Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-11-14

Dodatek č.1

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2288/12
V Praze dne 26. listopadu 2012

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 14. listopadu 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4A. Evropská agenda:

1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


B. K projednání s rozpravou:

2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyč.j. 781/11Předkládá: ministr financí


3.
Návrh změn Legislativních pravidel vládyč.j. 1117/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


4.
Stanovisko Ministerstva zemědělství, státního podniku Lesy České republiky a předsedy dozorčí rady státního podniku Lesy České republiky ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/26 „Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky“č.j. 924/12 - bod 16 schůze vlády 10.10.2012Předkládá: ministr zemědělstvíK bodům 4-13 přizván: M. Kala, viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu


5.
Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 11/19 "Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad pro období 2007 - 2013 na stabilizaci a rozvoj měst"č.j. 991/12Předkládá: ministr pro místní rozvoj


6.
Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/20 "Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko pro období 2007-2013 na rozvoj měst"č.j. 992/12Předkládá: ministr pro místní rozvoj


7.
Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/18 "Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod pro období 2007-2013 na rozvoj městských a venkovských oblastí"č.j. 1137/12Předkládá: ministr pro místní rozvoj


8.
Stanovisko MŠMT ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/17 „Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na prioritní osu Počáteční vzdělávání“č.j. 1152/12Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy


9.
Stanovisko MŠMT ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 11/29 "Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2011"č.j. 993/12Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy


10.
Materiál pro schůzi vlády o Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/25 „Peněžní prostředky státu poskytované na vybrané zdravotnické programy“ a stanovisko Ministerstva zdravotnictví k tomuto kontrolnímu závěruč.j. 844/12 - bod 15 schůze vlády 10.10.2012Předkládá: ministr zdravotnictví


11.
Stanovisko Ministerstva spravedlnosti ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/34 „Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných ministerstev“č.j. 987/12Předkládá: ministr spravedlnosti


12.
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/28 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Vojenské lesy a statky České republikyč.j. 997/12Předkládá: ministr obrany


13.
Stanovisko Ministerstva kultury ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/38 "Peněžní prostředky státu poskytované na záchranu a obnovu kulturních památek"č.j. 1024/12Předkládá: ministryně kultury


14.
Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za III. čtvrtletí 2012č.j. 1138/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


15.
Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2011, Informace o plnění usnesení vlády týkajících se integrace romské menšiny a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími usneseními vlády ke dni 31. prosince 2011 a Informace o naplňování Dekády romské inkluze 2005 - 2015 v roce 2011č.j. 1107/12Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská právaK bodům 15 a 16 přizvána: M. Šimůnková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva


16.
Podnět Rady vlády ČR pro lidská práva k právní úpravě problematiky zpracování osobních údajů v souvislosti s odběrem vzorků DNAč.j. 1154/12Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva


17.
Informace k finančnímu krytí výdajů souvisejících s provozem Informačního systému datových schránek v roce 2012 a v letech následujícíchč.j. 1094/12 - bod 3 schůze vlády 8.11.2012Předkládá: ministr vnitra


18.
Návrh způsobu určování účasti ČR ve volitelných programech Evropské kosmické agentury, výše a způsobu úhrady stávajících a nových závazků vůči Evropské kosmické agentuře od roku 2013 a mandátu pro jednání na Radě Evropské kosmické agentury na ministerské úrovni, která se uskuteční v italské Casertě ve dnech 20. a 21. listopadu 2012č.j. 1106/12 - bod 6 schůze vlády 8.11.2012Předkládá: ministr dopravy


19.
Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2013č.j. 1139/12Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


20.
Zpráva o plnění systémových opatření v oblasti vězeňství a návrh systemizace příslušníků a početních stavů občanských zaměstnanců Vězeňské služby České republiky na rok 2013č.j. 1134/12Předkládá: ministr spravedlnosti


21.
Záměr vypracování Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020č.j. 1150/12Předkládá: ministr vnitra


22.
Návrh na bezúplatný převod administrativního objektu Horní náměstí č.p. 103 Opava-Město a bezúplatné nabytí administrativního objektu Krnovská č.p 2861 Opava-Předměstíč.j. 1132/12Předkládá: ministr zemědělství


C. K projednání bez rozpravy:

23.
Informace o stavu a způsobu plnění úkolů obsažených ve Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 za období 2. a 3. čtvrtletí 2012č.j. 1142/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


24.
Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholemč.j. 1133/12Předkládají: ministři financí, zdravotnictví, průmyslu a obchodu, zemědělství a vnitra


25.
Návrh na převod podílu České republiky na mimořádném zisku Mezinárodního měnového fondu (MMF) z omezeného prodeje zlata ve prospěch zvýhodněných zdrojů určených pro nízko příjmové zeměč.j. 1144/12Předkládají: ministr financí a guvernér České národní banky


26.
Nominace náhradníka České republiky do Výboru regionů (Committee of the Regions) pro funkční období 2010-2014 - nominace Svazu měst a obcí ČRč.j. 1145/12Předkládá: ministr pro místní rozvoj


27.
Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky o spolupráci v oblasti obranyč.j. 1143/12Předkládají: ministr obrany a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


28.
Návrh na obeslání 6. zasedání smluvních stran Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer (28. – 30. listopadu 2012, Řím, Itálie)č.j. 1136/12Předkládají: ministr životního prostředí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


29.
Návrh na vyslání delegace České republiky vedené prvním náměstkem ministra zahraničních věcí v zastoupení místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na formální zasedání ministrů zahraničních věcí zemí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě ve dnech 6. – 7. prosince 2012 v Dublinuč.j. 1148/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


D. Různé
* * *

Pro informaci:1.
Informace o pokroku v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (k 30. 9. 2012)č.j. 1151/12Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy2.
Informace o neformálním zasedání ministrů obrany zemí Organizace Severoatlantické smlouvy v Bruselu, Belgie, ve dnech 9. – 10. října 2012č.j. 1141/12Předkládá: ministr obrany3.
Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro zahraniční věci a Rady pro obecné záležitosti ve dnech 15. a 16. října 2012 v Lucemburkuč.j. 1149/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí4.
Informace pro členy vlády - uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Komplexní hodnocení kvality v ITV s využitím EFQM Excellence Model“č.j. 1131/12Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy5.
Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Náboje 9x19" v jednacím řízení bez uveřejněníč.j. 1147/12Předkládá: ministr vnitra

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc  
Anglická verze: EnglishVersion.pdf