnými zaměstnanci zubní laboratoře.

K bodu A/ 5 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov - PP 28205

DZS Žižkova 7, Krnov (nemovitý majetek)

Počet pracovníků 11

Charakteristika majetku: Nemovitý (budova s pozemky) - detašované pracoviště dětského odd. polikliniky (samostatná nepodsklepená budova z akce "Z" r. 1978, jednopodlažní -

bezbariérová, při výstavbě použity osinkocementové desky).

Počet konkurenčních projektů: 2 - na bezúplatný převod na obec.

K bodu A/ 6 Nemocnice s poliklinikou Podbořany - PP 29084

ZS Lubenec, stomatologická ordinace (movitý majetek)

Počet pracovníků 2

Předmět činnosti: Stomatologické služby.

Charakteristika majetku: Movitý.

Počet konkurenčních projektů: 2 - na přímý prodej.

K bodu A/ 7 Nemocnice s poliklinikou Podbořany - PP 29092

Poliklinika Podbořany (movitý a nemovitý majetek)

Počet pracovníků 28

Předmět činnosti: Poskytování zdravotní péče.

Charakteristika majetku: Movitý a nemovitý včetně pozemků.

Počet konkurenčních projektů: 1 - předkladatel od projektu odstoupil

K bodu A/ 8 Nemocnice s poliklinikou Žatec - PP 29430

Rehabilitační ordinace Postoloprty (movitý majetek)

Počet pracovníků 1

Charakteristika majetku: Movitý.

Počet konkurenčních projektů: 2 - na přímý prodej, totožný nabyvatel.

K bodu A/ 9 Sdružené zdravotnické ambulantní zařízení Zlín - PP 29959

Budova bývalého štít. RTG čp. 4464 (movitý a nemovitý majetek)

Předmět činnosti: Poskytování zdravotnické činnosti dětem a zřízení dětské pohotovostní péče uprostřed města.

Charakteristika majetku: Movitý a nemovitý včetně pozemků č. 5185 a 4099/5.

Počet konkurenčních projektů: 5 - na přímý prodej, všechny však řeší privatizaci současně s hlavní budovou. Nabyvatelem je společnost složená z lékařek, které zde pracují.

V návrhu rozhodnutí o privatizaci byl uveden nabyvatel

"Vita, s.r.o., IČO: 00000000". Správný název dle výpisu z obchodního rejstříku je "VITA Zlín, s.r.o., IČO: 63469839."

K bodu A/10 Sdružené zdravotnické ambulantní zařízení Zlín - PP 29963

Stomatologická ordinace, budova OHES, Zlín (movitý majetek)

Předmět činnosti: Poskytování stomatologické péče.

Charakteristika majetku: Movitý.

K bodu A/11 Sdružené zdravotnické ambulantní zařízení Zlín - PP 29966

Dětské zubní středisko, Zlín (movitý majetek)

Počet pracovníků 7

Předmět činnosti: Provozování stomatologických služeb.

Charakteristika majetku: Movitý.

Počet konkurenčních projektů: 1 - na přímý prodej.

K bodu A/12 Sdružené zdravotnické ambulantní zařízení Zlín - PP 29969

ZS Malenovice čp. 973 (movitý a nemovitý majetek)

Předmět činnosti: Poskytování zdravotní péče.

Charakteristika majetku: Movitý a nemovitý včetně pozemků č. 1403, 906/201 a 906/203.

Počet konkurenčních projektů: 2 - na přímý prodej

(předkladatelé KPP č. 29967 neodpovídají svým podnikáním /kovovýroba, kovoobrábění/ potřebám resortu zdravotnictví a předkladatelka KPP č. 29968 si buduje ordinace ve vlastním domě).

V návrhu rozhodnutí o privatizaci byl uveden nabyvatel

"Polimal, s.r.o., Dily XI/3919, Zlín, IČO: 00000000". Správný název a adresa nabyvatele dle výpisu z obchodního rejstříku je "POLIMAL, spol. s r.o., Díly VI/3919, Zlín, IČO:

47909340".

