Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-08-09

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 9. srpna 1995 č. 442

o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

u d ě l u j e

podle § 45 odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb. výjimku k převodu vlastnictví majetku státu uvedeného v příloze č. 1 důvodové zprávy předloženého materiálu za podmínek stanovených v příloze č. 1 a 2 důvodové zprávy předloženého materiálu, a to pro

státní příspěvkovou organizaci Československé cirkusy a varieté - Cirkcentrum Praha

s tím, že finanční prostředky získané z převodu vlastnictví majetku státu podle tohoto usnesení budou převedeny do státního rozpočtu.

Provede:

ministr kultury

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.