Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-03-08

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 8. března 1995 č. 137

k návrhu ústavního zákona, kterým se stanoví způsob provedení rozhodnutí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů o akcích k zajištění mezinárodního míru a bezpečnosti

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e návrh ústavního zákona, kterým se stanoví způsob provedení rozhodnutí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů o akcích k zajištění mezinárodního míru a bezpečnosti s úpravami podle stanoviska Legislativní rady vlády;

II. u k l á d á místopředsedovi vlády pověřenému řízením Úřadu pro legislativu a veřejnou správu vypracovat konečné znění vládního návrhu ústavního zákona podle bodu I tohoto usnesení;

III. p o v ě ř u j e

1. předsedu vlády

a) předložit vládní návrh ústavního zákona podle bodu I a II tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k dalšímu projednání,

b) požádat předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a předsedu organizačního výboru, aby organizační výbor navrhl Poslanecké sněmovně výjimečně upustit od projednání zásad ústavního zákona,

2. místopředsedu vlády pověřeného řízením Úřadu pro legislativu a veřejnou správu, aby odůvodnil vládní návrh ústavního zákona v orgánech Parlamentu České republiky.

Provedou:

předseda vlády, místopředseda vlády pověřený řízením Úřadu pro legislativu a veřejnou správu

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.