K bodu A/13 Sdružené zdravotnické ambulantní zařízení Zlín - PP 29972

Ordinace zubní lékařky, Zlín (movitý majetek)

Počet pracovníků 3

Předmět činnosti: Poskytování zdravotní péče.

Charakteristika majetku: Movitý.

K bodu A/14 Sdružené zdravotnické ambulantní zařízení Zlín - PP 29974

Ordinace dětského lékaře, Zlín (movitý majetek)

Předmět činnosti: Poskytování pediatrické péče.

Charakteristika majetku: Movitý.

Počet konkurenčních projektů: 1 - na přímý prodej.

Nabyvatelem je lékař, který v této ordinaci pracuje.

K bodu A/15 Sdružené zdravotnické ambulantní zařízení Zlín - PP 29975

Ordinace praktického lékaře, Zlín (movitý majetek)

Předmět činnosti: Poskytování zdravotních služeb.

Charakteristika majetku: Movitý.

K bodu A/16 Sdružené zdravotnické ambulantní zařízení Zlín - PP 29977

ZS Slušovice (movitý a nemovitý majetek)

Počet pracovníků 15

Předmět činnosti: Poskytování zdravotní péče.

Charakteristika majetku: Movitý a nemovitý včetně pozemků č. 1103 a 183/1.

V návrhu rozhodnutí o privatizaci byl uveden nabyvatel

Sano, spol. s r.o., Slušovice 101, Slušovice, IČO:00000000".

Správný název a adresa dle výpisu z obchodního rejstříku je "SANOK, spol. s r.o., Vítězství 101, Slušovice, IČO: 63469880".

K bodu A/17 Sdružené zdravotnické ambulantní zařízení Zlín - PP 29982

ZS Velký Ořechov a ZS Březůvky, stomatologické ordinace (movitý majetek)

Předmět činnosti: Poskytování zdravotní péče.

Charakteristika majetku: Movitý.

K bodu A/18 Sdružené zdravotnické ambulantní zařízení Zlín - PP 29985

ZS Kašava a ZS Lukov (movitý majetek)

Počet pracovníků 2

Předmět činnosti: Poskytování zdravotní péče.

Charakteristika majetku: Movitý.

K bodu A/19 Sdružené zdravotnické ambulantní zařízení Zlín - PP 29986

ZS Vizovice (movitý majetek)

Předmět činnosti: Poskytování zdravotní péče.

Charakteristika majetku: Movitý.

K bodu A/20 Sdružení ambulantních zdravotnických zařízení Praha 8 - PP 30473

ZS Čumpelíkova 2 (movitý a nemovitý majetek)

Počet pracovníků 64

Charakteristika majetku: Movitý a nemovitý bez pozemku (pozemek není součástí majetku SAZZ Praha 8).

Počet konkurenčních projektů: 6. Projekt byl k realizaci vybrán usnesením vlády ČR z 7. 7. 1995 č. 398.

K bodu A/21 Sdružení ambulantních zdravotnických zařízení Praha 8 - PP 30535

OZS Sokolovská 125 (movitý majetek)

Předmět činnosti: Zdravotní péče.

Charakteristika majetku: Movitý.

Počet konkurenčních projektů: 1 - na přímý prodej celého subjektu.

V návrhu rozhodnutí o privatizaci byl uveden nabyvatel

"PALMOVKA, s.r.o., Kišiněvská 8, Praha 8". Správná adresa dle výpisu z obchodního rejstříku je "Kišiněvská 794/8, Praha 10 - Vršovice."

K bodu A/22 Nemocnice s poliklinikou Říčany - PP 31254

a) OZS Mnichovice, Pražská 325 (movitý a nemovitý majetek)

Počet pracovníků 15

Předmět činnosti: Poskytování léčebně preventivní péče pro spádovou oblast Mnichovice v rozsahu obvodní, dětské a gynekologické lékařské péče.

