Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-07-12

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12. července 1995 č. 416 + P

o uvolnění finančních prostředků na pomoc při zajištění hmotných podmínek pro povolení trvalého pobytu na území České republiky pro osoby českého původu (krajany) žijící ve vybraných vzdálených nebo ohrožených teritoriích

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í

s uvolněním finančních rozpočtových prostředků v roce 1995 do výše 21 mil. Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Prostředky na zabezpečení uprchlíků a přesídlenců, na pomoc při zajištění hmotných podmínek pro povolení trvalého pobytu na území České republiky pro osoby českého původu žijící ve vybraných vzdálených nebo ohrožených teritoriích uvedených v příloze tohoto usnesení;

II. u k l á d á

1. místopředsedovi vlády a ministru financí uvolnit částku podle bodu I tohoto usnesení takto

a) do výše 20 mil. Kč ve prospěch obcí na zajištění odpovídajícího bydlení pro osoby uvedené v bodě I tohoto usnesení,

b) ve výši 1 mil. Kč ve prospěch rozpočtu kapitoly ministerstva vnitra na úkoly související s vyhledáváním bytů a zaměstnání pro osoby uvedené v bodě I tohoto usnesení,

2. ministru vnitra ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem financí zabezpečit vypracování postupu při zajišťování hmotných podmínek pro povolení trvalého pobytu na území České republiky pro osoby českého původu žijící v teritoriích uvedených v příloze tohoto usnesení,

3. ministru vnitra zabezpečit prostřednictvím nevládní organizace podmínky trvalého pobytu na území České republiky pro nejvýše 240 osob v roce 1995,

4. ministru zahraničních věcí zajistit informovanost o podmínkách povolení trvalého pobytu v teritoriích uvedených v příloze tohoto usnesení.

Provedou:

místopředseda vlády a ministr financí, ministři vnitra, zahraničních věcí

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.


P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 12. července 1995 č. 416

VYBRANÁ VZDÁLENÁ NEBO OHROŽENÁ TERITORIA

________________________________________

Za vzdálená nebo ohrožená teritoria, jejichž obyvatelům českého původu (krajanům) může být podle tohoto usnesení poskytnuta pomoc při zajišťování hmotných podmínek pro povolení trvalého pobytu na území České republiky, jsou pro rok 1995 považována území těchto států:

- Ruská federace,

- Republika Kazachstán,

- Republika Uzbekistán,

- Republika Kyrgyzstán,

- Republika Tadžikistán,

- Turkmenistán,

- Ázerbájdžánská republika,

- Arménská republika,

- Gruzínská republika,

- Republika Bosna a Hercegovina.