Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-11-13

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 13. listopadu 2002 č. 1102

k návrhu zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a
o změně některých dalších zákonů
(zákon o oběhu osiva a sadby)


Vazba na záznam z jednání vlády:


V l á d a

I. s c h v a l u j e návrh zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých dalších zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku předsedy Legislativní rady vlády upraveném podle připomínky ministra životního prostředí (k § 25 bod l) a podle připomínek vlády;

II. u k l á d á ministru zemědělství vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), podle bodu I tohoto usnesení;

III. p o v ě ř u j e

1. předsedu vlády předložit vládní návrh zákona podle bodu I a II tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k dalšímu projednání s upozorněním, že tento vládní návrh zákona se týká vstupu České re- publiky do Evropské unie,

2. ministra zemědělství, aby odůvodnil vládní návrh zákona v Parlamentu České republiky.

Provedou:

předseda vlády,
ministr zemědělství

Předseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.