Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2003 > 2003-06-11

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 11. června 2003 č. 569

ke Zprávě o plnění Programového prohlášení vlády

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e Zprávu o plnění Programového prohlášení vlády obsaženou v části III materiálu č.j. 683/03 a upravenou podle připomínek vlády;

II. p o v ě ř u j e předsedu vlády předložit zprávu uvedenou v bodě I tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.


Provede:

předseda vlády