Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-04-26

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 26. dubna 1995 č. 243

o nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla pro dovoz bramborového škrobu a vína

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e návrh nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla pro dovoz bramborového škrobu a vína s úpravami podle stanoviska předsedy Legislativní rady vlády;

II. u k l á d á místopředsedovi vlády a ministru financí zpracovat konečné znění nařízení vlády podle bodu I tohoto usnesení a předložit je místopředsedovi vlády a ministru zemědělství a předsedovi vlády k podpisu.

Provedou:

předseda vlády, místopředsedové vlády a ministři financí a zemědělství

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.