Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-06-14

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 14. června 1995 č. 349 + P

k poslaneckému návrhu zásad zemědělského zákona
(tisk č. 1760)


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. p ř i j í m á k návrhu zásad zemědělského zákona (tisk č. 1760) stanovisko uvedené v příloze tohoto usnesení;

II. p o v ě ř u j e předsedu vlády, aby o stanovisku vlády uvedeném v bodě I tohoto usnesení informoval předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Provede:

předseda vlády

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.


Příloha k usnesení vlády ze dne 14. června 1995 č. 349

S t a n o v i s k o

vlády k návrhu zásad zemědělského zákona (tisk č. 1760)

Vláda na svém zasedání dne 14. června 1995 projednala a posoudila poslanecký návrh zásad zemědělského zákona (sněmovní tisk č. 1760) a přijala závěr v y s l o v i t s předloženým návrhem n e s o u h l a s . Své stanovisko opírá zejména o tyto skutečnosti:

1. Předložený návrh nelze chápat jako návrh zákonné úpravy, neboť se ani v jediné zásadě návrhu neřeší konkrétní vztahy mezi subjekty působícími ve sféře zemědělství. Zákonem nelze vyjadřovat obecné názory na řešení problematiky toho kterého odvětví ekonomického a společenského života.

Předložený návrh proto neodpovídá požadavkům kladeným na zásady zákona; jde toliko o formulaci obecných požadavků adresovaných vládě při utváření zemědělské politiky.

2. V návrhu zásad zákona jsou ukládány vládě tzv. "povinnosti" v oblasti tvorby a realizace zemědělské politiky. Vláda je toho názoru, že vládě jako vrcholnému orgánu výkonné moci je již Ústavou svěřena působnost vytvářet a realizovat politiku ve všech oblastech správní činnosti a za její provádění rovněž nést ústavní odpovědnost. Zakotvovat proto nad toto obecné vymezení zvláštş

ním zákonem konkrétní povinnosti vlády v oblasti zemědělství by vyvolávalo dojem, že dosavadní ústavní řešení postavení vlády je nedostatečné.

3. Vláda v souvislosti s předloženým návrhem vyslovuje názor, že odvětvové politiky nemohou být v oblasti legislativy formulovány v tzv. komplexních odvětvových zákonech (kodexech).

Subjekty působící ve sféře zemědělství musí mít stejné postavení na úseku sociálním, zdravotním, školském jako subjekty působící v jiných sférách. Není důvodné, aby v dané oblasti byly materiálně zvýhodněni například školští a kulturní pracovníci jen z toho důvodu, že působí na venkově. Není rovněž potřebné specificky formulovat, resp. prolamovat pravidla soutěžního práva, některé majetkové vztahy apod.

4. I za předpokladu, že předložený návrh zásad je chápán pouze jako programové prohlášení skupiny poslanců o obsahu zemědělské politiky a nikoliv jako zákonná předloha, je třeba upozornit na některé jeho věcné nedostatky. Do návrhu jsou zapracovány mechanismy, které jsou v současné době teprve předmětem diskuse o Společné zemědělské politice EU i zemědělské politice České republiky. Jedná se především o úhradu mimoprodukčních funkcí, stanovení kvót a minimálních cen, ekonomickou úhradu v oblastech s nízkou úrodností půdy a nepříznivými klimatickými podmínkami. Tyto nástroje se používají diferencovaně a jsou vždy součástí vládní politiky a nikoliv politiky parlamentní. V této souvislosti je nutno vzít v úvahu, že případné zapracování těchto nástrojů do navrhovaného zemědělského zákona by výrazně zhoršilo vstupní pozici při vyjednávání o začlenění České republiky do Evropské unie a ve vztahu k uzavřeným dohodám GATT by téměř znemožnilo plnění našich závazků z hlediska objemu domácích podpor zemědělství. Koncepce návrhu je navíc zpracována tak, že nepřináší alternativy zemědělské politiky, ale zákonem fixuje pouze jednu z nich.

5. Vláda zároveň konstatuje, že v nejbližší době bude projednávat zprávu o stavu zemědělství zpracovanou ministrem zemědělství. V této zprávě bude analyzován současný stav i vývojové trendy zemědělství včetně hodnocení postavení tohoto odvětví v národním hospodářství. Součástí materiálu bude i podrobný program nezbytných legislativních změn v oblasti zemědělství a potravinářství.