Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2003 > 2003-06-11

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Čj.: 2251/03
V Praze dne 11. června 2003
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
konané dne 11. června 2003

(23. schůze)Schůzi řídil předseda vlády.


1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 483/2001 Sb. a některé další zákony
č. j. 523/03
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 568.


2. Zpráva o plnění Programového prohlášení
č. j. 683/03
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 569.


3. Návrh poslanců Pavla Hrnčíře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) (sněmovní tisk č. 325)
č. j. 581/03
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 570.


4. Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice
č. j. 690/03
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 571.


5. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2002
č. j. 687/03
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 572.


6. Zpráva o využívání prostředků předvstupní pomoci Evropských společenství v České republice v období 2002 - 2003
č. j. 685/03
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 573.


7. Výroční zpráva a účetní závěrka Fondu národního majetku České republiky za rok 2002
č. j. 684/03
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 574.


8. Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu ČR za rok 2002 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu ČR za rok 2002
č. j. 693/03
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 575.


9. Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2002
č. j. 709/03
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 576.


10. Plnění Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
č. j. 679/03
----------------------------------------------------------------------------------------

11. Přehled závazků a pohledávek bývalých Českých drah, státní organizace k 31. prosinci 2002 a způsob jejich řešení
č. j. 648/03
----------------------------------------------------------------------------------------


12. Návrh řešení podpory výstavby nájemních bytů v Kolíně v souvislosti s realizací projektu společnosti Peugeot Citroen Automobiles, S.A. - Toyota Motor Corporation
č. j. 694/03
----------------------------------------------------------------------------------------


13. Analýza možností personálních úspor v zeměměřických a katastrálních orgánech v návaznosti na ukončenou etapu digitalizace a na postup realizace projektu Informační systém katastru nemovitostí
č. j. 692/03
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 577.


14. Program pro implementaci opatření k odstranění nejhorších forem dětské práce
č. j. 671/03
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 578.


15. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o vzájemném zrušení vízové povinnosti
č. j. 703/03
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 579.


16. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky o vzájemné pomoci v celních otázkách
č. j. 680/03
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 580.


17. Pracovní návštěva prezidenta Republiky Slovinsko Janeze Drnovšeka v České republice dne 12. června 2003
č. j. 710/03
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 581.


18. Návrh na změnu Přílohy k usnesení vlády č. 51 ze dne 10. ledna 2001, o Zásadách vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací, s souvislosti s nutností zahájení sanace lagun OSTRAMO spravovaných s. p. Diamo
č. j. 712/03
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 582.


19. Návrh změny povodňových komisí ucelených povodí na povodňové komise krajů
č. j. 711/03
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 583.


20. Zpráva o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže
č. j. 705/03
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 584.


21. Návrh na odvolání a jmenování členů výboru Státního fondu dopravní infrastruktury
č. j. 640/03
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 585.


22. Návrh na podpis Rámcové úmluvy o kontrole tabáku
č. j. 727/03
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 586.


23. Informace o výstavbě mnohonárodního praporu ochrany proti zbraním hromadného ničení
č. j. 719/03
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 587.


24. Zvýšení garance na úhradu nákladů na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací uvedené v ekologické smlouvě č. 207/98, uzavřené mezi Fondem národního majetku České republiky a společností Vítkovice, a. s., Ostrava
č. j. 747/03
----------------------------------------------------------------------------------------


25. Návrh mandátu pro místopředsedu vlády a ministra zahraničních věcí na jednání Rady EU pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy ve dnech 16. a 17. června 2003
č. j. 746/03
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 588.


26. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta republiky Václava Klause ve Spojených státech amerických ve dnech 18. - 22. června 2003
č. j. 751/03
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 589.


27. Zpráva o činnosti Bezpečnostní rady státu za rok 2002
č. j. V226/2003
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 590.


28. Zpráva o výsledku šetření uloženého usnesením vlády č. 433/D ze dne 28. dubna 2003
č. j. D140/2003
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 591/D.


* * *

Pro informaci:

1. Zpráva OECD o ekonomickém vývoji ČR, 2003 (předložil ministr financí)
č. j. 667/03

2. Zpráva o činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2002 (předložili místopředseda vlády, ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády a předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže)
č. j. 672/03

3. Informace o činnosti daňové a celní správy České republiky za rok 2002 (předložil ministr financí)
č. j. 669/03

4. Výroční zpráva o činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu a čerpání finančních prostředků za rok 2002 (předložil ministr zemědělství a předseda presidia Státního zemědělského intervenčního fondu)
č. j. 691/03

5. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro evropskou integraci za období od 1. ledna 2002 do 30. dubna 2003 (předložil předseda vlády)
č. j. 698/03

6. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity za rok 2002 a Informace o využití finančních prostředků na Podporu projektů integrace romské komunity v roce 2002 (předložil místopředseda vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje a předseda Rady vlády České republiky pro záležitosti romské komunity)
č. j. 697/03

7. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2002 (předložil místopředseda vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje a výkonný místopředseda Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky)
č. j. 670/03

8. Výroční zpráva Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za rok 2002 (předložil místopředseda vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje a výkonný místopředseda Vládního výboru pro zdravotně postižené občany)
č. j. 678/03

9. Výroční zpráva poradního orgánu vlády - Vládní dislokační komise (předložila vedoucí Úřadu vlády a předsedkyně Vládní dislokační komise)
č. j. 674/03

10. Průběžná informace o činnosti meziresortního orgánu pro potírání nelegálního zaměstnávání cizinců v České republice v roce 2002 (předložil ministr práce a sociálních věcí)
č. j. 681/03

11. Zpráva o likvidaci státních podniků založených okresními úřady, kde zakladatelskou funkci od 1. 1. 2003 převzalo Ministerstvo pro místní rozvoj (předložil ministr pro místní rozvoj)
č. j. 686/03

12. Informace o ministerském zasedání Rady Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), Paříž 29. - 30. dubna 2003 (předložili místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí a ministr financí)
č. j. 675/03

13. Informace o průběhu a výsledcích 34. mimořádného Shromáždění Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) (předložili ministr dopravy a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)
č. j. 668/03

14. Informace o průběhu a výsledcích XIX. zasedání Haagské konference mezinárodního práva soukromého, konaného v Haagu ve dnech 2. - 13. prosince 2002 (předložili místopředseda vlády, ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády a ministr financí)
č. j. 696/03

15. Informace o návštěvě předsedy vlády Řecké republiky Konstantinose Simitise v České republice ve dnech 9. - 10. května 2003 (předložil místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)
č. j. 702/03

16. Informace o průběhu oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Republiky Slovinsko Dimitrije Rupela v České republice dne 21. května 2003 (předložil místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)
č. j. 701/03

17. Informace o průběhu a výsledcích oficiální návštěvy předsedy vlády Švédského království G. Perssona v České republice dne 22. května 2003 (předložil místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)
č. j. 700/03

18. Informace o průběhu a výsledcích oficiální návštěvy předsedy vlády Portugalské republiky J.M. Duraa Barrosa v České republice ve dnech 25. - 26. května 2003 (předložil místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)
č. j. 699/03

19. Informace o zasedání Rady EU pro životní prostředí v Lucemburku dne 13. června 2003; teze mandátu (předložil ministr životního prostředí)
č. j. 728/03

20. Informace o zasedání Rady ministrů zemědělství v Lucemburku dne 11. - 13. června 2003 (předložil ministr zemědělství)
č. j. 745/03

Zapsala JUDr. Hana Hanusová