Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-04-22

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 22. dubna 2002 č. 434

ke Zprávě o Evropské chartě pro malé podniky

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í Zprávu o Evropské chartě pro malé podniky, obsaženou v části III materiálu č. j. 457/02;

II. u k l á d á

1. ministrům plnit úkoly vyplývající ze zprávy uvedené v bodě I tohoto usnesení,

2. místopředsedovi vlády a ministru průmyslu a obchodu informovat Evropskou komisi o zabezpečení plnění Evropské charty pro malé podniky v České republice;

III. z m o c ň u j e místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu a jako alternáta pana JUDr. Miroslava S o m o l a CSc., náměstka ministra průmyslu a obchodu, k podpisu Závěrů Mariborské konference o Evropské chartě pro malé podniky (Mariborská deklarace), dne 23. dubna 2002 v Mariboru.


Provedou:

ministři