Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1992 > 1992-02-19

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 19. února 1992 č. 115 + P

o návrhu na určení obce Nechanice, okres Hradec Králové, městem

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. d o p o r u č u j e předsednictvu České národní rady vyhovět žádosti obce Nechanice o určení městem podle vyjádření uvedeného v příloze tohoto usnesení;

II. p o v ě ř u j e předsedu vlády předložit v souladu s § 2 odst. 2 zák. ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), žádost obce o určení městem spolu s vyjádřením vlády předsednictvu České národní rady.

Provedou:

předseda vlády

ministr vnitra

Na vědomí:

přednosta okresního úřadu Hradec Králové

Předseda vlády

JUDr. Petr P i t h a r t v. r.


Příloha k usnesení vlády ČR ze dne 19. února 1992 č. 115

Vyjádření vlády České republiky k žádosti obce Nechanice o určení městem

Vláda České republiky na své schůzi, konané dne 19. února 1992, projednala návrh na určení obce Nechanice městem a ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zák. ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), předkládá předsednictvu České národní rady následující vyjádření.

Obec Nechanice je přirozeným spádovým místem pro centrální část okresu Hradec Králové. Městem byly Nechanice od roku 1867 do roku 1949, kdy o statut města přišly v důsledku organizování Selských jízd, protestních akcí proti zemědělské politice KSČ. Nechanice mají předpoklady dalšího rozvoje, jejich kulturní a společenské zázemí je na odpovídající úrovni, zřejmý je městský charakter obce. Občané Nechanic se s odebráním statutu města nikdy nesmířili a jeho navrácení požadují jako projev historické a politické spravedlnosti.

Návrhu se doporučuje vyhovět.