Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-09-06

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Čj.: 2067/95
V Praze dne 6. září 1995
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
konané dne 6. září 1995 v Praze

(34. schůze)Schůzi řídil předseda vlády.

1. Návrh zákona o ochraně chmele odrůdy Žatecký poloraný červeňák

č.j. 723/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený místopředsedou vlády a ministrem zemědělství a přijala


u s n e s e n í č. 496

s tím, že bude zpřesněno znění § 5, § 6 a § 7 a bude vypuštěn § 9 návrhu a v návaznosti posouzeno znění dalších souvisejících ustanovení a budou dále posouzeny písemně předané připomínky místopředsedy vlády a ministra financí k návrhu vyhlášky provádějící některá ustanovení zákona.

2. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

č.j. 589/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený ministrem průmyslu a obchodu s tím, že bylo umožněno členům vlády seznámit se se základními tezemi prováděcího předpisu k návrhu zákona a

a) v z a l a n a v ě d o m í , že ministr průmyslu a obchodu a místopředseda vlády a ministr financí projednají případné zpřesnění pojmu "bionafta", event. další terminologická zpřesnění a s tím, že bude zpřesněno znění § 12 podle připomínky místopředsedy vlády a ministra financí,

b) u l o ž i l a ministru průmyslu a obchodu a místopředsedovi vlády a ministru financí informovat vládu do 20. září 1995 o dalším postupu při zpracování konečného pojetí návrhu zákona vzhledem ke zpracovávané koncepci vybírání spotřebních daní.

3. Návrh zákona o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

č.j. 514/95

-----------------------------------------------------------------

Materiál předložený ministrem životního prostředí byl stažen z programu jednání.

4. Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah úkolů ministerstva vnitra vůči přednostům okresních úřadů při plnění úkolů zaměstnavatele a nadřízeného orgánu

č.j. 555/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a po projednání návrhu předloženého ministrem vnitra přijala


u s n e s e n í č. 497

s tím, že ministr vnitra posoudí vhodnost vysílání přednostů okresních úřadů do řídících a kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost.

5. Návrh na zabezpečení dodatečných finančních prostředků na činnost pozemkových úřadů v roce 1995

č.j. 711/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený místopředsedou vlády a ministrem zemědělství a přijala


u s n e s e n í č. 498.

6. Návrh na zvýšení rozpočtových prostředků pro daňovou správu pro rok 1995

č.j. 725/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a po projednání návrhu předloženého místopředsedou vlády a ministrem financí přijala


u s n e s e n í č. 499.

7. Finanční zabezpečení přípravy žáků učňovských zařízení v působnosti ministerstva hospodářství a ministerstva zemědělství v roce 1995

č.j. 738/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a posoudila materiál předložený ministrem hospodářství a místopředsedou vlády a ministrem zemědělství a

a) s o u h l a s i l a se stejnou mírou růstu mezd učitelů v oblasti státního učňovského školství jako v oblasti ostatního státního školství,

b) p ř e r u š i l a projednávání předloženého materiálu a

c) u l o ž i l a místopředsedům vlády a ministrům financí a zemědělství a ministrům hospodářství a školství, mládeže a tělovýchovy doplnit projednávaný materiál o

ca) konkrétní číselné vyjádření uvažované dynamiky růstu mezd učitelů v oblasti státního učňovského školství ve smyslu části a) tohoto bodu záznamu a

cb) o posouzení možnosti úhrady zvýšených finančních nároků v návaznosti na konkrétní počet žáků učňovských zařízení ve školním roce 1995/1996 včetně tzv. státních žáků.

8. Návrh na posílení rozpočtu kapitoly 336 - Ministerstvo spravedlnosti pro rok 1995

č.j. 718/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený ministrem spravedlnosti a přijala


u s n e s e n í č. 500.

