Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2009 > 2009-04-20

Dodatek č.1
Dodatek č.2

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2236/09
V Praze dne 21. dubna 2009

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná v pondělí 20. dubna 2009

v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

Schůzi vlády bude od 9.00 hod. předcházet jednání Výboru pro Evropskou unii.


A. Evropská agenda: bude projednána v rámci jednání Výboru pro Evropskou unii.B. K projednání s rozpravou:

1.
Návrh ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.č.j. 271/09Předkládá: ministr M. Kocáb


2.
Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2008č.j. 516/09Předkládá: ministr financí


3.
Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2009č.j. 515/09Předkládá: ministr financí


4.
Návrh zastupitelstva kraje Vysočina na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 777)Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády


5.
Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Milana Bičíka, Zdeňka Maršíčka, Kateřiny Konečné, Alexandra Černého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 782)Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády


6.
Přehled vládních návrhů zákonů projednávaných Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky ke dni 30. března 2009 a přehled návrhů zákonů připravovaných na ministerstvech a dosud nepředložených vládě, u nichž členové vlády považují za vhodné urychlit legislativní procesč.j. 463/09 - bod 29 schůze vlády 6.4.2009Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády


7.
Návrh Aktualizace nástrojů bytové politikyč.j. 484/09Předkládá: ministr pro místní rozvoj


8.
Koncepce budoucí právní úpravy, která povede ke sjednocení právní úpravy postupů při výkonu jednotlivých správních agend s minimem odchylek a výjimekč.j. 452/09Předkládá: ministr vnitra


9.
Aktualizace strategie financování požadavků na čištění městských odpadních vodč.j. 455/09Předkládají: ministr zemědělství a místopředseda vlády a ministr životního prostředí


10.
Zpráva o plnění programů prevence před povodněmi k 31.12.2008č.j. 454/09Předkládají: ministr zemědělství, místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministři dopravy a vnitra


11.
Návrh dalšího postupu provozování a budování vodních cest a v souvislosti s reálností a účelností územní ochrany průplavního spojení Dunaj-Odra-Labeč.j. 447/09Předkládá: ministr dopravy


12.
Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 za rok 2008 a úkoly na rok 2009č.j. 448/09Předkládá: ministr vnitra


13.
Návrh Akčního plánu realizace Koncepce včasné péče o děti ze sociálně znevýhodňujícího prostředíč.j. 462/09Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy


14.
Zpráva o plnění Plánu snižování administrativní zátěže podnikatelů do roku 2010 a jeho urychleníč.j. 461/09Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


15.
Změna usnesení vlády ze dne 29. října 2007 č. 1211 o změně usnesení vlády ze dne 10. října 2001 č. 1029, k Současnému stavu a plnění úkolů z usnesení vlády z 28. června 1999 č. 672, k organizačnímu a materiálnímu zajištění leteckých činností v Integrovaném záchranném systémuč.j. 444/09Předkládá: ministr vnitra


16.
Informace o plnění usnesení vlády č. 1077 ze dne 27. srpna 2008 o plnění usnesení vlády ze dne 6. prosince 2006 č. 1401 ke Zprávě o potřebě zamezovat nedovolené mobilní komunikaci vězněných osobč.j. 497/09Předkládá: ministr spravedlnosti


17.
Podnět Rady vlády ČR pro lidská práva k vězeňstvíč.j. 441/09Předkládá: ministr M. KocábPřizván: J. Litomiský, zmocněnec vlády pro lidská práva


18.
Třetí periodická zpráva o plnění zásad stanovených Rámcovou úmluvou o ochraně národnostních menšinč.j. 509/09Předkládá: ministr M. Kocáb


19.
Návrh na jmenování do hodností generálůč.j. 450/09Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně obrany


20.
Návrh na jmenování do hodnosti generálmajora a brigádního generálač.j. 446/09Předkládá: ministr vnitra


21.
Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc březen 2009č.j. 518/09Předkládá: vedoucí Úřadu vlády


C. K projednání bez rozpravy:

22.
Návrh rozpočtu účtu České televize pro užití výnosu z reklam na rok 2009č.j. 483/09Předkládají: ministři vnitra a kultury


