Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-08-09

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 9. srpna 1995 č. 443

o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

u d ě l u j e

podle § 45 odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb. výjimku k převodu vlastnictví majetku státu uvedeného v přílohách důvodové právy předloženého materiálu za podmínek tam stanovených, a to pro

1. státní podnik Pramen Ostrava, Ostrava (část A, příloha č. 1 a 1A, část B, příloha č. 1),

2. státní podnik Potraviny Brno, Brno (část A, příloha č. 2),

3. státní podnik MEZ Mohelnice, Mohelnice (část A, příloha č. 3),

4. státní podnik FEZKO, vlnařské závody a fezárny, Strakonice (část A, příloha č. 4),

5. státní podnik Rudné doly Příbram, Příbram (část A, příloha č. 5, 5A a 5B s tím, že místopředseda vlády a ministr financí a ministr průmyslu a obchodu dohodnou zpřesnění podmínek převodu majetku státu uvedeného v příloze č. 5),

6. státní podnik Vodní stavby, Praha (část A, příloha č. 6) s tím, že finanční prostředky získané z převodu vlastnictví majetku státu podle tohoto usnesení budou převádějícími subjekty přednostně použity k úhradě pohledávek státního rozpočtu, případně státních fondů, a následně pak ke splácení vlastních úvěrů a v případě převodu vlastnictví majetku státu podle bodu 5 tohoto usnesení na krytí nákladů spojených s útlumem rudného hornictví a v případě převodu vlastnictví majetku státu podle bodu 6 tohoto usnesení bude o částku získanou z převodu snížen požadavek převádějícího subjektu na dotaci ze státního rozpočtu a dále s tím, že při převodu vlastnictví majetku státu podle tohoto usnesení bude kupující povinen zaplatit prodávajícímu 10 % z kupní ceny převáděného majetku před podpisem kupní smlouvy a kupní cena tohoto majetku bude kupujícím zaplacena nejpozději do 90ti dnů od účinnosti kupní smlouvy a v případě nedodržení lhůty pro zaplacení kupní ceny bude kupující povinen zaplatit smluvní úrok ve výši nejméně 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Provedou:

místopředseda vlády a ministr financí, ministr průmyslu a obchodu

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.