Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-08-09

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 9. srpna 1995 č. 437

o základních přístupech České republiky ke sjednávání dohod o volném obchodu

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í

se základními přístupy České republiky ke sjednávání dohod o volném obchodu obsaženými v části III předloženého materiálu (dále jen "Základní přístupy");

II. u k l á d á

1. ministru průmyslu a obchodu, aby

a) jako koordinátor české části Rady Celní unie předložil Základní přístupy k projednání Radě Celní unie,

b) při sjednávání dohod o volném obchodu prosazoval Základní přístupy,

2. místopředsedům vlády a ministrům financí a zemědělství, ministrům zahraničních věcí, hospodářství a pro hospodářskou soutěž, aby při spolupráci na sjednávání dohod o volném obchodu uplatňovali v rozsahu své působnosti Základní přístupy.

Provedou:

místopředsedové vlády a ministři financí a zemědělství, ministři zahraničních věcí, průmyslu a obchodu, hospodářství, pro hospodářskou soutěž

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.