Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-09-20

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 20. září 1995 č. 531

k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e

návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), s úpravami podle stanoviska Legislativní rady vlády a upřesnění vlády;

II. u k l á d á

místopředsedovi vlády a ministru zemědělství vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona podle bodu I tohoto usnesení;

III. p o v ě ř u j e

1. předsedu vlády předložit vládní návrh zákona podle bodu I a II tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k dalšímu projednání,

2. místopředsedu vlády a ministra zemědělství, aby odůvodnil vládní návrh zákona v orgánech Parlamentu České republiky.

Provedou:

předseda vlády, místopředseda vlády a ministr zemědělství

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.