9. Finanční zajištění likvidace škod vzniklých povodněmi v červnu 1995

č.j. 729/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala problematiku obsaženou v materiálu předloženém ministrem životního prostředí a u l o ž i l a ministru životního prostředí a místopředsedovi vlády a ministru financí předložit vládě společný materiál řešící finanční zajištění likvidace škod způsobených povodněmi v červnu 1995 s tím, že budou-li existovat rozpory mezi těmito členy vlády, bude předkládán návrh řešení variantně.

10. Zabezpečení financování Automatizovaného imisního monitoringu a péče o lesy na území národních parků v roce 1995

č.j. 730/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a po projednání materiálu předloženého ministrem životního prostředí

a) přijala


u s n e s e n í č. 501,

b) u l o ž i l a místopředsedovi vlády a ministru zemědělství, ministrům životního prostředí, zdravotnictví a ministru vlády a vedoucímu Úřadu vlády I. Němcovi svolat za účasti zástupců měst provozujících vlastní imisní monitorovací systémy a zástupců ministerstev financí a hospodářství, případně dalších resortů, poradu globálně posuzující věcné, kompetenční a finanční aspekty provozování imisních monitorovacích systémů v České republice s tím, že toto jednání svolá místopředseda vlády a ministr zemědělství.

11.a) Řešení mzdové situace v resortu ministerstva práce a sociálních věcí v roce 1995

č.j. 710/95

11.b) Rozdělení částky poskytnuté vládou na řešení mzdové situace v resortu ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních věcí pro resort zdravotnictví

č.j. 722/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala materiál předložený ministrem práce a sociálních věcí /11.a)/ a ministrem zdravotnictví /11.b)/ a přijala


u s n e s e n í č. 502

s tím, že bude upravena důvodová zpráva materiálu /11.b)/ podle připomínky místopředsedy vlády a ministra financí.

11.c) Návrh na posílení rozpočtu kapitoly 334 - Ministerstvo kultury pro rok 1995

-----------------------------------------------------------------

V l á d a po projednání návrhu předloženého ministrem kultury s o u h l a s i l a se zvýšením rozpočtových prostředků ministerstva kultury na nezbytně nutné a prokázané investiční výdaje v Programu záchrany architektonického dědictví a dalších oblastí památkové péče až do výše 100 mil. Kč s tím, že ministr kultury předloží vládě na jednání její schůze dne 13. září 1995 specifikaci konkrétních akcí, ze které bude vyplývat možnost tyto přidělené finanční prostředky investičně použít do konce roku 1995.

11.d) Řešení nedostatku mzdových prostředků ministerstva vnitra v roce 1995

-----------------------------------------------------------------

V l á d a s návrhem předloženým ministrem vnitra n e s o u h l a s i l a .

12. Návrh dalšího postupu při jednání se SRN o dohodě o řešení problematiky pasivního salda platební bilance bývalé ČSFR vůči bývalé NDR

č.j. 728/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a po projednání návrhu předloženého ministrem průmyslu a obchodu a místopředsedou vlády a ministrem financí přijala


u s n e s e n í č. 503.

13. Návrh na sjednání "Doplňkové dohody ke Středoevropské dohodě o volném obchodu"

č.j. 740/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený ministry průmyslu a obchodu a zahraničních věcí a přijala


u s n e s e n í č. 504.

14. Návrh na obeslání 39. zasedání Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni

č.j. 726/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a po projednání návrhu předloženého ministrem průmyslu a obchodu a předsedou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost přijala


u s n e s e n í č. 505.

15. Návrh na obeslání 50. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů

č.j. 735/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený ministrem zahraničních věcí a přijala


u s n e s e n í č. 506.

16. Návrh na uskutečnění návštěvy prezidenta ČR V. Havla v Norimberku dne 17. září 1995 při příležitosti předání Mezinárodní norimberské ceny lidských práv Sergeji Kovaljovovi

č.j. 739/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a po projednání návrhu předloženého ministrem zahraničních věcí přijala


u s n e s e n í č. 507.

17. Zpráva o průběhu a výsledcích 82. zasedání Mezinárodní konference práce

č.j. 721/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala materiál předložený ministry práce a sociálních věcí a zahraničních věcí a přijala


u s n e s e n í č. 508.