Charakteristika majetku: Movitý a nemovitý.

Počet konkurenčních projektů: 2 - jeden totožný se ZPP,

druhý byl zamítnut z důvodu nesouhlasu MZ ČR.

V návrhu rozhodnutí o privatizaci byl uveden nabyvatel

"Sdruž. zdrav. zař. spol. s r.o.". Správný název dle výpisu z obchodního rejstříku je "Sdružené zdravotnické zařízení Mnichovice, spol.s.r.o.".

b) OZS Kamenice - Olešovice č. 434, ordinace dětského lékaře (movitý majetek)

Počet pracovníků 9

Předmět činnosti: Poskytování léčebně preventivní zdravotní péče pro spádovou oblast Kamenice - Olešovice.

Charakteristika majetku: Movitý majetek.

c) Lékařská stanice Pyšely č. 137 (movitý a nemovitý majetek)

Počet pracovníků 7

Předmět činnosti: Poskytování léčebné a preventivní zdravotní péče pro spádovou oblast Pyšely v rozsahu obvodní, dětská a zubní lékařská péče.

Charakteristika majetku: Movitý a nemovitý.

K bodu A/23 Nemocnice s poliklinikou Říčany - PP 31255

Poliklinika Říčany u Prahy, Sokolská 415 (movitý a nemovitý majetek)

Počet pracovníků 38

Předmět činnosti: Poskytování ambulantní zdravotnické

péče pro spádové území města Říčany a přilehlých obcí.

Charakteristika majetku: Movitý a nemovitý.

Počet konkurenčních projektů: 1.

K bodu A/24 Nemocnice s poliklinikou Říčany - PP 31260

Stomatologické oddělení, Petra Fastra 260, (movitý a nemovitý majetek)

Počet pracovníků 14

Předmět činnosti: Poskytování léčebné a preventivní stomatologické péče obyvatelům.

Charakteristika majetku: Movitý a nemovitý.

K bodu A/25 Nemocnice s poliklinikou Říčany - PP 31264

OZS Senohraby, Hlavní 120 (movitý a nemovitý majetek)

Počet pracovníků 8

Předmět činnosti: Poskytování léčebně preventivní zdravotnické péče.

Charakteristika majetku: Movitý a nemovitý.

K bodu A/26 Nemocnice s poliklinikou, Mělník - PP 31952

ZS Řepín (movitý a nemovitý majetek)

Počet pracovníků 2

Předmět činnosti: Zajišťování všeobecné lékařské služby, preventivní činnost v oblasti zdravotnictví.

Charakteristika majetku: Movitý a nemovitý včetně pozemků.

K bodu A/27 Nemocnice s poliklinikou, Mělník - PP 31953

Závodní ZS Elektrárna Mělník, ordinace praktického lékaře a stomatologa (movitý majetek)

Předmět činnosti: Poskytování zdravotní péče.

Charakteristika majetku: Movitý.

K bodu A/28 Státní statek Jiříkov - PP 40183

Rodinný domek, Filipov 263

Charakteristika majetku: Movitý a nemovitý včetně pozemků. Nabyvatel je současným nájemníkem.

Tento privatizační projekt byl schválen usnesením vlády z 2. 11. 1994 č. 620.

Důvod revokace: Změna nabyvatele. Po smrti pana Karla

Kurze je navržena ke koupi rodinného domku jeho manželka

Stanislava Kurzová.

K bodu A/29 OSEVA, šlechtitelský ústav pícnin Troubsko - PP 40187

Bytový dům, Havlíčkova 72, Libochovice

Charakteristika majetku: Movitý a nemovitý včetně pozemku. Nabyvatelé jsou současnými nájemníky.

Tento privatizační projekt byl schválen usnesením vlády z 10. 8. 1994 č. 437.

Důvod revokace: Změna nabyvatele. Po smrti jednoho z nabyvatelů, ing. Vladislava Kaspara, je navržena ke koupi části bytového domu jeho manželka ing. Hana Kasparová.

