Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-09-06

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 6. září 1995 č. 501

o zabezpečení financování Automatizovaného imisního monitoringu a péče o lesy na území národních parků v roce 1995

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e

návrh zabezpečení financování Automatizovaného imisního monitoringu uvedený v části II předloženého materiálu;

II. u k l á d á

místopředsedovi vlády a ministru financí zvýšit rozpočet ministerstva životního prostředí na rok 1995 o částku do výše 126 mil. Kč na úhradu nezbytně nutných a prokázaných výdajů s tím, že z této částky je určeno

1. na zabezpečení financování Automatizovaného imisního monitoringu 77 mil. Kč,

2. na zabezpečení péče o lesy na území Správy Krkonošského národního parku Vrchlabí 49 mil. Kč.

Provede:

místopředseda vlády a ministr financí

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.