Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2000 > 2000-12-11

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 11. prosince 2000 č. 1266

o realizaci Zásad koncepce integrace cizinců na území České republiky
a o návrhu Koncepce integrace cizinců na území České republiky


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í Informaci o postupu při realizaci Zásad koncepce integrace cizinců na území České republiky obsaženou v části III předloženého materiálu;

II. s c h v a l u j e

1. Koncepci integrace cizinců na území České republiky (dále jen „Koncepce") a postup při koordinaci, zavádění a realizaci této koncepce v roce 2001 obsažené v části IV předloženého materiálu,

2. uvolnění 20 000 tis. Kč na zajištění úkolů spojených s koordinací, zaváděním a realizací Koncepce pro rok 2001 z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Prostředky na zabezpečení uprchlíků a přesídlenců v roce 2001,

3. převedení částky 5 000 tis. Kč z částky uvedené v bodě II/2 tohoto usnesení ve prospěch kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra,

4. převedení částky 15 000 tis. Kč z částky uvedené v bodě II/2 tohoto usnesení ve prospěch Ministerstev práce a sociálních věcí, zdravotnictví, školství, mládeže a tělovýchovy, kultury, průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj, Akademie věd České republiky, Českého statistického úřadu, okresních úřadů a měst Prahy, Brna, Ostravy a Plzně na úhradu nákladů spojených s realizací projektů a studií v rámci Koncepce a její uvolňování pro jednotlivé orgány a instituce ze státního rozpočtu v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, a v rozsahu a zaměření uvedeném v části IV předloženého materiálu;

III. u k l á d á

1. ministru vnitra: a) zajistit postup podle bodu II/1 tohoto usnesení, b) zajistit do 28. února 2001 překlad a tisk materiálů Rady Evropy Diversity and cohesion: new challenges for the integration of immigrants and minorities a Framework of integration policies v souladu s přijatou Koncepcí včetně jejich následné distribuce všem správním úřadům, jejichž výkon státní správy v této oblasti řídí,

c) připravit do 31. března 2001 pokyny ke zřízení a činnosti okresních poradních orgánů pro otázky integrace cizinců a poskytnout je všem přednostům okresních úřadů a primátorům měst Prahy, Brna, Ostravy a Plzně,

d) předložit do 30. listopadu 2001 vládě materiál Informace o zkušenostech se zaváděním Koncepce a rozšířit tento materiál o vyhodnocení bezpečnostních aspektů integrace cizinců,

2. místopředsedovi vlády a ministru financí uvolnit částku podle bodu II/2 tohoto usnesení a zajistit její převod podle bodu II/3 a II/4 tohoto usnesení,

3. 1. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí, místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí, místopředsedovi vlády a ministru financí, místopředsedovi vlády a ministru spravedlnosti a předsedovi Legislativní rady vlády ministrům zdravotnictví, školství, mládeže a tělovýchovy, kultury, průmyslu a obchodu a pro místní rozvoj spolupracovat s ministrem vnitra při realizaci postupu a úkolů podle bodu II/1 tohoto usnesení,

4. 1. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí, ministrům zdravotnictví, školství, mládeže a tělovýchovy, kultury, průmyslu a obchodu a pro místní rozvoj:

a) předložit ministru vnitra do 31. března 2001 materiál Návrh projektů a studií ministerstva v oblasti integrace cizinců v roce 2001,

b) do 31. března 2001 zajistit distribuci materiálů uvedených v bodě III/1b tohoto usnesení všem správním úřadům, jejichž výkon státní správy v dané oblasti řídí,

c) předložit ministru vnitra do 31. května 2001 Plán integrační politiky ministerstva na základě Zásad a koncepce integrace cizinců na území České republiky v souladu s Koncepcí,

5. 1. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí zařadit Koncepci na pořad jednání nejbližšího zasedání Rady hospodářské a sociální dohody a vyzvat sociální partnery ke spolupráci při realizaci postupu a úkolů podle bodu II/1 tohoto usnesení,

6. ministru školství, mládeže a tělovýchovy spolupracovat s předsedou Akademie věd České republiky při Návrhu plánu studií a výzkumů cizinců a jejich komunit z pohledu integrace na území České republiky podle bodu IV/3/ b) tohoto usnesení,

7. přednostům okresních úřadů a) spolupracovat při realizaci postupu a úkolů podle bodu II/1 tohoto usnesení,

b) zajistit do 31. května 2001 zřízení okresních poradních orgánů pro otázky integrace cizinců, připravit jejich transformaci do vyšších územních samosprávných celků, informovat ministra vnitra a předložit mu materiál o jejich složení a o podmínkách zajištění jejich činnosti v roce 2002;

IV. v y z ý v á

1. primátora hlavního města Prahy a primátory měst Brna, Ostravy a Plzně

a) ke spolupráci při realizaci postupu a úkolů podle bodu II/1 tohoto usnesení, b) ke zřízení poradních orgánů pro otázky integrace cizinců do 31. května 2001 podle bodu III/7/b) tohoto usnesení, ke zvážení vhodnosti jejich transformace do vyšších územních samosprávných celků a k poskytnutí informací ministru vnitra o jejich složení a o podmínkách zajištění jejich činnosti v roce 2002,

2. předsedkyni Českého statistického úřadu a) ke spolupráci při realizaci postupu a úkolů podle bodu II/1 tohoto usnesení,

b) ke zpracování materiálu Zásady koncepce výběru a zpracování statistických údajů spojených s migrací a integrací cizinců na území České republiky a k jeho poskytnutí ministru vnitra do 31. května 2001 v souladu s Koncepcí,

3. předsedu Akademie věd České republiky a) ke spolupráci s ministrem vnitra při realizaci postupu a úkolů podle bodu II/1 tohoto usnesení,

b) ke zpracování materiálu Návrh plánu studií a výzkumů cizinců a jejich komunit z pohledu integrace na území České republiky ve spolupráci s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a k jeho předložení ministru vnitra do 31. května 2001,

3. nestátní neziskové organizace, které se zabývají problematikou cizinců, ke spolupráci při realizaci postupu a úkolů podle bodu II/1 tohoto usnesení.


Provedou:
1. místopředseda vlády a
ministr práce a sociálních věcí,
místopředseda vlády a
ministr financí,
místopředseda vlády a
ministr zahraničí,
místopředseda vlády a
ministr spravedlnosti a
předseda Legislativní rady vlády,
ministři vnitra, zdravotnictví,
školství, mládeže a tělovýchovy,
kultury, průmyslu a obchodu,
pro místní rozvoj,
předsedkyně Českého statistického úřadu,
přednostové okresních úřadů.