Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-09-17

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 17. září 2001 č. 929 + P

k poslaneckému návrhu zákona o některých podmínkách ochrany
vnitřního trhu a o změně některých zákonů
(sněmovní tisk č. 1027)


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. p ř i j í m á k návrhu zákona o některých podmínkách ochrany vnitřního trhu a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 1027) stanovisko uvedené v příloze tohoto usnesení;

II. p o v ě ř u j e předsedu vlády, aby o stanovisku vlády uvedeném v bodě I tohoto usnesení informoval předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.


Provede:
předseda vlády


S t a n o v i s k o

vlády k návrhu zákona o některých podmínkách ochrany vnitřního trhu a
o změně některých zákonů
(sněmovní tisk č. 1027)


Vláda na svém zasedání dne 17. září 2001 projednala návrh zákona o některých podmínkách ochrany vnitřního trhu a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 1027) a vyslovila s ním s o u h l a s.

Současně však vláda považuje za nezbytné dopracovat návrh zákona v těchto směrech:

- změnit název návrhu zákona tak, aby odpovídal jeho obsahu, a tím i vyloučit možnost případného nedorozumění ve vztahu k právu Evropských společenství, které zakazuje ochranu vnitřního trhu (např. návrh zákona o některých podmínkách podnikání na vnitřním trhu),

- v návrhu zákona doplnit ustanovení, která blíže stanoví způsob používání ochranného znaku - fiskálního logotypu (§ 2 návrhu zákona),

- v ustanovení § 4 písm. a) jednoznačně stanovit, že nahodilými a jednorázovými příjmy jsou i příjmy z prodeje vlastních výpěstků na tržišti, které vzhledem k pěstebním podmínkám takovou povahu mají,

- v ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) vyjádřit, co se rozumí pod pojmem "oprávněné servisní středisko" ve vztahu k pojmu "autorizace servisního střediska" podle ustanovení § 7 návrhu zákona,

- v ustanovení § 12 stanovit rozpočtové určení výnosu z pokut za porušení povinností vyplývajících z návrhu zákona,

- funkční a technické podmínky provozu pokladny (§ 16 odst. 4) obecně vymezit v zákoně,

- v návrhu zákona používané pojmy sjednotit s terminologií zákona o účetnictví.

Vláda dále upozorňuje, že v návrhu zákona je nezbytné odstranit některé další legislativně technické nedostatky, zejména pokud jde o odkazy na poznámky pod čarou a jejich text. Vláda je ochotna v průběhu dalšího legislativního procesu souhlasit s úpravou návrhu, která by vymezila i částečnou participaci prostředků státního rozpočtu na prvním zavedení registračních pokladen (například při certifikaci).