Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-12-19

Program jednání

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2298/12
V Praze dne 18. prosince 2012

DODATEK Č.1 PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 19. prosince 2012
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

20 minut po skončení schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky


B. K projednání s rozpravou:

31.
Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalýchč.j. 1303/12Předkládá: ministr vnitra


32.
Žádost o uvolnění vázaných výdajů kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství roku 2012 pro Státní zemědělský intervenční fondč.j. 1316/12Předkládá: ministr zemědělství


33.
Účast České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláněč.j. 1312/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


34.
Návrh usnesení vlády na jmenování zástupce finančního arbitrač.j. 1315/12Předkládá: ministr financí


* * *

Pro informaci:7.
Informace o nadlimitní veřejné zakázce Provozování a servis železničního telekomunikačního majetku, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 23 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisůč.j. 1307/12Předkládá: ministr dopravy8.
Informace o stavu notifikace veřejné podpory podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonůč.j. 1309/12Předkládá: ministr průmyslu a obchodu9.
Informace ohledně veřejné zakázky Provoz a správa centrály systému Czech POINTč.j. 1311/12Předkládá: ministr vnitra10.
Informace o zadání veřejné zakázky „Právní zastupování České republiky v rozhodčím a souvisejících řízeních a případném smírném řešení sporu s Benley Investments Limited. “č.j. 1314/12Předkládá: ministr financí

Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc