Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-08-09

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 9. srpna 1995 č. 434

ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od l. června l995 do 30. června l995

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

s o u h l a s í

z důvodů uvedených v předložené zprávě a podle závěrů z jednání vlády

1. se změnou termínů pro předložení materiálů

a) ministrem hospodářství

Zpráva o rozvojových projektech k poskytnutí státních záruk, resp. využití účelových vládních úvěrů

Původní termín: 3O. 6. l995

Nový konečný termín: 3l. l2. l995,

b) místopředsedou vlády a ministrem financí

ba) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o vzájemné pomoci celních správ obou států Původní termín: 3l. l2. l993

Prodloužený termín: 3O. 6. l995

Nový konečný termín: 3l. 12. l995,

bb) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o vzájemné administrativní pomoci v oblasti předcházení, vyhledávání a potlačování celních deliktů

Původní termín: 3O. ll. l993

Prodloužený termín: 3O. 6. l995

Nový konečný termín: 3l. l2. l995,

bc) Státní záruky za úvěry na profinancování dostavby JE Temelín

Původní termín: 3l. l2. l993

Prodloužený termín: 3O. 6. l995

Nový kontrolní termín: 3l. l2. l995,

bd) Návrh novely zákona č. 248/l992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů

Původní termín: 3l. 3. l995

Prodloužený termín: 3O. 6. l995

Nový kontrolní termín: 3O. 9. l995,

be) Návrh novely zákona České národní rady č. 59l/l992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů

Původní termín: 3O. 6. l995

Nový kontrolní termín: 3l. l2. l995,

bf) Návrh garančních smluv s japonskou bankou EXIM a německou bankou KFW pro financování modernizace tranzitního železničního koridoru Děčín - Praha - Břeclav Původní termín: 3O. 6. l995

Nový konečný termín: 3O. 9. l995,

bg) Návrh na uspořádání výročních zasedání Rady guvernérů Mezinárodního měnového fondu a skupiny Světové banky (MMF/SB) v roce 2OOO v Praze

Původní termín: 3O. 6. l995

Nový konečný termín: 3O. 9. l995,

c) ministrem kultury

Principy nové komplexní úpravy památkové péče

Původní termín: 3O. 6. l995

Nový konečný termín: 3l. lO. l995,

d) ministrem pro správu národního majetku a jeho privatizaci

Informace o současné činnosti a finančních poměrech Nadačního investičního fondu

Původní termín: 3l. 5. l994

Prodloužený termín: 3O. 6. l995

Nový kontrolní termín: 3O. 9. l995,

e) ministrem zdravotnictví

Návrh zákona o omamných látkách, psychotropních látkách a léčivech tyto látky obsahujících

Původní termín: 3l. 5. l994

Prodloužený termín: 30. 6. l995

Nový konečný termín: 3l. 8. l995,

f) ministrem dopravy

fa) Návrh dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o železniční dopravě přes státní hranice

Původní termín: 3O. 6. l995

Nový kontrolní termín: 3l. l2. l995,

fb Návrh dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o železniční dopravě přes státní hranice

Původní termín: 3O. 6. l995

Nový kontrolní termín: 3l. l2. l995,

g) ministrem obrany

ga) Návrh dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o vzájemném poskytování pomoci při katastrofách nebo těžkých haváriích

Původní termín: 3O. 6. l995

Nový kontrolní termín: 3l. lO. l995,

gb) Návrh ústavního zákona o obraně České republiky

Původní termín: 3O. 6. l995

Nový kontrolní termín: 3O. 9. l995,

2. s nahrazením úkolu ministra zdravotnictví

"Návrh zásad zákona o zdravotní péči"

úkolem

"Návrh zákona o zdravotní péči"

Původní termín: 31. 3. l995

Prodloužený termín: 3O. 6. l995

Nový konečný termín: 3l. l2. l995,

3. se zrušením úkolu

a) ministra životního prostředí

Návrh zákona o poplatcích za vypouštění odpadních vod,

b) ministra obrany

Návrh zásad zákona o státní službě vojáků z povolání,

c) místopředsedy vlády pověřeného řízením Úřadu pro legislativu a veřejnou správu

ca) Návrh nařízení vlády o osobních úřadech státních zaměstnanců,

cb) Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování služebního volna státním zaměstnancům.

Provedou:

místopředseda vlády a ministr financí, místopředseda vlády pověřený řízením Úřadu pro legislativu a veřejnou správu, ministři hospodářství, kultury, pro správu národního majetku a jeho privatizaci, zdravotnictví, životního prostředí, dopravy, obrany

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.