Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-11-08

   


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2285/12
Počet listů: 5
V Praze dne 8. listopadu 2012
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

konané dne 8. listopadu 2012

(43. schůze)

Schůzi řídil předseda vlády.


1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematiceVláda vzala na vědomí ústní informaci ministra zemědělství o aktuální evropské problematice.2.
Analýza řešení směřující ke zvýšení transparentnosti při nakládání s majetkem státu a územních samospráv a při realizaci výdajů z veřejných rozpočtůč.j. 1099/12Vláda projednala materiál předložený ministry vnitra a financí a přijala


                       usnesení č. 802                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.3.
Informace k finančnímu krytí výdajů souvisejících s provozem Informačního systému datových schránek v roce 2012 a v letech následujícíchč.j. 1094/12Materiál předložený ministrem vnitra byl stažen z programu jednání s tím, že jej vláda projedná na jednání své schůze 14. listopadu 2012.4.
Aktualizace Státní energetické koncepce České republikyč.j. 888/12Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


                       usnesení č. 803                         


s tím, že v aktualizaci Státní energetické koncepce bude upraven text v kapitole Nástroje na prosazování Státní energetické koncepce v části A bodu d) materiálu a dále budou vzaty v úvahu připomínky ministrů financí a životního prostředí.Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.5.
Aktualizace Národního akčního plánu České republiky pro energii z obnovitelných zdrojůč.j. 1055/12Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


                       usnesení č. 804                         


s tím, že bude upraven text bodu 2.6.3 přílohy č. 2 Národního akčního plánu České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů.Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.6.
Návrh způsobu určování účasti ČR ve volitelných programech Evropské kosmické agentury, výše a způsobu úhrady stávajících a nových závazků vůči Evropské kosmické agentuře od roku 2013 a mandátu pro jednání na Radě Evropské kosmické agentury na ministerské úrovni, která se uskuteční v italské Casertě ve dnech 20. a 21. listopadu 2012č.j. 1106/12Vláda projednávání materiálu předloženého ministrem dopravy přerušila s tím, že materiál bude upraven podle zadání vlády a předložen na jednání schůze vlády dne 14. listopadu 2012.Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.7.
Žádost o „Částečné uvolnění finančních prostředků vázaných v rozpočtu Ministerstva spravedlnosti na rok 2012"č.j. 1095/12Vláda projednala materiál předložený ministrem spravedlnosti a přijala


                       usnesení č. 805                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.8.
Návrh na jmenování dvou členů výzkumné rady Technologické agentury České republiky a návrh způsobu stanovení pravidelné odměny za výkon funkce předsedy a člena předsednictva Grantové agentury České republiky a Technologické agentury České republikyč.j. 1049/12Vláda projednala materiál předložený předsedou vlády a přijala


                       usnesení č. 806                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 806  


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.9.
Bezúplatný převod nepotřebného majetku státu, k němuž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem, do vlastnictví územně samosprávných celků podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisůč.j. 1079/12Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


                       usnesení č. 807                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 807  


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.Pro přijetí usnesení hlasovali předseda vlády, 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí, místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády, ministři životního prostředí, zdravotnictví, dopravy, obrany, průmyslu a obchodu, zemědělství, školství, mládeže a tělovýchovy a ministryně kultury.10.
Žádost o souhlas vlády s prodejem a směnou nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek 26)č.j. 1122/12Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a přijala


                       usnesení č. 808                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 808  


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.Pro přijetí usnesení hlasovali předseda vlády, 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí, místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády, ministři životního prostředí, zdravotnictví, dopravy, obrany, financí, zemědělství, školství, mládeže a tělovýchovy a ministryně kultury.11.
Jmenování soudcůč.j. 1096/12Vláda projednala materiál předložený ministrem spravedlnosti a přijala


                       usnesení č. 809                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 809  