18. Souhrnný návrh na uvolnění prostředků z FNM ČR na dotaci hospodaření zbytkových podniků, které je nezbytně nutné v souvislosti s privatizací zachovat

č.j. 720/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a po projednání materiálu předloženého ministrem pro správu národního majetku a jeho privatizaci přijala


u s n e s e n í č. 509.

19. Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 102)

č.j. 733/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala materiál předložený ministrem pro správu národního majetku a jeho privatizaci a přijala


u s n e s e n í č. 510.

20. Žádost o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 734/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a po projednání materiálu předloženého ministrem průmyslu a obchodu přijala


u s n e s e n í č. 511.

21. Návrh na účast předsedy vlády České republiky Václava Klause na setkání předsedů vlád zemí Středoevropské dohody volného obchodu (CEFTA), Slovinska, Bulharska a Rumunska v Brně dne 11. září 1995

č.j. 751/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a projednala návrh předložený předsedou vlády, ministry zahraničních věcí a průmyslu a obchodu a místopředsedou vlády a ministrem zemědělství a přijala


u s n e s e n í č. 512.

22. Ústní informace ministrů hospodářství a životního prostředí o pořadu "Nedejte se!" vysílaném dne 5. září 1995 na 1. programu České televize

-----------------------------------------------------------------

V l á d a z podnětu ministra hospodářství v z a l a

n a v ě d o m í ústní rámcovou informaci ministrů hospodářství a životního prostředí o pořadu "Nedejte se!" vysílaném dne 5. září 1995 na 1. programu České televize a u l o ž i l a ministru životního prostředí informovat vládu na jednání její schůze dne 13. září 1995 podrobněji o tomto pořadu a o dalších krocích učiněných ministerstvem životního prostředí.

* * *

K diskusi:

1.a) Teze o možnostech zjednodušení a zlepšení výkonu státní správy zejména ve vztahu k občanům

č.j. 588/95

1.b) Teze k diskusi o možnostech zjednodušení a zlepšení výkonu státní správy, zejména ve vztahu k občanům

č.j. 603/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a materiály předložené předsedou Českého statistického úřadu a místopředsesedou vlády pověřeným řízením Úřadu pro legislativu a veřejnou správu /1.a)/ a ministrem vnitra a ministrem vlády a vedoucím Úřadu vlády I. Němcem /1.b)/ neprojednávala.

2. Informace k možnosti snížení počtu zaměstnanců v resortní rozpočtové sféře pro rok 1996

č.j. 680/95

-----------------------------------------------------------------

V l á d a materiál předložený ministrem vlády a vedoucím Úřadu vlády I. Němcem neprojednávala.

3. Program racionalizace výdajů na státní správu v roce 1996

č.j. 746/95

------------------------------------------------------------

V l á d a materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem financí neprojednávala.

* * *

Pro informaci:

1. Informace o výsledcích 3. zasedání Společného výboru Středoevropské dohody o volném obchodu, Varšava 17. 8. - 18. 8. 1995

(předložil ministr průmyslu a obchodu)

č.j. 737/95

2. Kontrolní závěr NKÚ z kontroly hospodaření s rozpočtovými prostředky přidělenými v roce 1993 ministerstvu zemědělství a vybraným rozpočtovým organizacím v jeho působnosti a dále vybraným příjemcům dotací do agrárně-potravinářského komplexu

(předložil ministr vlády a vedoucí Úřadu vlády I. Němec)

č.j. 727/95

3. Výsledky návštěvy místopředsedy vlády a ministra zemědělství ing. Josefa Luxe na Slovensku dne 15. 8. 1995 (předložil místopředseda vlády a ministr zemědělství)

č.j. 731/95

4. Informace o průběhu a výsledcích oficiální návštěvy vedoucího kanceláře prezidenta republiky Luboše Dobrovského na inauguraci argentinského prezidenta ve dnech 5. - 9. července 1995 (předložil ministr zahraničních věcí)

č.j. 736/95

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.