23.
Mimořádná zpráva Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v České republice - Vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Praha město 30. dubna 2009č.j. 476/09Předkládá: ministr vnitra


24.
Zpráva o cenové kontrole za rok 2008 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČRč.j. 459/09Předkládá: ministr financí


25.
Zpráva o provozu protikorupční linky 199 za období od 1. března 2008 do 31. prosince 2008č.j. 468/09Předkládá: ministr vnitra


26.
Jmenování soudcůč.j. 486/09Předkládá: ministr spravedlnosti


27.
Odvolání a jmenování členů orgánů zdravotních pojišťovenč.j. 474/09Předkládá: ministryně zdravotnictví


28.
Odvolání a jmenování členů orgánů zdravotních pojišťovenč.j. 517/09Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí


29.
Využití vybraných objektů na území statutárního města Olomoucč.j. 470/09Předkládá: ministr financí


30.
Naplnění položky výdajů Prostředky na financování zapojení občanů České republiky do civilních misí Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací v kapitole Všeobecná pokladní správa v návrhu státního rozpočtu na rok 2010 a léta následujícíč.j. 505/09Předkládá: ministr zahraničních věcí


31.
Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečeníč.j. 503/09Předkládají: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí a ministr zahraničních věcí


32.
Návrh na změny Příloh 1, 2 a 3 Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou ve věci implementace Programu švýcarsko - české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unieč.j. 498/09Předkládá: ministr financí


33.
Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti ochrany obyvatelstva, prevence a řešení mimořádných situacíč.j. 519/09Předkládají: ministři vnitra a zahraničních věcí


34.
Návrh na obeslání 4. zasedání Konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantechč.j. 500/09Předkládají: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr zahraničních věcí


35.
Zpráva o účasti delegace České republiky vedené předsedou vlády na mimořádném zasedání Evropské rady dne 1. března 2009 v Bruseluč.j. 456/09Předkládají: ministr zahraničních věcí a místopředseda vlády pro evropské záležitosti


36.
Zpráva o zasedání Trojky EU na úrovni ministrů zahraničních věcí s Pákistánem dne 13. března 2009 v Prazeč.j. 514/09Předkládá: ministr zahraničních věcí


37.
Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády pro evropské záležitosti v Bruselu a v Evropském parlamentu ve Štrasburku ve dnech 10. – 11. března 2009č.j. 507/09Předkládá: ministr zahraničních věcí


38.
Pracovní návštěva předsedy vlády ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska ve dnech 1. - 2.dubna 2009č.j. 508/09Předkládá: ministr zahraničních věcí


39.
Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy generálního tajemníka Organizace Severoatlantické smlouvy Jaap de Hoop Scheffera v České republice dne 12. března 2009č.j. 481/09Předkládá: ministr zahraničních věcí


40.
Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí České republiky v Belgii a Velké Británii ve dnech 22. – 25. dubna 2009č.j. 479/09Předkládá: ministr zahraničních věcí


41.
Návrh na uskutečnění pracovní cesty ministra zahraničních věcí České republiky na 19. zasedání Společného výboru a zasedání ministrů zahraničních věcí zemí Evropské Unie a Rady pro spolupráci v Zálivu dne 29. dubna 2009 v Muskatu, Ománč.j. 478/09Předkládá: ministr zahraničních věcí


42.
Oficiální návštěva prezidenta Turecké republiky Abdullaha Güla v České republice ve dnech 29.-30. dubna 2009č.j. 512/09Předkládá: ministr zahraničních věcí


43.
Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Korejské republiky Han Seung-soo v ČR ve dnech 20. - 22. dubna 2009č.j. 477/09Předkládá: ministr zahraničních věcí


44.
Pracovní návštěva předsedy vlády Albánské republiky Saliho Berishi v České republice ve dnech 27.- 28. dubna 2009č.j. 506/09Předkládá: ministr zahraničních věcí


45.
Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy Komise Africké unie Jeana Pinga v České republice ve dnech 20. – 22. dubna 2009č.j. 480/09Předkládá: ministr zahraničních věcí


46.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a) a d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Vůznice a Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, za účelem provádění nahodilých těžeb ve vybraných porostních skupináchč.j. 487/09Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí


