Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-09-17

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 17. září 2001 č. 935

o nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2001

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e návrh nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2001;

II. u k l á d á

1. ministru financí provést v rozpočtu kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí, kapitoly 307 - Ministerstvo obrany, kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra a kapitoly 336 - Ministerstvo spravedlnosti na rok 2001 rozpočtová opatření a upravit závazné ukazatele k zabezpečení dopadů zvýšení důchodů v objemu uvedeném v odůvodnění k návrhu nařízení vlády (Příloha III předloženého materiálu),

2. 1. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí

a) vypracovat konečné znění nařízení vlády podle bodu I tohoto usnesení,

b) předložit nařízení vlády podle bodu I a II/2a tohoto usnesení předsedovi vlády k podpisu.


Provedou:
předseda vlády,
1. místopředseda vlády a
ministr práce a sociálních věcí,
ministr financí