K bodu A/30 Státní statek Čáslav - PP 50285

Střediska rostlinné a živočišné výroby Čáslav-Filipov,

Poličany a Vinaře (bez pozemků)

Předmět činnosti: Živočišná a rostlinná výroba.

Charakteristika majetku: Movitý a nemovitý bez pozemků.

Nabyvatel je současným nájemcem.

K bodu A/31 DIAMO ÚJP, Praha - Zbraslav - PP 61709

Počet pracovníků 170

Předmět činnosti: Výzkum a vývoj technologií přípravy materiálu pro palivo jaderných elektráren.

Charakteristika majetku: Movitý a nemovitý včetně pozemků.

Charakteristika nepoužitelného majetku: Investice, ZP, materiál, nedokončená výroba. Nepotřebný majetek byl projednáván v dohodovacím řízení v rámci návrhu "kupní cena dohodou". K návrhu nebyly vzneseny připomínky.

V rámci likvidace majetku bude bezúplatně převedeno zařízení LINK (měřící linka bez testeru) na Vojenský technický ústav ochrany.

Počet konkurenčních projektů: 4 na přímý prodej, které navrhovaly jiný způsob využití majetku (sklady).

K bodu A/32 Železniční poliklinika Ostrava - PP 62076

Pracoviště Jánská 21, Opava - ordinace praktického lékaře (movitý majetek)

Počet pracovníků 2

Předmět činnosti: Poskytování ambulantních zdravotních služeb.

Charakteristika majetku: Movitý.

K bodu B/ 1 ZZN v Českém Krumlově - PP 22744

Nákupní sklad ve Zlaté Koruně

Předmět činnosti: Skladování obilí.

Charakteristika majetku: Nemovitý bez pozemku.

Konstrukce kupní ceny: Na základě znaleckého ocenění podle vyhlášky č. 393/1991 Sb.

K bodu B/ 2 Městská nemocnice Mariánské Lázně

PP 27026, 27030, 27031

Zubní středisko včetně laboratoře, Lidická 125/10,

Mariánské Lázně (movitý a nemovitý majetek)

Předmět činnosti: Poskytování zdravotní péče v oboru stomatologie.

Charakteristika majetku: Movitý a nemovitý.

Počet konkurenčních projektů: 3 na přímý prodej, mezi nimiž bylo uspořádáno neveřejné výběrové řízení a 2 na veřejnou soutěž.

V souladu s přílohou č. 3 k usnesení vlády ČR ze dne 6.

10. 1993 č. 568, ve znění pozdějších změn a doplňků (usnesení vlády ČR č. 393/1994 a č. 178/1995) se navrhuje schválit soupis nabídek (v pořadí od nejvyšší nabídky do nejnižší), které jsou výsledkem neveřejného výběrového řízení.

K bodu B/ 3 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov - PP 28201

Lékařská stanice Třemešná čp. 317 (movitý a nemovitý majetek)

Předmět činnosti:

Charakteristika majetku: Movitý a nemovitý. Budova má charakter rodinného domu se zahradou, rok výstavby 1921.

V přízemí je byt 3+1 obývaný zdravotní sestrou.

Konstrukce kupní ceny: Na základě znaleckého ocenění podle vyhlášky č. 393/1991 Sb.

K bodu B/ 4 Nemocnice s poliklinikou Podbořany - PP 29085

Rodinný domek, Vroutecká 263, Podbořany (nemovitý majetek)

Předmět činnosti: Bydlení a provozování stomatologické ordinace.

Charakteristika majetku: Nemovitý včetně pozemku.

První patro domku chce nabyvatelka i nadále využívat jako byt pro svou rodinu, v přízemí objektu hodlá zřídit privátní stomatologickou ordinaci.

Konstrukce kupní ceny: Na základě znaleckého ocenění podle vyhlášky č. 393/1991 Sb.