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.12.
Návrh aktualizovaného Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech na léta 2012 – 2017č.j. 1123/12Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala


                       usnesení č. 810                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.13.
Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o rozvojové spoluprácič.j. 1119/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 811                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.14.
Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Filipínské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy a sportuč.j. 1127/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 812                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.15.
Návrh na uskutečnění státní návštěvy prezidenta republiky Václava Klause v Rakouské republice ve dnech 13.-15. listopadu 2012č.j. 1130/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 813                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.16.
Pracovní návštěva generálního tajemníka Organizace Severoatlantické smlouvy Anderse Fogh Rasmussena v České republice dne 12. listopadu 2012č.j. 1128/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 814                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.17.
Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Petra Nečase v Slovenské republice dne 5. října 2012č.j. 1118/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 815                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.18.
Zpráva o oficiální návštěvě předsedy vlády Irácké republiky Núrího al-Málikího s delegací v ČR ve dnech 10.- 12. října 2012č.j. 1129/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 816                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.19.
Informace o dovršení procesu vytvoření společnosti Český Aeroholding, a.s. a návrh dalšího postupu týkající se společnosti České aerolinie a.s.č.j. 1153/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 817                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.20.
Materiál ministra dopravy k závěrům kontrol na projektech Ředitelství silnic a dálnic České republiky č.j. D260/2012Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a přijala


usnesení č. 818/D

                       usnesení č. 818                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.21.
Informace o postupu přípravy návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2014 - 2015 a střednědobých výdajových rámců na léta 2014 - 2015Vláda vzala na vědomí informaci ministra financí o přípravě návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2014 - 2015 a střednědobých výdajových rámců na léta 2014 - 2015 a stanovila další postup jeho projednávání.* * *


Pro informaci:


1.
Informace o stavu plnění "Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33 %, včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem" (předložil ministr financí)č.j. 1121/12


2.
Informace o aktuálním stavu implementace Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) (předložil ministr financí)č.j. 1111/12


3.
Zpráva o průběhu a výsledcích konference Organizace spojených národů o Smlouvě o obchodu se zbraněmi, která se konala ve dnech 2. července až 27. července 2012 v New Yorku (předložili ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)č.j. 1100/12


4.
Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí odborných služeb při realizaci veřejné zakázky s názvem „Poradenství pro Zprostředkující subjekt OPŽP v rámci implementace podmínek Přílohy č. 7 PD OPŽP" (předložil ministr životního prostředí)č.j. 1085/12


5.
Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „AUDIO / VIDEO IV.“ v obecné výjimce z působnosti zákona v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (předložil ministr vnitra)č.j. 1103/12


6.
Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „DATA“ v obecné výjimce z působnosti zákona v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (předložil ministr vnitra)č.j. 1104/12


7.
Informace o smlouvě č. 122800318 na poskytnutí technické podpory provozu Štábního informačního systému Armády České republiky (předložil ministr obrany)č.j. 1109/12


8.
Informace o smlouvě č. 125280081 o provedení revize R1 letounu L-410 FG poznávací značky 1525 vojenského letectva Armády České republiky (předložil ministr obrany)č.j. 1110/12


9.
Informace o smlouvách č. 125200103 "Převod navigačních dat" a č. 125200105 "Aktualizace mapových podkladů" (předložil ministr obrany)č.j. 1116/12


10.
Informace o připravované veřejné zakázce na zabezpečení implementace legislativních změn do informačního systému daňové správy podle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010 (předložil ministr financí)č.j. 1115/12


11.
Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Realizace integrovaného systému operativní evidence zastupitelských úřadů ČR v zahraničí – EIS ZÚ“ (předložil 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)č.j. 1120/12


12.
Informace k cestě ministra pro místní rozvoj ČR do Čínské lidové republiky ve dnech 9.-17. listopadu 2012 (předložil ministr pro místní rozvoj)č.j. 1126/12zaznam.doc  


Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.
Zapsal(a): JUDr. Hana Hanusová