47.
Žádost ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, o povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 16 odst. 1 písm. d) 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Národního parku Šumava, Národního parku České Švýcarsko, Krkokonošského národního parku a chráněných krajinných oblastí, pro vjezd a setrvávání motorových vozidel, a z ochranných podmínek národních přírodních rezervací pro vjezd motorových vozidel a vstup, vše za účelem zajišťování provozu, oprav a údržby energetických zařízení provozovaných společností ČEZč.j. 488/09Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí


48.
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek NP Šumava uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. e) zákona pro Ústřední školu České obce sokolské, Tyršův dům, Újezd 450/40, 118 01 Praha 1 za účelem splouvání řeky Otavy v úseku Čeňkova Pila - Rejštejnč.j. 489/09Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí


49.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. a) a d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Břehyně - Pecopala za účelem provádění opatření proti kůrovcům v lesních porostech oblasti Břehyňského rybníkuč.j. 490/09Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí


50.
Nepovolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro firmu LAZA Reisen, Pampelišková 541 02 Trutnov, za účelem vjezdu na účelové komunikace a pořádání hromadných akcí na území KRNAPč.j. 491/09Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí


51.
Žádost firmy S+K Rumburský stavební servis spol. s r. o. o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorových vozidel na účelovou komunikaci do lokality Na Tokání za účelem realizace stavebních prací na objektu na území Národního parku České Švýcarskoč.j. 492/09Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí


52.
Žádost pana Miroslava Urbánka o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd motorového vozidla na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – Severka z důvodu zajištění údržby a užívání objektu na území Krkonošského národního parkuč.j. 493/09Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí


53.
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení §43 a 35 odst. 2 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranné podmínky Národní přírodní památky Kleneč, pro odstranění orniceč.j. 494/09Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí


54.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Křivoklátsko uvedených v § 26 odst. 3 písm. a) zákona pro Lesy České republiky, s.p., LS Nižbor, za účelem použití biocidů v I. a II. zóně CHKO Křivoklátskoč.j. 495/09Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí


55.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek CHKO Slavkovský les uvedených v § 26 odst. 3 písm.a) zákona pro Lesy České republiky, s.p., LZ Kladská, za účelem použití biocidů na území I. a II. zóny CHKO Slavkovský lesč.j. 496/09Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí


D. Různé
* * *

Pro informaci:1.
Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu v roce 2008č.j. 482/09Předkládá: ministr dopravy2.
Zpráva o přípravě vysokorychlostních tratí v ČRč.j. 471/09Předkládá: ministr dopravy3.
Informace o stavu přípravy a výstavby dálnice D 47č.j. 442/09Předkládá: ministr dopravy4.
Informace o aktuálním stavu vytváření Integrovaného informačního systému Státní pokladnyč.j. 457/09Předkládá: ministr financí5.
Analýza možností zavedení přímé volby starostů v ČRč.j. 469/09Předkládá: ministr vnitra6.
Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2008č.j. 473/09Předkládají: předseda vlády a předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže7.
Srovnávací analýza organizační struktury soutěžních úřadůč.j. 467/09Předkládají: předseda vlády a předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže8.
Nižší odvod zůstatku rezervního fondu z kapitoly 322 - Ministerstvo průmyslu a obchoduč.j. 475/09Předkládá: ministr průmyslu a obchodu9.
Informace o průběhu kontrol podle bodu III/1 usnesení VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. února 2007 č. 175 a jejich výsledcích za kalendářní rok 2008č.j. 465/09Předkládají: ministři školství‚ mládeže a tělovýchovy a financí10.
Vyhodnocení opatření přijatých k nápravě nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 07/14 Nemovitý majetek, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany (č.j. 613/08)č.j. 485/09Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně obrany11.
Informace o závěrech výročních zasedání mezinárodních kontrolních režimů nešíření zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a položek dvojího použití v roce 2008č.j. 451/09Předkládá: ministr zahraničních věcí12.
Informace o průběhu a výsledcích pracovní návštěvy prezidenta Spojených států amerických Baracka Obamy v České republice ve dnech 4. - 5. dubna 2009č.j. 513/09Předkládá: ministr zahraničních věcí

Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc  
Anglická verze: EnglishVersion.pdf