Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-04-10

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10. dubna 2002 č. 370

ke Zprávě o plnění Programového prohlášení a o činnosti vlády

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e Zprávu o plnění Programového prohlášení a o činnosti vlády, obsaženou v části III (Zpráva o plnění Programového prohlášení a o činnosti vlády) a IV (Výsledky hospodářské politiky vlády) materiálu č. j. 420/02 a upravenou podle připomínek vlády (dále jen „Zpráva“);

II. u k l á d á místopředsedovi vlády a ministru průmyslu a obchodu vypracovat konečné znění Zprávy;

III. p o v ě ř u j e předsedu vlády předložit Zprávu podle bodu I a II tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.


Provedou:

předseda vlády,
místopředseda vlády a
ministr průmyslu a obchodu