K bodu B/ 5 Nemocnice s poliklinikou Podbořany - PP 29086

Rodinný domek, Vroutecká 231, Podbořany (nemovitý majetek)

Předmět činnosti: Bydlení a poskytování odborné ortopedické a rehabilitační péče.

Charakteristika majetku: Nemovitý včetně pozemku.

Počet konkurenčních projektů: 1 na bezúplatný převod na město.

Konstrukce kupní ceny: Na základě znaleckého ocenění podle vyhlášky č. 393/1991 Sb.

K bodu B/ 6 Sdružení ambulantních zdravotnických zařízení Praha 8

PP 30516, 30517, 30521

II. poliklinika, Peckova 15 (movitý a nemovitý majetek)

Předmět činnosti: Léčebně preventivní ambulantní péče.

Charakteristika majetku: Movitý a nemovitý.

Počet konkurenčních projektů: 4, mezi nimiž bylo uspořádáno neveřejné výběrové řízení. Jeden z vyzvaných účastníků se tohoto řízení nezúčastnil.

V souladu s přílohou č. 3 k usnesení vlády ČR ze dne 6. 10. 1993 č. 568, ve znění pozdějších změn a doplňků (usnesení vlády ČR č. 393/1994 a č. 178/1995) se navrhuje schválit soupis nabídek (v pořadí od nejvyšší nabídky do nejnižší), které jsou výsledkem neveřejného výběrového řízení.

K bodu B/ 7 Sdružení ambulantních zdravotnických zařízení Praha 8

PP 30532, 30535

Ředitelství SAZZ, Sokolovská 155 (movitý a nemovitý majetek)

Předmět činnosti: Zdravotnická péče.

Charakteristika majetku: Movitý a nemovitý.

Počet konkurenčních projektů: 2, mezi nimiž bylo uspořádáno neveřejné výběrové řízení.

V souladu s přílohou č. 3 k usnesení vlády ČR ze dne 6.

10. 1993 č. 568, ve znění pozdějších změn a doplňků (usnesení vlády ČR č. 393/1994 a č. 178/1995) se navrhuje schválit soupis nabídek (v pořadí od nejvyšší nabídky do nejnižší), které jsou výsledkem neveřejného výběrového řízení.

K bodu B/ 8 Sdružení ambulantních zdravotnických zařízení Praha 8

PP 30551, 30553, 30554

ZS Třeboradická 1109 (movitý a nemovitý majetek)

Předmět činnosti: Poskytování zdravotnických služeb.

Charakteristika majetku: Movitý a nemovitý.

Počet konkurenčních projektů: 3, mezi nimiž bylo uspořádáno neveřejné výběrové řízení.

V souladu s přílohou č. 3 k usnesení vlády ČR ze dne 6. 10. 1993 č. 568, ve znění pozdějších změn a doplňků (usnesení vlády ČR č. 393/1994 a č. 178/1995) se navrhuje schválit soupis nabídek (v pořadí od nejvyšší nabídky do nejnižší), které jsou výsledkem neveřejného výběrového řízení.

K bodu B/ 9 Nemocnice s poliklinikou Říčany - PP 31261

Dům čp. 222 s parcelou č. 239 (býv. ředitelství RaJ), Říčany u Prahy

Charakteristika majetku: Nemovitý.

Konstrukce kupní ceny: Na základě znaleckého ocenění podle vyhlášky č. 393/1991 Sb.

K bodu B/10 Správa nemovitostí města Brna - PP 61434

Rekreační chata Budkovice 92/ch, Ivančice, okres

Brno - venkov, včetně pozemku

Charakteristika majetku: Movitý a nemovitý včetně pozemků. Rekreační chata - od r. 1991 hygienikem zakázán provoz. Celková zastavěná plocha činí 42 m2, ostatní plocha 355 m2.

Konstrukce kupní ceny: Na základě znaleckého ocenění podle vyhlášky č. 393/1991 Sb.