Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1994 > 1994-08-17

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 17. srpna 1994 č. 448

o řešení problematiky českých zoologických zahrad

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í se způsobem řešení finančního příspěvku pro české zoologické zahrady pro rok 1994 podle návrhu obsaženého v části II předloženého materiálu (dodatku);

II. u k l á d á

1. místopředsedovi vlády a ministru financí uvolnit v roce 1994 z vládní rozpočtové rezervy částku 23,64 mil. Kč jako účelově vázaný příspěvek na zajištění základního chodu českých zoologických zahrad v roce 1994,

2. ministru životního prostředí ve spolupráci s ministrem kultury a místopředsedou vlády a ministrem zemědělství připravit a předložit do 30. listopadu 1994 vládě návrh strukturálních opatření řešících komplexně problematiku českých zoologických zahrad.

Provedou:

ministři životního prostředí, kultury,

místopředsedové vlády a ministři financí a zemědělství

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.