Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-05-02

Dodatek č.1

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2232/12
V Praze dne 30. dubna 2012

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 2. května 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4A. Evropská agenda:

1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


B. K projednání s rozpravou:

2.
Návrh zákona o provozování sázkových her a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provozování sázkových herč.j. 1349/11 - bod 2 schůze vlády 18.4.2012Předkládá: ministr financí


3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisůč.j. 190/12Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a T. Perutka, pověřený řízením Správy státních hmotných rezervPřizván: T. Perutka, pověřený řízením Správy státních hmotných rezerv


4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákonyč.j. 280/12Předkládá: ministr spravedlnosti


5.
Zákon, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisůč.j. 202/12Předkládá: ministr zemědělství


6.
Podnět k Nejvyššímu kontrolnímu úřadu na změnu Plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2012č.j. 377/12Předkládají: ministři průmyslu a obchodu a financí


7.
Metodika výběru zaměstnanců implementujících fondy EU v programovém období 2007-2013 v programovém období 2014+č.j. 385/12Předkládá: ministr pro místní rozvoj


8.
Návrh na řešení nedostatečnosti finančních prostředků ve Vězeňské službě České republikyč.j. 355/12Předkládá: ministr spravedlnosti


9.
Žádost kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství o souhlas se změnou termínu splátek půjčky Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na řešení financování opatření Programu rozvoje venkova v letech 2010 až 2013 od Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s.č.j. 375/12Předkládá: ministr zemědělství


C. K projednání bez rozpravy:

10.
Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2011 (ve srovnání s rokem 2010)č.j. 384/12Předkládá: ministr vnitra


11.
Žádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu kapitoly 334 - Ministerstvo kultury na rok 2012 podle § 24 odstavce 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)č.j. 393/12Předkládá: ministryně kultury


12.
Ukončení členství České republiky v Americké organizaci daňových správ (CIAT)č.j. 380/12Předkládá: ministr financí


13.
Změna výše příspěvku České republiky do civilního rozpočtu, vojenského rozpočtu a programu bezpečnostních investic Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO)č.j. 379/12Předkládají: ministr obrany a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


14.
Návrh na sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, podepsané v Praze dne 4. prosince 1995č.j. 382/12Předkládají: ministr financí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


15.
Zpráva o uskutečněné pracovní cestě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí do Tuniska na konferenci skupiny Přátel syrského lidu ve dnech 24.-25.února 2012č.j. 391/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


16.
Zpráva o oficiální návštěvě prezidenta Libanonské republiky Michela Sleimana v ČR ve dnech 29.2.-2.3.2012č.j. 389/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


17.
Zpráva o oficiální návštěvě ministra zahraničních věcí Jordánského hášimovského království Násira Džúdeho v ČR ve dnech 12.3. až 14.3. 2012č.j. 390/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


18.
Zpráva o pracovní návštěvě kancléřky Spolkové republiky Německo Angely Merkelové v České republice dne 3. dubna 2012č.j. 392/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


D. Různé
* * *

Pro informaci:1.
Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2011č.j. 374/12Předkládají: ministr zemědělství a předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního2.
Informace o smlouvě č. 120100156 na dobudování národního prostředí „Air Command and Control System" na leteckých základnách Armády České republikyč.j. 378/12Předkládá: ministr obrany

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


Česká verze: program.doc  
Anglická verze: EnglishVersion.pdf